Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Pic

Được đăng lên bởi Quy Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

VCC

5

6

PIC1502
PIC1501

Y1
COY1
C158MHz
COC15
33pF

PIC1602
PIC1601

33pF

TDO
NLTDO
TMS
NLTMS
VCC

TDI
NLTDI

PIJTAG03
PIJTAG05
PIJTAG07

PIJTAG09

1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

PIR902

LEDO4
COLEDO4
a5

PIOP504

PILEDO501
PIOP502

PIOP503

PIR1102

LEDO5
COLEDO5
a6

PIOP601

PIOP604

PILEDO601
PIOP602

PIOP603

R13
COR13
PILEDO602

PIR1302

PIR1301

VCC

PIJTAG08

PIOP904

PILEDO902 PILEDO901
PIOP902

PIOP903

R14
COR14

DROLE7

PIJTAG010

PIOP901

PIR1402

Res1
10K

Optoisolator1

PIR1401

PIOP1001

PIOP1004

PILEDO1002 PILEDO1001
PIOP1002

PIOP1003

PIR3001

a9

PIREN102

DROLE9

REN1
COREN1

Rop1
CORop1

270

VCC

PIREN10
ENCD1
COENCD1
1
2
3

PIENCD101

VCC

PILED402

PIENCD102

LED4
COLED4

INT1
NLINT1
PIENCD103

PIOP1104

PILEDO1102 PILEDO1101
PIOP1102

PIOP1103

1
2
3
PIRop103
4
PIRop104
5
PIRop105
6
PIRop106
7
PIRop107
8
PIRop108
9

a10
DROLE10

PIOP1204

PILEDO1202 PILEDO1201
PIOP1202

PIOP1203

RB9/1

GND
CBQ1
COCBQ1
1 PICBQ101
2 PICBQ102
3
CBQ2 PICBQ103
COCBQ2
Header 3
1 PICBQ201
2 PICBQ202
3 PICBQ203

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+12V
CBQ1
NLCBQ1

CBQ2
NLCBQ2

Header 3

PIJCB101

VCC
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7
CB8

PIJCB102
PIJCB103
PIJCB104
PIJCB105

PIJCB106
PIJCB107
PIJCB108
PIJCB109

VCC

a9
NLa9
a10
NLa10

a11
NLa11
a12
NLa12

PIJCB1010

GND

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8
COM D

UU2
COUU2
1
IN1
PIUU201
2
IN2
OPROLE9 PIUU202
3
NLOPROLE9
IN3
OPROLE10PIUU203
4
NLOPROLE10
IN4
OPpWM1 PIUU204
5
NLOPpWM1
IN5
OPpWM2 PIUU205
6
NLOPpWM2
IN6
PIUU206
7
IN7
PIUU207
8
PIUU208 IN8
PIUU209

