Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình gia công với Pro_Creo

Được đăng lên bởi nguyenluan08103067
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PhÇn III: CAM trong Pro/ ENGINEER
Ch-¬ng 1: lµm quen víi Pro/NC
Pro/NC lµ mét modul cña t¹o ra c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y
CNC gia c«ng mét chi tiÕt cña Pro/E. NhiÖm vô cña nã lµ:
- XuÊt ph¸t tõ m« h×nh thiÕt kÕ vµ c¸c d÷ liÖu c«ng nghÖ, tÝnh to¸n quü ®¹o
cña dao, xuÊt ra file d-íi d¹ng ASCII (CL Data file). Ng«n ng÷ dïng trong File
nµy cã d¹ng ng«n ng÷ APT, ch-a thÓ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y CNC.
- M« pháng ®Ó kiÓm tra qu¸ tr×nh c¾t trªn mµn h×nh (NC Check).
- Cho phÐp söa ch÷a file ®-êng chuyÓn dao.
- Dïng Post-prossesor thÝch hîp (modul tuú chän) ®Ó t¹o ra ch-¬ng tr×nh
®iÒu khiÓn m¸y (Machine Control Data - MCD File). File MCD th-êng ®-îc gäi
lµ ch-¬ng tr×nh NC. CÊu tróc vµ ng«n ng÷ dïng trong ch-¬ng tr×nh NC ph¶i t-¬ng
tÝch víi bé ®iÒu khiÓn l¾p trªn m¸y.
Tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, PTC cã thÓ cung cÊp c¸c modul sau:
- Pro/NC-MILL: Phay 2,5 hoÆc 3 trôc, gia c«ng lç.
- Pro/NC-TURN: TiÖn 2 trôc hoÆc 4 trôc vµ khoan t©m.
- Pro/NC-WEDM: C¾t d©y tõ 2 ®Õn 4 trôc.
- Pro/NC-ADVANCE: Phay 2,5 ®Õn 5 trôc, tiÖn 2 ®Õn 4 trôc, phay tiÖn trªn
trung t©m phay/tiÖn, c¾t d©y 2 ®Õn 4 trôc.
1.1. C¸c kh¸i niÖm
1.1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¸ tr×nh gia c«ng
Machining Process (Qu¸ tr×nh gia c«ng): Qu¸ tr×nh gia c«ng lµ qu¸ tr×nh
trùc tiÕp biÕn ®æi ph«i (Workpice) thµnh chi tiÕt m¸y (Part). Trong tµi liÖu nµy,
qu¸ tr×nh gia c«ng lµ qu¸ tr×nh c¾t gät.
Operation (Nguyªn c«ng): Mét phÇn c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh gia c«ng.
Nguyªn c«ng ®-îc thùc hiÖn trªn mét thiÕt bÞ (Workcell), mét ph«i víi mét hÖ
to¹ ®é x¸c ®Þnh.
NC Sequence (B-íc): Mét phÇn cña nguyªn c«ng, thùc hiÖn c¾t gät trªn
mét bÒ mÆt hay mét tæ hîp c¸c bÒ mÆt víi mét dao vµ mét bé th«ng sè c«ng nghÖ
x¸c ®Þnh.
Tool Path (§-êng chuyÓn dao): §ã lµ ®-êng h×nh häc m« t¶ quü ®¹o cña
dao trªn m« h×nh gia c«ng. Nhê ®-êng chuyÓn dao, cã thÓ kiÓm tra b»ng h×nh häc
qu¸ tr×nh c¾t. §ã còng lµ c¬ së h×nh thµnh CL Data File.
1

1.1.2. C¸c thµnh phÇn cña m« h×nh gia c«ng
Design Model (M« h×nh thiÕt
kÕ): lµ chi tiÕt thiÕt kÕ, s¶n phÈm nhËn
®-îc sau gia c«ng, ®-îc dïng lµm c¬
së h×nh thµnh c¸c nguyªn c«ng. C¸c
Feature, mÆt, c¹nh cña m« h×nh thiÕt
kÕ ®-îc chän ®Ó sinh ra ®-êng ch¹y
dao. Gi÷a Design Model vµ ph«i cã
mèi liªn kÕt. C¸c thay ®æi tõ chi tiÕt
cã thÓ cËp nhËt vµo c¸c nguyªn c«ng.
