Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật vy xử lí

Được đăng lên bởi vohuanbp-gmail-com
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật Vi xử lý
Điện tử-Viễn thông
Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Chương 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân loại bộ nhớ bán dẫn
Hoạt động của các chip EPROM
Hoạt động của các chip SRAM
Bus hệ thống của hệ vi xử lý 8088
Bài toán thiết kế bộ nhớ

Mục tiêu và biện pháp thiết kế
Ghép nối các chip nhớ EPROM và SRAM
với Bus hệ thống sao cho không xảy ra
xung đột:
Các chip nhớ bị cấm khi vi xử lý truy cập
các cổng I/O
Chỉ có một chip nhớ hoạt động khi vi xử lý
truy cập bộ nhớ
Thực hiện một mạch giải mã địa chỉ bộ
nhớ dùng các chip giải mã hoặc các cổng
logic hoặc kết hợp cả hai

4.1 Phân loại bộ nhớ bán dẫn
Bộ nhớ bán dẫn
(Semiconductor memory)
RAM

SAM
(Sequential Access Memory)

(Random Access Memory)

ROM (Read Only Memory)
PROM

EPROM

EEPROM

Flash ROM

RWM (Read Write memory)
SRAM

DRAM

4.2 Các chip EPROM

p chân địa chỉ

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6

A7
A8

Dm-1

A p-1

Điều khiển đọc
Chọn chip
Các chân điều khiển

OE
PGM
CE
Vpp

EPROM

m chân dữ liệu

Dung lượng của 1 chip nhớ
Một chip nhớ được xem như một mảng
gồm n ô nhớ. Mỗi ô nhớ lưu trữ được m-bit
dữ liệu
Dung lượng của chip thường được biểu
diễn: nxm
Ví dụ: Một chip có dung lượng 2Kx8 nghĩa
là chip đó có 2048 ô nhớ và mỗi ô nhớ có
thể lưu trữ được 1 byte dữ liệu
m chính là số chân dữ liệu của chip
log2(n) = p là số chân địa chỉ của chip

Hoạt động ghi dữ liệu vào EPROM
Việc ghi dữ liệu vào EPROM được gọi là lập
trình cho EPROM
Được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng
gọi là Bộ nạp EPROM
Chân Vpp được cấp điện áp tương ứng với
từng loại chip gọi là điện áp lập trình
Dữ liệu tại các chân dữ liệu sẽ được ghi
vào một ô nhớ xác định nhờ các tín hiệu
đưa vào ở các chân địa chỉ và một xung
(thường gọi là xung lập trình) đưa vào
chân PGM

Hoạt động đọc dữ liệu từ một chip EPROM
Để đọc dữ liệu từ 1 ô nhớ nào đó của
1 chip EPROM nào đó, Bộ vi xử lý cần
phải:
Chọn chip đó: 0 -----> CE
Áp các tín hiệu địa chỉ của ô nhớ cần đọc vào các
chân địa chỉ Ap-1 – A0
Đọc: 0 ------ > OE
Kết quả là m bit dữ liệu cần đọc xuất hiện ở các
chân dữ liệu Dm-1 – D0

Họ EPROM thông dụng 27x
Số hiệu của chip

Dung lượng

2716

2Kx8

2732

4Kx8

2764

8Kx8

27128

16Kx8

27256

32Kx8

27512

64Kx8

Bảng 4.1 Họ EPROM 27x

EPROM
1
2

Sơ đồ chân
của 2716
và 2732

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A7

Vcc

A6

A8

A5

A9

A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND

2716

2732

Vpp
__
OE

A11

24
23
22
21
20

19
A10
__
CE 18
17
D7
16
D6
15
D5
14
D4
13
D3

__
OE / Vpp

EPROM 2764
Các chân địa chỉ

Các chân dữ liệu

Chọn chip
Điều khiển đọc

EPROM...
K
K
thu
thu
t
t
Vi
Vi
x
x
Đi
Đi
n t
n t
-
-
Vi
Vi
n thông
n thông
Đ
Đ
i h
i h
c B
c B
á
á
ch khoa Đ
ch khoa Đ
à
à
N
N
ng
ng
kỹ thuật vy xử lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật vy xử lí - Người đăng: vohuanbp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
kỹ thuật vy xử lí 9 10 561