Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió part 2

Được đăng lên bởi Pham Phuc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2.3 Hệ thống điều hoà không khí: Trong hệ thống thông gió cơ khí có đầy đủ các
thiết bị để xử lý không khí đảm bảo yêu cầu của con người và yêu cầu công nghệ
gọi là hệ thống điều hoà không khí. Các thiết bị đó bao gồm: thiết bị lọc bụi, thiết bị
sấy nóng, làm lạnh, làm ẩm không khí…

3. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRAO ĐỔI. (Lưu lượng thông
gió)
3.1 Khái niệm: Lưu lượng thông gió L(m3/h) là lượng không khí cần thiết để đưa
vào nhà (hay đưa ra khỏi nhà) trong một đơn vị thời gian.
Việc xác định lưu lượng thông gió phụ thuộc vào tính chất đặc điểm công
trình và được xác định cho từng trường hợp riêng biệt.
3.2 Cách xác đinh L(m3/h, kg/h)
3.2.1 Đối với phòng nhà ở và phòng công cộng.
Lưu lượng trao đổ không khí ở đây nhằm đảm bảo yêu cầu về vệ sinh nên
xác đinh theo hai trường hợp sau đây:
+ Bội số trao đổi không khí m:
m=

L
-> L = m.V (m3/h) (2-3)
V

Trong đó:
- L(m3/h, kg/h): lưu lượng thông gió.
- V: Thể tích phòng (m3)
- m: bội số trao đổi không khí - số lần thể tích không khí thay đổi trong một
giờ. Thường tra trong bảng.
Ví dụ: -Trong trường học: m = (3-6) lần
-Nhà trẻ

m = (2-5) lần

số lần
hút

+ Thể tích không khí bình quân: Là thể tích không khí tính bình quân cho
một người trong một giờ. Thông thường mỗi người trong một giờ cần (20-40) m3

27

không khí tuỳ theo tính chất của từng phòng mà chọn tiêu chuẩn bình quân đầu
người và hệ số m cho phù hợp.
3.2.2 Đối với các phân xưởng, nhà công nghiệp:
Trong các nhà công nghiệp, không khí bị nhiễm bẩn do các quá trình công
nghệ, toả nhiệt,toả chất độc… từ các thiết bị sản xuất. Nhiệm vụ chính là phải xác
định được lưu lượng không khí đưa vào trong phòng để khử hết chất độc hại này.
a) Thông gió khử nhiệt thừa.
Lượng nhiệt do các nguồn toả ra từ các thiết bị vào trong nhà khi không
truyền qua hết các lớp kết cấu bao che (tường,mái, cửa) mà còn lưu lại trong gian
xưởng ta gọi là nhiệt thừa, ký hiệu Qth. Lượng nhiệt thừa có tác dụng nung nóng
không khí trong phòng. Vì vậy trong thông gió ta phải xác đinh lưu lượng thông gió
để khử hết lượng nhiệt thừa này.
L=

Qth
[kg/h; m3/h] (2-4)
C (t R − tV )

Trong đó :
Qth: Lượng nhiệt thừa còn lại trong nhà. (KCa1/h)
C = 0,24 [Kcal/h]: Tỉ nhiệt của không khí
tR, tV [0C]:Nhiệt độ của không khí đi ra và đi vào nhà
b)Thông gió chống độc hại.
L=

GCÐ
[Kg/h] (2-5)
ycf − y0

Trong đó:
- GCÐ [Kg/h]: Lượng chất độc toả ra trong một giờ.
- ycf ; y0 [mg/g hay g/kg]: nồng độ độc hại cho phép và nồng độ độc hại của
không khí đưa vào.
c) Thông gió chống hơi nước.

28

L=

Ghn...
27
2.2.3 H thng điu hoà không khí: Trong h thng thông gió cơ khí có đầy đủ các
thiết b để x lý không khí đảm bo yêu cu ca con người và yêu cu công ngh
gi là h thng điu hoà không khí. Các thiết b đó bao gm: thiết b lc bi, thiết b
sy nóng, làm lnh, làm m không khí…
3. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRAO ĐỔI. (Lưu lượng thông
gió)
3.1 Khái nim
: Lưu lượng thông gió L(m
3
/h) là lượng không khí cn thiết để đưa
vào nhà (hay đưa ra khi nhà) trong mt đơn v thi gian.
Vic xác định lưu lượng thông gió ph thuc vào tính cht đặc đim công
trình và được xác định cho tng trường hp riêng bit.
3.2 Cách xác đinh L(m
3
/h, kg/h)
3.2.1 Đối vi phòng nhà và phòng công cng.
Lưu lượng trao đổ không khí đây nhm đảm bo yêu cu v v sinh nên
xác đinh theo hai trường hp sau đây:
+ Bi s trao đổi không khí m:
V
L
m =
-> L = m.V (m
3
/h) (2-3)
Trong đó:
- L(m
3
/h, kg/h): lưu lượng thông gió.
- V: Th tích phòng (m
3
)
- m: bi s trao đổi không khí - s ln th tích không khí thay đổi trong mt
gi. Thường tra trong bng.
d: -Trong trường hc: m = (3-6) ln
-Nhà tr m = (2-5) ln
+ Th tích không khí bình quân: Là th tích không khí tính bình quân cho
mt người trong mt gi. Thông thường mi người trong mt gi cn (20-40) m
3
s ln
hút
Kỹ thuật thông gió part 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió part 2 - Người đăng: Pham Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió part 2 9 10 279