GND

PIR1702

Res1
10K

UROLE7

PIOP801

18
PIUU1018
17
PIUU1017
16
PIUU1016
15
PIUU1015
14
PIUU1014
13
PIUU1013
12
PIUU1012
11
PIUU1011

10
PIUU1010

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8
COM D

18
PIUU2018
17
PIUU2017
16
PIUU2016
15
PIUU2015
14
PIUU2014
13
PIUU2013
12
PIUU2012
11

1

PIQN203
PIQPCOQP2
203

C1815

UPWM2

RU7
CORU7
PILEDU602

PILEDU601

PIRU701

PIRU702

PILEDO801
PIOP802

PIOP803

Optoisolator1
LEDO8
COLEDO8

PIUU2010

PIR3102

22 / 1W
C2
COC2

PIC201

PIQP20

A1015

CAP NP

UROLE8

Q4
COQ4
IRF840

PIDZ20 CODZ2 PIQ403
PIDZ201
DZ2
15V

PIC202

PIQ402

1

PIQ401

RU8
CORU8
PILEDU702 PILEDU701

PIRU801

PIRU802

+24V

OPROLE8

RU9
CORU9
PILEDU802 PILEDU801

PIRU901

PIRU902

Res1
10K

COK9
2 K9

LEDU8
COLEDU8

K10
COK102

PIK902

1

PIK901

3

M5L
NLM5L

M5R
NLM5R

PIK1002

1

PIK1001

B

3

PIK903

PIK1003

RU13
CORU13

UPWM1
PILEDU1202

PILEDU1201

PIRU1301

PIRU1302

5

Res1
10K
LEDU12
COLEDU12
RU12
CORU12

UPWM2
PILEDU1102

PILEDU1101...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
D D
C C
B B
A A
Title
Number RevisionSize
A2
Date: 11/22/2014 Sheet of
File: E:\Electronics\..\NL.SchDoc Drawn By:
AGND
31
X1
13
X2
12
RESET
9
PD2 (INT0)
16
PD3 (INT1)
17
PD4 (OC1B)
18
PD5 (OC1A)
19
PB0 (XCK/T0)
1
PB1 (T1)
2
PB2 (INT2/AIN0)
3
PB3 (OC0/AIN1)
4
PB4 (SS)
5
PB5 (MOSI)
6
PB6 (MISO)
7
PB7 (SCK)
8
(ADC0) PA0
40
(ADC1) PA1
39
(ADC2) PA2
38
(ADC3) PA3
37
(ADC4) PA4
36
(ADC5) PA5
35
(ADC6) PA6
34
(ADC7) PA7
33
(SCL) PC0
22
(SDA) PC1
23
(TCK) PC2
24
(TMS) PC3
25
(TDO) PC4
26
(TDI) PC5
27
(TOSC1) PC6
28
(TOSC2) PC7
29
PD7 (OSC2)
21
PD6 (ICP1)
20
AVCC
30
AREF
32
PD1 (TXD)
15
PD0 (RXD)
14
GND
11
VCC
10
UMCUATMEGA16 DIP40
1 2
8MHz
Y1
33pF
C16
33pF
C15
10K
RS
4148
VCC
VCC
VCC
VCC
0.1uF
C17
RESET
RESET
VCC
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
JTAG
VCC
TCK
TDO
TMS
TDI
TCK
TDO
TMS
TDI
10uF
CRS
LED4
270
REN1
VCC VDD
10uH
L2
D2
V1 V2
IN
1
2
OUT
3
GND
UN
VCC
LED8
270
RLN
+12V
3
2
1
QD1
0.47/3W
RCS1
V4
1
2
JP13
VCC
100pF
C8
Cap Pol3
CN?
C10
CN?
CN?
CNPN
CN?
100pF
C9
Cap Pol3
2
2
1
1
J201
CON2
1
1
2
2
J202
CON2
+24V
12VDL
1000pF/35V
C201
Cap Pol3
1000pF/35V
C202
Cap Pol3
12VDL
+24V
12VDL
LED202
10K
R202
12VDL
VCC
DROLE1
DROLE2
DROLE3
DROLE4
DROLE5
DROLE6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*2
RB9/1
OP1
Optoisolator1
OP2
Optoisolator1
OP3
Optoisolator1
OP4
