Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật số

Được đăng lên bởi ntt986-gmail-com
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 2872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: .............................................................................................................................. 4
HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ ....................................................................................................... 4
I. BIỂU DIỄN SỐ TRONG CÁC HỆ THỐNG ĐẾM ........................................................... 4
1. Khái niệm cơ bản ........................................................................................................... 4
2. Các hệ đếm thông dụng.................................................................................................. 5
3. Biểu diễn số trong các hệ đếm ....................................................................................... 6
II. HỆ ĐẾM HAI (NHỊ PHÂN) ............................................................................................. 7
III. MÃ HOÁ HỆ SỐ 10 ........................................................................................................ 9
1. Khái niệm về mã hoá hệ số ............................................................................................ 9
2. Các mã thông dụng......................................................................................................... 9
CHƯƠNG 2: ............................................................................................................................ 11
ĐẠI SỐ BOOLEAN................................................................................................................. 11
I. KHÁI NIỆM CHUNG ...................................................................................................... 11
1. Mở đầu ......................................................................................................................... 11
2. Một số khái niệm cơ bản .............................................................................................. 11
II. BIẾN VÀ HÀM LOGIC.................................................................................................. 12
1. Khái niệm về biến và hàm logic................................................................................... 12
2. Các hàm logic sơ cấp.................................................................................................... 13
3. Hệ hàm đầy dủ.............................................................................................................. 17
III. Phương pháp biểu diễn hàm logic ...........................................................
1
MC LC
CHƯƠNG 1: ..............................................................................................................................4
H THNG ĐẾM VÀ MÃ .......................................................................................................4
I. BIU DIN S TRONG CÁC H THNG ĐẾM ........................................................... 4
1. Khái nim cơ bn ...........................................................................................................4
2. Các h đếm thông dng.................................................................................................. 5
3. Biu din s trong các h đếm .......................................................................................6
II. H ĐẾM HAI (NH PHÂN) .............................................................................................7
III. MÃ HOÁ H S 10 ........................................................................................................9
1. Khái nim v mã hoá h s ............................................................................................ 9
2. Các mã thông dng......................................................................................................... 9
CHƯƠNG 2: ............................................................................................................................11
ĐẠI S BOOLEAN................................................................................................................. 11
I. KHÁI NIM CHUNG......................................................................................................11
1. M đầu .........................................................................................................................11
2. Mt s khái nim cơ bn.............................................................................................. 11
II. BIN VÀ HÀM LOGIC.................................................................................................. 12
1. Khái nim v biến và hàm logic...................................................................................12
2. Các hàm logic sơ cp.................................................................................................... 13
3. H hàm đầy d.............................................................................................................. 17
III. Phương pháp biu din hàm logic...................................................................................... 18
1. Phương pháp dùng bng giá tr ca hàm...................................................................... 18
2. Phương pháp hình hc.................................................................................................. 18
3. Phương pháp biu thc đại s ...................................................................................... 18
4. Phương pháp dùng bng Karnaugh..............................................................................19
CHƯƠNG 3.............................................................................................................................. 21
TI THIU HOÁ HÀM BOOLEAN...................................................................................... 21
I. PHƯƠNG PHÁP TI THIU HOÁ................................................................................21
1. Khái nim ti thiu hoá................................................................................................ 21
2. Phương pháp ti thiu hoá hàm logic bng biến đổi đại s ......................................... 22
3. Nhóm các phương pháp ti thiu hoá theo thut toán..................................................22
CHƯƠNG 4: ............................................................................................................................27
GII THIU VI MCH S ....................................................................................................27
I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOI .....................................................................................27
1. Định nghĩa....................................................................................................................27
2. Phân loi vi mch theo bn cht ca tín hiu vào / ra..................................................27
3. Phân loi theo mt độ tích hp.....................................................................................28
4. Phân loi theo công ngh chế to.................................................................................28
II. CÁC THÔNG S CHÍNH CA VI MCH S ............................................................ 30
1. Mc logic .....................................................................................................................30
2. Đặc tính truyn đạt.......................................................................................................30
3. Các thông s v dòng đin. ..........................................................................................31
4. Công sut tiêu th......................................................................................................... 32
5. H s ti FAN-IN; FAN-OUT ..................................................................................... 33
6. Khong l chng nhiu (Noise Margin).......................................................................34
7. Thi gian truyn đạt và thi gian quá độ .....................................................................35
8. Dng v IC ................................................................................................................... 36
9. Gii hn nhit độ..........................................................................................................36
III. CÔNG NGH IC S .....................................................................................................37
1. Công ngh đơn cc (công ngh MOS - Metal Oxide Semiconductor)........................37
kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật số - Người đăng: ntt986-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
kỹ thuật số 9 10 716