Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C cho vi điều khiển

Được đăng lên bởi hieucopal
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4360 lần   |   Lượt tải: 26 lần
2007 
 
 

Lập trình C cho VXL Cơ bản

Vagam ‐ giotdang 
 
 

ntuan 
BIA 
8/15/2007 

VAGAM - giotdang 

Lập trình C cho VXL - Cơ bản

 

Lập trình C cho VXL - Cơ bản
I.Giới thiệu
C là một ngôn ngữ khá mạnh và rất nhiều ngưòi dùng .Nếu nói số lệnh cơ bản của C thì không nhiều
. Nhưng đối với lập trình cho vxl , chúng ta chi cần biết số lượng lệnh không nhiều .
Đầu tiên bạn phải làm quen với
Các kiểu toán tử ở C
Các kiểu dữ liệu
Cẩu trúc cơ bản của một chương trình
Các cấu trúc điều khiển (chính các tập lệnh )
Cấu trúc điều kiện
: if và else
Các cấu trúc lặp
Vòng lặp while
Vòng lặp do while
Vòng lặp for
Lệnh break.
Cấu trúc lựa chọn: switch. case

Biết sử dụng các hàm và chương trình con .

II.Cơ bản C
1. Các chỉ thị trước xử lý của Keil C
// chu thich

/********** chu thich******************
****************************************
*************************************** */
Đây là dòng chú thích. Tất cả các dòng bắt đầu bằng hai dấu sổ (//) được coi là chút thích mà
chúng không có bất kì một ảnh hưởng nào đến hoạt động của chương trình. Chúng có thể
được các lập trình viên dùng để giải thích hay bình phẩm bên trong mã nguồn của chương
trình. Trong trường hợp này, dòng chú thích là một giải thích ngắn gọn những gì mà chương
trình chúng ta làm. Còn trong dấu (/* */) bạn có thể chú thích bao nhiêu dòng tuỳ thích ,

Lập trình C cho VXL - Cơ bản

VAGAM - giotdang 

 

#include <AT89X52.H>
hoặc
#include "AT89X52.H"
trình biên dịch sẽ gọi file thư viện của 89 ra (cơ bản là 51 cũng như 52)
#define bien_thay_the bien
Vd
#define Congtac P0_6
port0.6 được đặt tên là congtac , khi ta gọi tên này trình biên dịch Keil sẽ tự chuyển tới bit quản lý
P0_6
Note :cách viết P0_6 phụ thuộc vào từng trình biên dịch , có chương trình thì lại viết là P0.6 , còn
keil C viết như cách đầu
#define m_left_tien P1_5
#define m_left_lui P1_4
#define m_left_forward m_left_tien=0;m_left_lui=1;
các bạn chú ý đây là một cách sử dụng marco trong C
khi mình gọi m_left_forward thì chân P1_5 = 0 và P1_4=1
Các viết này gần như cho chúng ta một chương trình con , tuy nhiên không nên quá lạm dụng nó
Một ưu điểm nổi bật của C là các bạn có thể tạo ra các bộ thư viện .
Ví dụ sau là tạo thư viện thuvien.h (đuôi .h bạn có thể tạo bằng cách save as .. *.h ở Keil C ).
#ifndef _thuvien_H
#define _thuvien_H
....//mã chương trình
#endif

2. Các toán tử :
->Toán tử gán (=).
Ex:

Lập trình C cho VXL - Cơ bản

 
b
a
a
a

=
=
=
=

5;
2 + b;
2 + (b = 5);
b = c = 5;

->Các toán tử số học ( +, -, *, /, % )
+ cộn...
Lp trình C cho VXL -
Cơ bn
Vagam‐giotdang
2007
ntuan
BIA
8/15/2007
Lập trình C cho vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình C cho vi điều khiển - Người đăng: hieucopal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lập trình C cho vi điều khiển 9 10 104