Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật vật liệu

Được đăng lên bởi Love Reus
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Ngành Kỹ thuật vật liệu

MỤC LỤC
PHẦN I. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO...................................................................... ix

1. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ............................................................................................. x
1.1

Danh mục các ngành và chuyên ngành đào tạo .................................................................. x

1.2

Giới thiệu sơ lược về các ngành và chuyên ngành đào tạo................................................. x

1.2.1

Chuyên ngành Kỹ thuật gang thép..................................................................................... x

1.2.2

Chuyên ngành Vật liệu kim loại màu và compozit ............................................................. x

1.2.3

Chuyên ngành Vật liệu và công nghệ đúc ......................................................................... xi

1.2.4

Chuyên ngành Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt ............................................................ xi

1.2.5

Chuyên ngành Cơ học vật liệu và cán kim loại.................................................................. xi

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT VẬT LIỆU......................... xii
2.1.

Mục đích đào tạo............................................................................................................... xii

2.2.

Cấu trúc chương trình đào tạo ngành kỹ thuật vật liệu...................................................... xii

2.3.

Danh mục học phần chi tiết................................................................................................ xiv

2.3.1.

Danh mục các học phần chung của ngành Kỹ thuật vật liệu (nhóm kim loại) .................. xiv

2.3.2.

Danh mục các học phần chuyên ngành Kỹ thuật gang thép ............................................ xvi

2.3.3.

Danh mục các học phần chuyên ngành Vật liệu kim loại màu và compozit ...................... xvii

2.3.4.

Danh mục các học phần chuyên ngành Vật liệu và công nghệ đúc .................................. xviii

2.3.5.

Danh mục các học phần chuyên ngành Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt ..................... xix

2.3.6.

Danh mục các học phần chuyên ngành Cơ học vật liệu và cán kim loại .......................... xx

2.4.

Biểu đồ chương trình đào tạo chuẩn (từ học kỳ 3) ............................................................ xxi

2.4.1.

Chuyên ngành Kỹ thuật gang thép....................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật vật liệu - Người đăng: Love Reus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kỹ thuật vật liệu 9 10 534