Optoisolator1
OP5
Optoisolator1
OP6
Optoisolator1
OP7
Optoisolator1
OP8
Optoisolator1
10K
R2
Res1
10K
R3
Res1
10K
R4
Res1
10K
R5
Res1
10K
R6
Res1
10K
R8
Res1
10K
R9
Res1
10K
R10
Res1
10K
R11
Res1
10K
R12
Res1
10K
R13
Res1
10K
R15
Res1
10K
R17
Res1
10K
R18
Res1
10K
R20
Res1
10K
R21
Res1
12VDL
OPROLE1
OPROLE2
OPROLE3
OPROLE4
OPROLE5
OPROLE6
1
2
3
ENCD1
Header 3
VCC
INT1
INT1
INT1
CB1
CB2
CB3
PWM1
PWM2
CB4
CB5
CB6
CB7
CB8
2
1
3
C1815
QN1
2
1
3
A1015
QP1
22 / 1W
R29
15V
DZ1
+24V
1
2
3
45
K9
1
2
3
4 5
K10
22 / 1W
R31
15V
DZ2
+24V
1
2
3
45
K11
1
2
3
4 5
K12
MOSFET1
MOSFET2
M4L M4R
2
1
3
Q3
IRF840
2
1
3
Q4
IRF840
C1
CAP NP
C2
CAP NP
1
2
MOTORR
1
2
MOTORL
2
1
DOT1
+24V
1
2
3
45
K1
1
2
3
4 5
K2
IN1
1
IN2
2
IN3
3
IN4
4
IN5
5
IN6
6
IN7
7
IN8
8
OUT1
18
OUT3
16
OUT4
15
OUT5
14
OUT6
13
OUT7
12
OUT8
11
OUT2
17
COM D
10
GND
9
UU1
ULN2803A
OPROLE1
OPROLE2
OPROLE3
OPROLE4
OPROLE5
OPROLE6
12VDL
UROLE1
UROLE2
UROLE3
UROLE4
UROLE5
UROLE6
DROLE1
DROLE2
DROLE3
DROLE4
DROLE5
DROLE6
OPpWM1
OPpWM2
OPpWM1
OPpWM2
UPWM1
UPWM2
UPWM1
UPWM2
1
2
3
CBQ1
Header 3
1
2
3
CBQ2
Header 3
+12V
CBQ1
CBQ2
U RO LE 1
U RO LE 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RPB
RB9/1
VCC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JCB1
Header 10H
VCC
GND
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7
CB8
12VDL 12VDL
12VDL
12VDL12VDL
12VDL 12VDL
12VDL
DROLE1
DROLE2
DROLE3
DROLE4
DROLE5
DROLE6
PWM1
PWM2
12VDL
U RO LE 7
U RO LE 8
U RO LE 9
U RO LE 10
DDL1
2
1
3
C1815
QN2
2
1
3
A1015
QP2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rop1
RB9/1
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
VCC
2
1
DOT2
+24V
a11
a12
M1L
LEDO1
LEDO2
LEDO3
LEDO4
LEDO5
LEDO6
LEDO7
LEDO8
LEDU1
LEDU2
LEDU3
LEDU4
LEDU5
LEDU6
LEDU9
LEDU10
UROLE1
UROLE2
UROLE3
UROLE4
UROLE5
UROLE6
UPWM1
UPWM2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*3
RB9/1
VCC
A
B
C
CLK1
CLK2
10K
RU1
Res1
10K
RU2
Res1
10K
RU3
Res1
10K
RU4
Res1
10K
RU6
Res1
10K
RU7
Res1
10K
RU10
Res1
10K
RU11
Res1
12VDL
DROLE7
DROLE8
DROLE7
DROLE8
12VDL
+24V
1
2
3
45
K3
1
2
3
4 5
K4
U RO LE 3
U RO LE 4
12VDL 12VDL
+24V
IN1
1
IN2
2
IN3
3
IN4
4
IN5
5
IN6
6
IN7
7
IN8
8
OUT1
18
OUT3
16
OUT4
15
OUT5
14
OUT6
13
OUT7
12
OUT8
11
OUT2
17
COM D
10
GND
9
UU2
ULN2803A
12VDL
OPROLE7
OPROLE8
UROLE7
UROLE8
M1L M1R
M1R
M2L M2R
M2R
M2L
M4R
M4L
M5L M5R
M5L
M5R
OP9
Optoi solator1
OP10
Optoi solator1
