Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió 6

Được đăng lên bởi nguyen-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ số lệch pha Ψ
Độ lệch pha ∆z (h)

Atd
AtN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0,99

0,96

0,92

0,87

0,79

0,71

0,64

0,50

0,38

0,26

2

0,99

0,97

0,93

0,88

0,82

0,75

0,66

0,57

0,49

0,41

3

0,99

0,97

0,94

0,90

0,85

0,79

0,73

0,66

0,60

0,55

5

1,00

0,98

0,96

0,93

0,89

0,85

0,81

0,76

0,73

0,69

Ta nhận thấy rằng nhiệt độ không khí ngoài nhà dao động điều hoà với chu
kỳ T = 24 giờ. Cường độ bức xạ mặt trời cũng là đại dương dao động điều hoà nên
nhiệt độ tổng hợp ngoài nhà cũng là đại dương dao động điều hoà với chu kỳ T = 24
giờ.
+υ

: Hệ số tắt dần dao động của nhiệt độ tổng hợp ngoài nhà
υ=

Atong
Aτ

( 3-52)

*Trong đó :
+ Aτ : Biên độ dao động của nhiệt độ mặt trong kết cấu
Hệ số υ tính theo công thức gần đúng như sau :
ΣR

υ =2D(0,83+3,5 D ).υl.υk

(3-53)

Trong đó:
D:Tổng hệ số nhiệt quán tính của kết cấu bao che
D= ∑in=1 RiSi

(3-54)

66

+ Si: Hệ số hàm nhiệt vật liệu của lớp thứ i- Tra bảng
+ Ri:Nhiệt trở lớp khí của kết cấu.
Trong đó:

+ υk : Hệ số xét ảnh hưởng của tầng không khí kín đến hệ số tắt dao
υk = 1+0,5Rk.

động

D
ΣR

ở đây +Rk : Nhiệt trở của tầng không khí
Nếu kết cấu không có tầng không khí kín thì υk=1.
+υl : Hệ số xét ảnh hưởng của thứ tự các lớp kết cấu đến hệ số tắt dao
động. Khi đó chỉ xét đến hai lớp chủ yếu cách nhiệt và chịu lực có hệ số hàm nhiệt
υl = 0,85+0,15

là S1và S2.

S2
S1

(3-34)

Chú ý:Thứ tự 1 và 2 trong công thức (3-34)lấy theo chiều của dòng nhiệt.

BÀI 4 TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA.
⎡ KCal ⎤

Qthừa ⎢
: Lương nhiệt thừa còn lại trong nhà có tác dụng làm tăng nhiệt
⎣ h ⎥
⎦
độ của không khí trong phòng. Vì vậy, trong thông gió ta phải đưa gió vào để khử
hết lượng nhiệt thừa này.

4.1.Tính toán nhiệt thừa về mùa hè:
he
Qthua = Σ in=1Qi (toa ) + Σ in=1Qi ( thu ) − Σ in=1Qi (TT )

(3-55)

Trong đó :
⎡ KCal ⎤
⎣ h ⎥
⎦

+ΣQtoả ⎢

⎡ KCal ⎤

+ΣQthu ⎢
⎣ h ⎥
⎦

:Tổng lượng nhiệt toả ra trong nhà về mùa hè

:Tổng lượng nhiệt mà kết cấu thu được từ bức xạ mặt

trời về mùa hè.
⎡ KCal ⎤
⎣ h ⎥
⎦

+ΣQTT ⎢

:Tổng lượng nhiệt tổn thất từ trong nhà ra ngoài qua kết

cấu bao che.
67

4.2.Tính toán nhiệt thừa về mùa đông:
Đong
Qthua = Σin=1Qi (toa ) − Σ in=1Qi (TT )

(3-56)

So sánh (3-55) với (3-56) thì lượng nhiệt thừa về mùa hè lớn hơn mùa đông.
Vì vậy ta thường chọn nhiệt thừa về mùa hè để tính toán thông gió cho công trình.

68

CHƯƠNG IV
CẤU TẠO TÍNH TOÁN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ
I: NHỮNG BỘ PHẬN CHÍNH CỦA CỦA HỆ THỐNG THÔNG GIÓ.
Mục đích của thông gió là làm thế nào có sự trao đổi giữa không khí trong sạ...
66
H s lch pha Ψ
Độ lch pha z (h)
Atd
At
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,99 0,96 0,92 0,87 0,79 0,71 0,64 0,50 0,38 0,26
2 0,99 0,97 0,93 0,88 0,82 0,75 0,66 0,57 0,49 0,41
3 0,99 0,97 0,94 0,90 0,85 0,79 0,73 0,66 0,60 0,55
5 1,00 0,98 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,76 0,73 0,69
Ta nhn thy rng nhit độ không khí ngoài nhà dao động điu hoà vi chu
k T = 24 gi. Cường độ bc x mt tri cũng là đại dương dao động điu hoà nên
nhit độ tng hp ngoài nhà cũng là đại dương dao động điu hoà vi chu k T = 24
gi.
+ υ : H s tt dn dao động ca nhit độ tng hp ngoài nhà
υ=
τ
A
Atong
( 3-52)
*Trong đó :
+ A
τ
: Biên độ dao động ca nhit độ mt trong kết cu
H s υ tính theo công thc gn đúng như sau :
υ =2
D
(0,83+3,5
D
R
Σ
).υ
l
.υ
k
(3-53)
Trong đó:
D:Tng h s nhit quán tính ca kết cu bao che
D=
=
n
i 1
R
i
S
i
(3-54)
Kỹ thuật thông gió 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió 6 - Người đăng: nguyen-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió 6 9 10 52