Part, Assembly, Sheermetal part cã
thÓ ®-îc dïng lµm Design Model.
H×nh 1: M« h×nh thiÕt kÕ
H×nh 1 minh ho¹ m« h×nh th©n van, ®-îc dïng lµm Design Model. Trªn th©n van
cã c¸c lç khoan 1 vµ c¸c bÒ mÆt cÇn phay 2.
Workpice (Ph«i): §ã lµ ph«i ban ®Çu...
1
PhÇn III: CAM trong Pro/ ENGINEER
Ch-¬ng 1: lµm quen víi Pro/NC
Pro/NC lµ mét modul cña t¹o ra c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y
CNC gia c«ng mét chi tiÕt cña Pro/E. NhiÖm vô cña nã lµ:
- XuÊt ph¸t tõ m« h×nh thiÕt kÕ vµ c¸c d÷ liÖu c«ng nghÖ, tÝnh to¸n quü ®¹o
cña dao, xuÊt ra file d-íi d¹ng ASCII (CL Data file). Ng«n ng÷ dïng trong File
nµy cã d¹ng ng«n ng÷ APT, ch-a thÓ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y CNC.
- M« pháng ®Ó kiÓm tra qu¸ tr×nh c¾t trªn mµn h×nh (NC Check).
- Cho phÐp söa ch÷a file ®-êng chuyÓn dao.
- Dïng Post-prossesor thÝch hîp (modul tuú chän) ®Ó t¹o ra ch-¬ng tr×nh
®iÒu khiÓn m¸y (Machine Control Data - MCD File). File MCD th-êng ®-îc gäi
lµ ch-¬ng tr×nh NC. CÊu tróc vµ ng«n ng÷ dïng trong ch-¬ng tr×nh NC ph¶i t-¬ng
tÝch víi bé ®iÒu khiÓn l¾p trªn m¸y.
Tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, PTC cã thÓ cung cÊp c¸c modul sau:
- Pro/NC-MILL: Phay 2,5 hoÆc 3 trôc, gia c«ng lç.
- Pro/NC-TURN: TiÖn 2 trôc hoÆc 4 trôc vµ khoan t©m.
- Pro/NC-WEDM: C¾t d©y tõ 2 ®Õn 4 trôc.
- Pro/NC-ADVANCE: Phay 2,5 ®Õn 5 trôc, tiÖn 2 ®Õn 4 trôc, phay tiÖn trªn
trung t©m phay/tiÖn, c¾t d©y 2 ®Õn 4 trôc.
1.1. C¸c kh¸i niÖm
1.1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¸ tr×nh gia c«ng
Machining Process (Qu¸ tr×nh gia c«ng): Qu¸ tr×nh gia c«ng lµ qu¸ tr×nh
trùc tiÕp biÕn ®æi ph«i (Workpice) thµnh chi tiÕt m¸y (Part). Trong tµi liÖu nµy,
qu¸ tr×nh gia c«ng lµ qu¸ tr×nh c¾t gät.
Operation (Nguyªn c«ng): Mét phÇn c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh gia c«ng.
Nguyªn c«ng ®-îc thùc hiÖn trªn mét thiÕt bÞ (Workcell), mét ph«i víi mét hÖ
to¹ ®é x¸c ®Þnh.
NC Sequence (B-íc): Mét phÇn cña nguyªn c«ng, thùc hiÖn c¾t gät trªn
mét bÒ mÆt hay mét tæ hîp c¸c bÒ mÆt víi mét dao vµ mét bé th«ng sè c«ng nghÖ
x¸c ®Þnh.
Tool Path (§-êng chuyÓn dao): §ã lµ ®-êng h×nh häc m« t¶ quü ®¹o cña
dao trªn m« h×nh gia c«ng. Nhê ®-êng chuyÓn dao, cã thÓ kiÓm tra b»ng h×nh häc
qu¸ tr×nh c¾t. §ã còng lµ c¬ së h×nh thµnh CL Data File.
Lập trình gia công với Pro_Creo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình gia công với Pro_Creo - Người đăng: nguyenluan08103067
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Lập trình gia công với Pro_Creo 9 10 371