LEDO9
LEDO10
10K
R14
Res1
10K
R16
Res1
10K
R30
Res1
10K
R32
Res1
OPROLE7
OPROLE8
DROLE7
DROLE8
a7
a8
LEDU7
LEDU8
10K
RU8
Res1
10K
RU9
Res1
UROLE7
UROLE8
VCC
OP11
Optoi solator1
LEDO11
10K
R310
Res1
10K
R33
Res1
OPROLE9DROLE9
a9
OP12
Optoi solator1
LEDO12
10K
R320
Res1
10K
R34
Res1
OPROLE10DROLE10
a10
DROLE9
DROLE10
CBQ1
CBQ2
+24V
1
2
3
45
K5
1
2
3
4 5
K6
U RO LE 5
U RO LE 6
12VDL 12VDL
+24V
M3L M3R
OPROLE9
OPROLE10
UROLE9
UROLE10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rop2
RB9/1
VCC
a9
a10
a11
a12
2
1
DOT3
M3R
M3L
LEDU11
10K
RU12
Res1
LEDU12
10K
RU13
Res1
UROLE9
UROLE10
D3
1
D2
2
D1
3
D0
4
Y
5
W
6
STB
7
GND
8
C
9
B
10
A
11
D7
12
D6
13
D5
14
D4
15
VCC
16
U2
SN74HC151D
SW0
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
A
B
C
CLK1
VCC
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P14
Header 10
GND
VCC 1
2
3
4
5
6
7
8
9
P17
Header 9
VCC
D3
1
D2
2
D1
3
D0
4
Y
5
W
6
STB
7
GND
8
C
9
B
10
A
11
D7
12
D6
13
D5
14
D4
15
VCC
16
U3
SN74HC151D
A
B
C
CLK2
VCC
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P16
Header 10
GND
VCC 1
2
3
4
5
6
7
8
9
P18
Header 9
VCC
HC0
HC1
HC2
HC3
HC4
HC5
HC6
HC7
CL6
VCCGND
CL7
VCCGND
GND
GND
PI0201
PI0202
PI0203
PI0204
PI0205
PI0206
PI0207
PI0208
PI0209
CO02
PI0301
PI0302
PI0303
PI0304
PI0305
PI0306
PI0307
PI0308
PI0309
CO03
PI414801
PI414802
CO4148
PIC101
PIC102
COC1
PIC201
PIC202
COC2
PIC801
PIC802
COC8
PIC901
PIC902
COC9
PIC1001
PIC1002
COC10
PIC1501
PIC1502
COC15
PIC1601
PIC1602
COC16
PIC1701
PIC1702
COC17
PIC20101
PIC20102
COC201
PIC20201
PIC20202
COC202
PICBQ101
PICBQ102
PICBQ103
COCBQ1
PICBQ201
PICBQ202
PICBQ203
COCBQ2
PICL601PICL602
COCL6
PICL701PICL702
COCL7
PICNPN01
PICNPN02
COCNPN
PICRS01
PICRS02
COCRS
PID201
PID202
COD2
PIDDL101
PIDDL102
CODDL1
PIDOT101
PIDOT102
CODOT1
PIDOT201
PIDOT202
CODOT2
PIDOT301
PIDOT302
CODOT3
PIDZ101
PIDZ102
CODZ1
PIDZ201
PIDZ202
CODZ2
PIENCD101
PIENCD102
PIENCD103
COENCD1
PIJ20101
PIJ20102
COJ201
PIJ20201
PIJ20202
COJ202
PIJCB101
PIJCB102
PIJCB103
PIJCB104
PIJCB105
PIJCB106
PIJCB107
PIJCB108
PIJCB109
PIJCB1010
COJCB1
PIJP1301
PIJP1302
COJP13
PIJTAG01
PIJTAG02
PIJTAG03
PIJTAG04
PIJTAG05
PIJTAG06
PIJTAG07
PIJTAG08
PIJTAG09
PIJTAG010
COJTAG
PIK101
PIK102
PIK103
PIK104PIK105
COK1
PIK201
PIK202
PIK203
PIK204 PIK205
COK2
PIK301
PIK302
PIK303
PIK304
PIK305
COK3
PIK401
PIK402
PIK403
PIK404 PIK405
COK4
PIK501
PIK502
PIK503
