Ktl-icon-tai-lieu

Lắp đặt và sửa chữa máy

Được đăng lên bởi khanhleck11c
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Môc lôc

Ch−¬ng
Ch−¬ng 1

Néi dung
Nh÷ng vÊn ®Ò chung

1.1 Sù ph¸t triÓn cña m¸y mãc thiÕt bÞ
1.2 Mét sè kh¸i niÖm vÒ m¸y vµ chi tiÕt m¸y
1.3 C¸c lo¹i chuyÓn ®éng
1.4 C¸c truyÒn ®éng trong m¸y
1.5 C¸c lo¹i mèi l¾p
1.6 Ph©n lo¹i thiÐt bÞ m¸y mãc
1.7 Nhu cÇu vÒ l¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¸y
Ch−¬ng 2

C¸c tr¹ng th¸i kü thuËt cña m¸y

2.1 Kh¸i niÖm vÒ söa ch÷a vµ th¸o l¾p m¸y.
2.2 Mét sè kh¸i niÖm vÒ tr¹ng th¸i kü thuËt cña
m¸y
2.3 C¸c giai ®o¹n lµm viÖc cña m¸y
2.4 Sù h− háng cña c¸c chi tiÕt m¸y
2.5 ¡n mßn kim lo¹i
2.6 Nguyªn nh©n cña mµi mßn.
2.7 VÝ dô vÒ sù mµi mßn c¸c bÒ mÆt ®iÓn h×nh.
2.8 DÊu hiÖu mµi mßn.
2.9 C¸c yÕu tè chÝnh cña qu¸ tr×nh mµi mßn vµ ¶nh
h−ëng cña chóng ®Õn hao mßn chi tiÕt.
2.10 Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hao mßn
2.11 §é mßn giíi h¹n cho phÐp
2.12 Ma s¸t vµ b«i tr¬n.
Ch−¬ng 3

C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chi tiÕt
m¸y vµ m¸y

3.1C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ huû
3.2 C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ph¸ huû
3.3 Mét sè dông cô kiÓm tra
Ch−¬ng 4

Trang
2
2
3
4
4
4
4
5
6
6
9
8
8
12
21
22
22
22
23
24
26
35
35
37
37

C¸c ph−¬ng ph¸p söa ch÷a vµ
n©ng cao ®é bÒn cña m¸y

4.1 C¸c kh¸i niÖm chung
4.2 Tæ chøc söa ch÷a vµ c¸c dÞch vô söa ch÷a
4.3 C¸c h×nh thøc söa ch÷a
4.4 Tæ chøc n¬i söa ch÷a
4.5 C¸c ph−¬ng ph¸p söa ch÷a

42
42
44
44
44
44

114

Ch−¬ng 5

Quy tr×nh c«ng nghÖ th¸o vµ l¾p
m¸y

5.1 C«ng nghÖ th¸o m¸y
5.2 Mét sè dông cô vµ thiÕt bÞ dïng cho th¸o m¸y
5.3 S¬ ®å tãm t¾t quy tr×nh c«ng nghÖ th¸o m¸y
5.4 S¬ ®å tãm t¾t qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y
5.5 Lµm s¹ch m¸y vµ chi tiÕt m¸y
5.6 C«ng nghÖ l¾p r¸p trong söa ch÷a m¸y
5.7 C¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ ®å g¸ ®Ó th¸o
l¾p m¸y
Ch−¬ng 6

6.1 Kh¸i niÖm vÒ söa ch÷a phôc håi.
6.2 Ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng ph¸p phôc håi söa ch÷a
6.3 Mét sè d¹ng h− háng vµ ph−¬ng ph¸p phôc håi
6.4C¸c ph−¬ng ph¸p øng dông ®Ó söa ch÷a phôc håi
M¹ kim lo¹i

7.1C¸c kh¸i niÖm chung vÒ qu¸ tr×nh m¹
7.2 S¬ ®å nguyªn lý m¹ ®iÖn
7.3 §Æc ®iÓm ph−¬ng ph¸p m¹ phôc håi
7.4 Quy tr×nh m¹
7.5 M¹ cr«m
7.6 M¹ ni ken
7.7 M¹ ®ång
Ch−¬ng 8

