Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió 7

Được đăng lên bởi nguyen-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Quạt áp suất :100 kg/m2.
- Quạt áp suất trung bình: (100 – 300) kg/m2.
- Quạt áp suất cao: (300 – 1200) kg/m2.
Trong thông gió và điều tiết không khí thường dùng loại quạt có áp suất thấp và
trung bình, quạt có áp suất cao được sử dụng trong các dây chuyền công nghệ sản
xuất.
Tuỳ điều kiện làm việc của quạt, ở môi trường không khí trong sạch, hoặc có
bụi, hoặc có lẫn các chất ăn mòn mà vật liệu làm quạt được sử dụng các loại khác
nhau. Quạt thông thường được sử dụng trong điều kiện không khí ít bụi và nhiệt độ
đến 1500C, loại quạt chịu ăn mòn (làm bằng nhựa tổng hợp và các loại vật liệu khác)
để vận chuyển không khí có hoà lẫn chất ăn mòn thép thông thường và các chất gây
nổ.Trong trường hợp đó bánh xe công tác và miệng vào phải chế tạo bằng thép hoặc
nhôm để tránh bị phá hỏng.
Khi vận chuyển không khí có nồng độ bụi cao hơn 150mg/m3 ta sử dụng loại
quạt bụi chế tạo bằng vật liệu có khả năng chịu sức mài mòn cao
b- Cách chọn quạt.
Quạt được lựa chọ theo tính chất khí động của nó.Tính chất của quạt biểu diễn
bỡi sự phụ thuộc của các đại lượng: ∆P, L, n và u
∆P: Áp suất của quạt (kg/m2)
L: Lưu lượng quạt, (m3/h)
n : Số vòng quay , vòng / phút
u: Tốc độ quay (m/s)
Tốc độ quay xác định theo công thức
u=

π .d .n
60

(m / s )(4 − 12)

d: Đường kính bánh xe công tác (m)
Tốc độ quay của quạt được giới hạn bởi độ ồn cho phép trong phòng
Khi chọn kiểu và số hiệu quạt, hệ số hiệu suất phải đạt lớn nhất với tốc độ quay
cho phép.Công suất quạt phải dự trữ 10 % để đề phòng những tổn thất bổ sung và sự
hút thêm không khí trên ống dẫn:
Công suất động cơ theo công thức

79

N=

L.∆P
( KW )(4 − 13)
3600.102η q .η td

Trong đó:
ηq: Hiệu suất của quạt (%)
ηtđ: Hiệu suất truyền động (%)
Công suất đặt máy của động cơ:
Nđc = K.N (KW) (4-14)
K: Hệ số dự trử chon K=(1.05 -1.3). Dộng cơ càng nhỏ có hệ số dự trữ càng
lớn.
4-Thiết bị làm mát và làm ẩm không khí.
a-Làm ẩm không khí trực tiếp trong phòng.
Trong nhà ở đông người và các phòng sản xuất (dệt) yêu cầu độ ẩm φ ≥ 60 %,
người ta thường bố trí hệ thống làm ẩm bổ sung trực tiếp trong đó:
Nếu không khí được đưa qua điều tiết không khí trung tâm, độ ẩm φ đạt tới (9095) %, sau đó thổi vào phòng mà ở đó lượng nhiệt toả ra lớn, lượng ẩm rất nhỏ,do đó
nhiệt độ không khí được nâng cao, nhưng độ ẩm tương đối lại giảm đi, khi đó ta phải
làm ẩm bổ sung bằng hệ thống làm ẩm bổ sung
Hệ thống bao gồm các mũi phun thô bố trí trực tiếp trong phòng, nước phun ra
sẽ được bay hơi hoàn toàn, nhiệt tiêu thụ để bay hơi của nước là lượng nhiệt kí...
79
- Qut áp sut :100 kg/m
2
.
- Qut áp sut trung bình: (100 – 300) kg/m
2
.
- Qut áp sut cao: (300 – 1200) kg/m
2
.
Trong thông gió và điu tiết không khí thường dùng loi qut có áp sut thp và
trung bình, qut có áp sut cao được s dng trong các dây chuyn công ngh sn
xut.
Tu điu kin làm vic ca qut, môi trường không khí trong sch, hoc có
bi, hoc có ln các cht ăn mòn mà vt liu làm qut được s dng các loi khác
nhau. Qut thông thường được s dng trong điu ki
n không khí ít bi và nhit độ
đến 150
0
C, loi qut chu ăn mòn (làm bng nha tng hp và các loi vt liu khác)
để vn chuyn không khí có hoà ln cht ăn mòn thép thông thường và các cht gây
n.Trong trường hp đó bánh xe công tác và ming vào phi chế to bng thép hoc
nhôm để tránh b phá hng.
Khi vn chuyn không khí có nng độ bi cao hơn 150mg/m
3
ta s dng loi
qut bi chế to bng vt liu có kh năng chu sc mài mòn cao
b- Cách chn qut
.
Qut đưc la ch theo tính cht kđộng ca nó.Tính cht ca qut biu din
bi s ph thuc ca các đại lượng: P, L, n và u
P: Áp sut ca qut (kg/m
2
)
L: Lưu lượng qut, (m
3
/h)
n : S vòng quay , vòng / phút
u: Tc độ quay (m/s)
Tc độ quay xác định theo công thc
)124)(/(
60
..
= sm
nd
u
π
d: Đường kính bánh xe công tác (m)
Tc độ quay ca qut được gii hn bi độ n cho phép trong phòng
Khi chn kiu và s hiu qut, h s hiu sut phi đạt ln nht vi tc độ quay
cho phép.Công sut qut phi d tr 10 % để đề phòng nhng tn tht b sung và s
hút thêm không khí trên ng dn:
Công sut động cơ theo công thc
Kỹ thuật thông gió 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió 7 - Người đăng: nguyen-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió 7 9 10 969