PIK504
PIK505
COK5
PIK601
PIK602
PIK603
PIK604
PIK605
COK6
PIK901
PIK902
PIK903
PIK904PIK905
COK9
PIK1001
PIK1002
PIK1003
PIK1004
PIK1005
COK10
PIK1101
PIK1102
PIK1103
PIK1104PIK1105
COK11
PIK1201
PIK1202
PIK1203
PIK1204
PIK1205
COK12
PIL201 PIL202
COL2
PILED401
PILED402
COLED4
PILED801
PILED802
COLED8
PILED20201
PILED20202
COLED202
PILEDO101
PILEDO102
COLEDO1
PILEDO201
PILEDO202
COLEDO2
PILEDO301
PILEDO302
COLEDO3
PILEDO401
PILEDO402
COLEDO4
PILEDO501
PILEDO502
COLEDO5
PILEDO601
PILEDO602
COLEDO6
PILEDO701
PILEDO702
COLEDO7
PILEDO801
PILEDO802
COLEDO8
PILEDO901
PILEDO902
COLEDO9
PILEDO1001
PILEDO1002
COLEDO10
PILEDO1101
PILEDO1102
COLEDO11
PILEDO1201
PILEDO1202
COLEDO12
PILEDU101
PILEDU102
COLEDU1
PILEDU201
PILEDU202
COLEDU2
PILEDU301
PILEDU302
COLEDU3
PILEDU401
PILEDU402
COLEDU4
PILEDU501
PILEDU502
COLEDU5
PILEDU601
PILEDU602
COLEDU6
PILEDU701
PILEDU702
COLEDU7
PILEDU801
PILEDU802
COLEDU8
PILEDU901PILEDU902
COLEDU9
PILEDU1001PILEDU1002
COLEDU10
PILEDU1101PILEDU1102
COLEDU11
PILEDU1201PILEDU1202
COLEDU12
PIMOTORL01
PIMOTORL02
COMOTORL
PIMOTORR01
PIMOTORR02
COMOTORR
PIOP101
PIOP102
PIOP103
PIOP104
COOP1
PIOP201
PIOP202
PIOP203
PIOP204
COOP2
PIOP301
PIOP302
PIOP303
PIOP304
COOP3
PIOP401
PIOP402
PIOP403
PIOP404
COOP4
PIOP501
PIOP502
PIOP503
PIOP504
COOP5
PIOP601
PIOP602
PIOP603
PIOP604
COOP6
PIOP701
PIOP702
PIOP703
PIOP704
COOP7
PIOP801
PIOP802
PIOP803
PIOP804
COOP8
PIOP901
PIOP902
PIOP903
PIOP904
COOP9
PIOP1001
PIOP1002
PIOP1003
PIOP1004
COOP10
PIOP1101
PIOP1102
PIOP1103
PIOP1104
COOP11
PIOP1201
PIOP1202
PIOP1203
PIOP1204
COOP12
PIP1401
PIP1402
PIP1403
PIP1404
PIP1405
PIP1406
PIP1407
PIP1408
PIP1409
PIP14010
COP14
PIP1601
PIP1602
PIP1603
PIP1604
PIP1605
PIP1606
PIP1607
PIP1608
PIP1609
PIP16010
COP16
PIP1701
PIP1702
PIP1703
PIP1704
PIP1705
PIP1706
PIP1707
PIP1708
PIP1709
COP17
PIP1801
PIP1802
PIP1803
PIP1804
PIP1805
PIP1806
PIP1807
PIP1808
PIP1809
COP18
PIQ301
PIQ302
PIQ303
COQ3
PIQ401
PIQ402
PIQ403
COQ4
PIQD101
PIQD102
PIQD103
COQD1
PIQN101
PIQN102
PIQN103
COQN1
PIQN201
PIQN202
PIQN203
COQN2
PIQP101
PIQP102
PIQP103
COQP1
PIQP201
PIQP202
PIQP203
COQP2
PIR201PIR202
COR2
PIR301
PIR302
COR3
PIR401PIR402
COR4
PIR501
PIR502
COR5
PIR601PIR602
COR6
PIR801
PIR802
COR8
PIR901PIR902
COR9
PIR1001
PIR1002
COR10
PIR1101PIR1102
COR11
PIR1201
PIR1202
COR12
PIR1301PIR1302
COR13
PIR1401PIR1402
COR14
PIR1501
PIR1502
COR15