46
47
53
54
55
58
65

C¸c ph−¬ng ph¸p söa ch÷a vµ phôc
håi

Ch−¬ng 7

46

67
67
68
70
71
73
73
77
78
79
80
85
85

Söa ch÷a phôc håi b»ng ph−¬ng
ph¸p hµn

8.1 ®Æc ®iÓm chung
8.2 Kh¸i niÖm vÒ hµn ®¾p kim lo¹i
8.3 Hîp kim ho¸ mèi hµn ®¾p
8.4 Chän vËt liÖu hµn ®¾p
8.5 Hµn ®¾p mét sè chi tiÕt ®iÓn h×nh
8.6 TÝnh hµn cña mét sè kim lo¹i vµ hîp kim.
8.7 Chän kÝch th−íc mèi hµn vµ b−íc hµn hîp lý khi
hµn d−íi líp thuèc
8.8 Hµn ®¾p b»ng ph−¬ng ph¸p hµn ®iÖn xû
8.9 Hµn ®¾p b»ng ®iÖn cùc kh«ng nãng ch¶y.
8.10 Hµn ®¾p b»ng ma s¸t
8.11 Hµn ...
114
Môc lôc
Ch¬ng Néi dung Trang
Ch¬ng 1
Nh÷ng vÊn ®Ò chung
1.1 Sù ph¸t triÓn cña m¸y mãc thiÕt bÞ
1.2 Mét sè kh¸i niÖm vÒ m¸y vµ chi tiÕt m¸y
1.3 C¸c lo¹i chuyÓn ®éng
1.4 C¸c truyÒn ®éng trong m¸y
1.5 C¸c lo¹i mèi l¾p
1.6 Ph©n lo¹i thiÐt bÞ m¸y mãc
1.7 Nhu cÇu vÒ l¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¸y
2
2
3
4
4
4
4
5
Ch¬ng 2
C¸c tr¹ng th¸i kü thuËt cña m¸y
2.1 Kh¸i niÖm vÒ söa ch÷a vµ th¸o l¾p m¸y.
2.2 Mét sè kh¸i niÖm vÒ tr¹ng th¸i kü thuËt cña
m¸y
2.3 C¸c giai ®o¹n lµm viÖc cña m¸y
2.4 Sù h háng cña c¸c chi tiÕt m¸y
2.5 ¡n mßn kim lo¹i
2.6 Nguyªn nh©n cña mµi mßn.
2.7 VÝ dô vÒ sù mµi mßn c¸c bÒ mÆt ®iÓn h×nh.
2.8 DÊu hiÖu mµi mßn.
2.9 C¸c yÕu tè chÝnh cña qu¸ tr×nh mµi mßn vµ ¶nh
hëng cña chóng ®Õn hao mßn chi tiÕt.
2.10 Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hao mßn
2.11 §é mßn giíi h¹n cho phÐp
2.12 Ma s¸t vµ b«i tr¬n.
6
6
9
8
8
12
21
22
22
22
23
24
26
Ch¬ng 3
C¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra chi tiÕt
m¸y vµ m¸y
3.1C¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ huû
3.2 C¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra ph¸ huû
3.3 Mét sè dông cô kiÓm tra
35
35
37
37
Ch¬ng 4
C¸c ph¬ng ph¸p söa ch÷a vµ
n©ng cao ®é bÒn cña m¸y
4.1 C¸c kh¸i niÖm chung
4.2 Tæ chøc söa ch÷a vµ c¸c dÞch vô söa ch÷a
4.3 C¸c h×nh thøc söa ch÷a
4.4 Tæ chøc n¬i söa ch÷a
4.5 C¸c ph¬ng ph¸p söa ch÷a
42
42
44
44
44
44
Lắp đặt và sửa chữa máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lắp đặt và sửa chữa máy - Người đăng: khanhleck11c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Lắp đặt và sửa chữa máy 9 10 378