Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch ngưng máy sửa chữa hiệu quả

Được đăng lên bởi truongngv
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1986 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Vinamain.com
----- ˜ - & - ™-----

LẬP KẾ HOẠCH NGỪNG MÁY VÀ SỬA CHỮA
CÓ HIỆU QUẢ
(Tái bản lần 1)

Tháng 08-2010

Lập kế hoạch ngừng máy sửa chữa có hiệu quả

KS.Nguyễn Thanh Sơn - Vinamain.com

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Giới thiệu chung
Các định nghĩa
Bối cảnh kinh doanh
Tại sao phải ngừng máy
CHƯƠNG 2: CÁC YÊU CẦU CHO SỰ THÀNH CÔNG
Để thực hiện một Turnaround thành công
Các điều chỉnh cho ngừng máy
CHƯƠNG 3: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT TURNAROUND
Giới thiệu
Giai đoạn 1 – Chuẩn bị
Giai đoạn 2 – Lập kế hoạch
Giai đoạn 3 – Thực thi
Giai đoạn 4 – Kết thúc

4
4
6
7
8
8
11
11
11
14
16

Lập kế hoạch ngừng máy sửa chữa có hiệu quả

KS.Nguyễn Thanh Sơn - Vinamain.com

1. MỤC ĐÍCH
Tài liệu này sẽ giúp các kỹ sư và cán bộ quản lý bảo dưỡng nắm được tổng quan về quá
trình xây dựng, lập kế hoạch và triển khai một đợt sửa chữa ngừng máy có hiệu quả ở nhà
máy công nghiệp.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Giáo trình này để tham khảo cho các kỹ sư cơ khí, điện, điều khiển tự động hóa và cán
bộ quản lý bảo dưỡng trong nhà máy.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
§ Lenahan, Tom. Turnaround Management. Butterworth Heinemann, 1999.
§ Kelly, Anthony. Maintenance Strategy:Business-Centred Maintenance.
Butterworth Heinemann, 1997.
§ Levitt, Joel. Managing Maintenance Shutdowns and Outages. Industry Press,
2004.
4. CHỮ VIẾT TẮT

Turnaround hay shutdown

Ngừng toàn nhà máy sửa chữa hay sửa chữa

Maintenance

lớn

Shutdown

Ngừng nhà máy, ngừng dây chuyền SX

Lập kế hoạch ngừng máy sửa chữa có hiệu quả

KS.Nguyễn Thanh Sơn - Vinamain.com

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Giới thiệu
Trong các tổ hợp sản xuất như lọc dầu, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp dịch vụ,
công tác bảo trì liên tục được cải tiến để tăng thu nhập trên tài sản thông qua mức độ tin cậy
cao hơn, tăng năng suất thiết bị và giảm chi phí. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và cá nhân chuẩn
bị cho các đợt ngừng máy sắp tới với sự lo lắng và “khiếp sợ”, bởi vì ngừng máy sửa chữa
toàn nhà máy là những sự kiện mà có thể "thổi bay" mức ngân sách trước đó đang được kiểm
soát tốt, làm phá vỡ một thời gian sản xuất tốt, gây gián đoạn cho lực lượng lao động và có
thể làm mất nghề nghiệp của họ.
Mục đích của bài này là để bạn có thể đối mặt với toàn cảnh của các đợt ngừng máy kế tiếp
trong tương lai với sự dự liệu trước và sự tự tin, biết cách để nó sẽ đáp ứng tất cả các mong
đợi bên liên quan. Nó sẽ cung cấp các chiến lược, quy trình và các công cụ để lập kế hoạch
và thực hiện hoàn thàn...
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Vinamain.com
----- ˜ - & - -----
LẬP KẾ HOẠCH NGỪNG MÁY VÀ SỬA CHỮA
CÓ HIỆU QUẢ
(Tái bản lần 1)
Tháng 08-2010
Lập kế hoạch ngưng máy sửa chữa hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch ngưng máy sửa chữa hiệu quả - Người đăng: truongngv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lập kế hoạch ngưng máy sửa chữa hiệu quả 9 10 12