Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió 8

Được đăng lên bởi nguyen-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổn thất áp suất trên đoạn ống
(kg/m2) (5-9)

∆Pms = Rt.l
Rt: Trị số trở lực ma sát thực.
l: Chiều dài đoạn ống.

Bảng 5-3
T(0C)

η

t(0C)

η

t(0C)

η

5

1,03

25

0,99

45

0,95

10

1,02

30

0,98

50

0,94

15

1,01

35

0,97

60

0,93

20

1,00

40

0,96

70

0,92

3.Tính tổn thất áp suất cục bộ trên đoạn ống

v2
∆Pcb = ξ
γ (kg / m 2 )(5 − 10)
2g
Trong đó:
ξ: Hệ số trở lực cục bộ theo bảng 5-1
Thống kê tất cả các chướng ngại cục bộ trên đoạn ống để có được hệ số ξ.
v: Tốc độ chuyển động củ
a không khí trên đoạn ống.
4. Sau khi tính tổn thất áp lực ma sát và cục bộ trên các đoạn của tuyến chính, ta
tính tổn thất áp suất hệ
thống
n

n

i =1

i =1

∆Pht = ∑ (∆Pms + ∆Pcb ) + ∑ ∆Ptb (5 − 11)
n

∑ ∆P
i =1

tb

: Tổn thất áp suất các thiết bị bố trí trong hệ thống như: bước lọc, bộ

sấy, quạt, cửa lấy gió…
5-Căn cứ vào lưu lượng L và tổn thất áp suất hệ thống để họn quạt theo biểu đồ
5-5 với điều kiện hiệu suất của quạt khi hoạt động phải đạt 0,9 - 0,95 hiệu suất lớn
nhất của quạt đó.
Công suất máy quạt:
92

Nq =

L.∆Phd
( KW )(5 − 12)
3600.102.η q

Trong đó:
L: Lưu lượng quạt, (m3/h)

∆Phd : Áp lực do quạt gây ra phải bằng hoặc lhơn trở lực đường ống (kg/m2).
ηq: Hiệu suất của máy quạt.
6- Tính công suất động cơ:

N dc =

Nq
.η td

.K ( KW )(5 − 13)

Tronh đó:
ηtđ: Hệ số truyền động
Nối trục ηtđ = 0,95 - 0,98.
Nối đai dép ηtđ = 0,85 - 0,90
Nối đai hình thanh ηtđ = 0,90 – 0,95
K: Hệ số dự trữ công suất động cơ theo bảng 5-4.
Bảng 5-4
Hệ số K
Công suất quạt

Quạt ly tâm

Quạt trục

0,5

1,5

1,2

0,51-1,0

1,3

1,15

1,01-2,0

1,2

1,10

2,01-5,0

1,15

1,05

>5

1,10

1,05

7.Tính nhánh phụ.
Tất cả các tuyến ống còn lại là các nhánh phụ.Tính thuỷ lực nhánh phụ là tính
ứng với trường hợp thứ hai, biết lưu lượng và trở lực đường ống. Nguyên tắc tính toán:
Từ một điểm hút nào đó trên mạng lưới đường ống, tổn thất áp suất quay về điểm đó
hoặc điểm đó xuất phát đi các nhánh đều bằng nhau.
Theo hình 5.3 ta có ∆PAB=∆PAC
93

Hình 5-3
Từ nguyên tắc này, sơ đồ đường ống hình 5-2 sẽ
có biểu thức cân bằng áp suất tại các nhánh:
∆P3 + ∆P2+∆P1 = ∆P10.
∆P8 = ∆P1
∆P2+∆P1 = ∆P9 = ∆P12v ….v
Khi tính toán xong mạch ống chính, dựa trên nguyên tắc cân bằng áp suất tại
các nút ta biết được tổn thất tại các nút. Khi tính nhánh phụ, biết lưu lượng và tổn thất
áp suất tìm đường kính ống dẫn để giải quyết bài toán này ta tính tổn thất áp suất ma
sát đơn vị sơ bộ R
R' =

∑ ∆P − ∑ ∆P
∑l
i

cb

(kg / m 2 .m) (5 - 14)

Trong đó:

∑ ∆P : Tổn thất áp suất các đoạn trên nhánh chính song ...
92
Tn tht áp sut trên đon ng
P
ms
= R
t
.l (kg/m
2
) (5-9)
R
t
: Tr s tr lc ma sát thc.
l: Chiu dài đon ng.
Bng 5-3
T(
0
C)
η
t(
0
C)
η
t(
0
C)
η
5
10
15
20
1,03
1,02
1,01
1,00
25
30
35
40
0,99
0,98
0,97
0,96
45
50
60
70
0,95
0,94
0,93
0,92
3.Tính tn tht áp sut cc b trên đon ng
)105)(/(
2
2
2
= mkg
g
v
P
cb
γξ
Trong đó:
ξ: H s tr lc cc b theo bng 5-1
Thng kê tt c các chướng ngi cc b trên đon ng đểđược h s ξ.
v: Tc độ chuyn động c
a không khí trên đon ng.
4. Sau khi tính tn tht áp lc ma sát và cc b trên các đon ca tuyến chính, ta
tính tn tht áp sut h
thng
()
)115(
11
++=
==
n
i
tb
n
i
cbmsht
PPPP
=
n
i
tb
P
1
: Tn tht áp sut các thiết b b trí trong h thng như: bước lc, b
sy, qut, ca ly gió…
5-Căn c vào lưu lượng L và tn tht áp sut h thng để hn qut theo biu đồ
5-5 vi điu kin hiu sut ca qut khi hot động phi đạt 0,9 - 0,95 hiu sut ln
nht ca qut
đó.
Công sut máy qut:
Kỹ thuật thông gió 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió 8 - Người đăng: nguyen-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió 8 9 10 751