PIR1601
PIR1602
COR16
PIR1701PIR1702
COR17
PIR1801
PIR1802
COR18
PIR2001PIR2002
COR20
PIR2101
PIR2102
COR21
PIR2901 PIR2902
COR29
PIR3001 PIR3002
COR30
PIR3101 PIR3102
COR31
PIR3201
PIR3202
COR32
PIR3301
PIR3302
COR33
PIR3401
PIR3402
COR34
PIR20201
PIR20202
COR202
PIR31001 PIR31002
COR310
PIR32001 PIR32002
COR320
PIRCS101PIRCS102
CORCS1
PIREN101
PIREN102
COREN1
PIRLN01
PIRLN02
CORLN
PIRop101
PIRop102
PIRop103
PIRop104
PIRop105
PIRop106
PIRop107
PIRop108
PIRop109
CORop1
PIRop201
PIRop202
PIRop203
PIRop204
PIRop205
PIRop206
PIRop207
PIRop208
PIRop209
CORop2
PIRPB01
PIRPB02
PIRPB03
PIRPB04
PIRPB05
PIRPB06
PIRPB07
PIRPB08
PIRPB09
CORPB
PIRS01
PIRS02
CORS
PIRU101 PIRU102
CORU1
PIRU201 PIRU202
CORU2
PIRU301 PIRU302
CORU3
PIRU401 PIRU402
CORU4
PIRU601 PIRU602
CORU6
PIRU701 PIRU702
CORU7
PIRU801 PIRU802
CORU8
PIRU901 PIRU902
CORU9
PIRU1001 PIRU1002
CORU10
PIRU1101 PIRU1102
CORU11
PIRU1201 PIRU1202
CORU12
PIRU1301 PIRU1302
CORU13
PIU201
PIU202
PIU203
PIU204 PIU205
PIU206
PIU207
PIU208
PIU209
PIU2010
PIU2011
PIU2012
PIU2013
PIU2014
PIU2015
PIU2016
COU2
PIU301
PIU302
PIU303
PIU304
PIU305
PIU306
PIU307
PIU308
PIU309
PIU3010
PIU3011
PIU3012
PIU3013
PIU3014
PIU3015
PIU3016
COU3
PIUMCU01
PIUMCU02
PIUMCU03
PIUMCU04
PIUMCU05
PIUMCU06
PIUMCU07
PIUMCU08
PIUMCU09
PIUMCU010
PIUMCU011
PIUMCU012
PIUMCU013
PIUMCU014
PIUMCU015
PIUMCU016
PIUMCU017
PIUMCU018
PIUMCU019
PIUMCU020
PIUMCU021
PIUMCU022
PIUMCU023
PIUMCU024
PIUMCU025
PIUMCU026
PIUMCU027
PIUMCU028
PIUMCU029
PIUMCU030
PIUMCU031
PIUMCU032
PIUMCU033
PIUMCU034
PIUMCU035
PIUMCU036
PIUMCU037
PIUMCU038
PIUMCU039
PIUMCU040
COUMCU
PIUN01
PIUN02
PIUN03
COUN
PIUU101
PIUU102
PIUU103
PIUU104
PIUU105
PIUU106
PIUU107
PIUU108
PIUU109
PIUU1010
PIUU1011
PIUU1012
PIUU1013
PIUU1014
PIUU1015
PIUU1016
PIUU1017
PIUU1018
COUU1
PIUU201
PIUU202
PIUU203
PIUU204
PIUU205
PIUU206
PIUU207
PIUU208
PIUU209
PIUU2010
PIUU2011
PIUU2012
PIUU2013
PIUU2014
PIUU2015
PIUU2016
PIUU2017
PIUU2018
COUU2
PIY101 PIY102
COY1
PIC801
PICBQ102
PICBQ202
PID202
PIQD101
PIRCS102
PIC20101
PIJ20101
PIK103 PIK203
PIK303
PIK403
PIK503
PIK603
PIK902
PIK1002
PIK1102
PIK1202
PIC20102
PIC20201
PIDDL102
PIK104 PIK204
PIK304 PIK404
PIK504
PIK604
PIK904
PIK1004
PIK1104 PIK1204
PIOP104
PIOP204
PIOP304
PIOP404
PIOP504
PIOP604
PIOP904
PIOP1004
PIOP1104
PIOP1204
PIQN102
PIQN202
PIR1802
PIR2102
PIR20202
PIRU102
PIRU202
PIRU302
PIRU402
