Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật tiện Vận hành bảo dưỡng máy tiện vạn năng

Được đăng lên bởi trido95
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- 1 -
Bμi 1
VËn hμnh vμ b¶o dìng m¸y tiÖn v¹n n¨ng
M¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng lμ lo¹i m¸y tiÖn th«ng dông
nhÊt hiÖn nay ë níc ta. M¸y cã thÓ gia c«ng ®îc rÊt nhiÒu lo¹i chi tiÕt nh :
Trßn xoay, c¸c bÒ mÆt ®Þnh h×nh, c¾t ren, khoan, khoÐt, ta- r«, bμn ren... Níc ta
hiÖn nay ®· s¶n xuÊt ®îc c¸c lo¹i nh: T613, T616, T630, T6M16, T6M12... Cã
®é chÝnh x¸c cao, tuy cã cÊu t¹o kh¸c nhau nhng chóng ®Òu cã nguyªn lý
gièng nhau vμ ®îc cÊu t¹o bao gåm:
- Th©n m¸y.
- Hép trôc chÝnh.
- Bμn dao.
- ô ®éng
I. Th©n m¸y
Th©n m¸y lμ bé phËn quan träng cña m¸y tiÖn, bëi
trªn th©n m¸y cã l¾p ®Æt c¸c bé nphËn di trît nh: bμn dao däc, ô ®éng, gi¸
®ì....
II. Hép trôc chÝnh
Hép trôc chÝnh lμ n¬i mμ trªn ®ã cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn
c¸c cÊp ®é tèc ®é cña m¸y tiÖn. Bé phËn quan träng nhÊt cña hép trôc chÝnh lμ
trôc chÝnh vμ c¸c æ ®ì trôc chÝnh. Trôc chÝnh cã cÊu t¹o lμ trôc rçng ®Ó cã thÓ
®a ph«i dμi qua trôc chÝnh, ®Çu tríc cña trôc chÝnh bªn trong cã lç c«n ®Ó l¾p
mòi t©m tríc, phÝa ®Çu ngoμi cã ren ®Ó l¾p m©m cÆp vμo mÆt c«n ®Ó ®Þnh vÞ
m©m cÆp, trªn mÆt c«n cã l¾p then ®Ó truyÒn m« men xo¾n, kÑp chÆt m©m cÆp
b»ng lai èc ren ®îc l¾p trªn cæ trôc chÝnh.
iii. Bμn trît xe dao
Bμn trît dao lμ bé phËn l¾p vμ di trît trªn b¨ng trît cña m¸y.Bμn trît
dao thùc hiÖn chuyÓn ®éng ch¹y dao
däc vμ ch¹y dao ngang. Trªn bμn trît
dao gåm cã: Bμn trît däc, bμn trît
ngang, bμn trît däc trªn (trît däc
phô) vμo æ g¸ dao.
Bμn trît däc: Di trît trªn sèng
trît dÉn híng cña b¨ng m¸y theo
chiÒu däc, thùc hiÖn ch¹y dao däc tù
®éng nhê hép xe dao, hoÆc ch¹y dao
däc b»ng tay khi quay tay quay th«ng
qua bé truyÒn thanh r¨ng – b¸nh r¨ng.
Bμn trît ngang: Di trît trªn sèng
trît ®u«i Ðn cña bμn trît däc theo
ph¬ng ngang, thùc hiÖn ch¹y dao
H×nh 1. Bµn trît xe dao trªn m¸y tiÖn
Kỹ thuật tiện Vận hành bảo dưỡng máy tiện vạn năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật tiện Vận hành bảo dưỡng máy tiện vạn năng - Người đăng: trido95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Kỹ thuật tiện Vận hành bảo dưỡng máy tiện vạn năng 9 10 262