PIRU602
PIRU702
PIRU802
PIRU902
PIRU1002
PIRU1102
PIRU1202
PIRU1302
PIUU1010
PIUU2010
PIU2011
PIU3011
PIUMCU016
NLA
PIOP101
PIRop109
NLa1
PIOP201
PIRop108
NLa2
PIOP301
PIRop107
NLa3
PIOP401
PIRop106
NLa4
PIOP501
PIRop105
NLa5
PIOP601
PIRop104
NLa6
PIOP901
PIRop103
NLa7
PIOP1001
PIRop102
NLa8
PIOP1101
PIRop202
NLa9
PIOP1201
PIRop203
NLa10
PIOP701
PIRop208
NLa11
PIOP801
PIRop209
NLa12
PIU2010
PIU3010
PIUMCU015
NLB
PIU209
PIU309
PIUMCU014
NLC
PIJCB103
PIRPB09
PIUMCU01
NLCB1
PIJCB104
PIRPB08
PIUMCU02
NLCB2
PIJCB105
PIRPB07
PIUMCU03
NLCB3
PIJCB106
PIRPB06
PIUMCU04
NLCB4
PIJCB107
PIRPB05
PIUMCU05
NLCB5
PIJCB108
PIRPB04
PIUMCU06
NLCB6
PIJCB109
PIRPB03
PIUMCU07
NLCB7
PIJCB1010
PIRPB02
PIUMCU08
NLCB8
PI0308
PICBQ103
PIUMCU023
NLCBQ1
PI0309
PICBQ203
PIUMCU022
NLCBQ2
PIU205
PIUMCU020
NLCLK1
PIU305
PIUMCU021
NLCLK2
PI0209
PILEDO102
PIUMCU040
NLDROLE1
PI0208
PILEDO202
PIUMCU039
NLDROLE2
PI0207
PILEDO302
PIUMCU038
NLDROLE3
PI0206
PILEDO402
PIUMCU037
NLDROLE4
PI0205
PILEDO502
PIUMCU036
NLDROLE5
PI0204
PILEDO602
PIUMCU035
NLDROLE6
PI0203
PILEDO902
PIUMCU034
NLDROLE7
PI0202
PILEDO1002
PIUMCU033
NLDROLE8
PI0302
PILEDO1102
PIUMCU029
NLDROLE9
PI0303
PILEDO1202
PIUMCU028
NLDROLE10
PIC20202
PIDZ101
PIDZ201
PIJ20202
PIK102 PIK202
PIK302
PIK402
PIK502
PIK602
PILED20202
PIOP703
PIOP803
PIQ303
PIQ403
PIQP102
PIQP202
PIR302
PIR502
PIR802
PIR1002
PIR1202
PIR1502
PIR1602
PIR3201
PIR3301
PIR3401
PIUU109
PIUU209
PIC802
PIC902
PIC1001
PIC1501 PIC1601
PIC1701
PICBQ101
PICBQ201
PICL602
PICL702
PICNPN01
PICRS02
PIENCD101
PIJCB101
PIJP1301
PIJTAG02
PIJTAG010
PILED802
PIP1401
PIP1601
PIU207
PIU208
PIU307
PIU308
PIUMCU011
PIUMCU031
PIUN02
PIP1603 PIP1802
PIU304
NLHC0
PIP1604 PIP1803
PIU303
NLHC1
PIP1605 PIP1804
PIU302
NLHC2
PIP1606 PIP1805
PIU301
NLHC3
PIP1607 PIP1806 PIU3015
NLHC4
PIP1608 PIP1807 PIU3014
NLHC5
PIP1609 PIP1808 PIU3013
NLHC6
PIP16010
PIP1809 PIU3012
NLHC7
PIENCD103
PILED402
PIUMCU017
NLINT1
PIDOT101
PIK101
NLM1L
PIDOT102
PIK201
NLM1R
PIDOT201
PIK301
NLM2L
PIDOT202
PIK401
NLM2R
PIDOT301
PIK501
NLM3L
PIDOT302
PIK601
NLM3R
PIK1101
PIMOTORR01
NLM4L
PIK1201
PIMOTORR02
NLM4R
PIK901
PIMOTORL01
NLM5L
PIK1001
PIMOTORL02
NLM5R
PIK903
PIK1003
PIQ302
NLMOSFET1
PIK1103
PIK1203
PIQ402
NLMOSFET2
PIUU2018
PIUU2017
PIUU2012
PIUU2011
PIUU208
PIUU207
PIUU202
PIUU201
PIU306
PIU206
PIRop207
PIRop206
PIRop205
PIRop204
PIOP1203
PIR32001
PIOP1103
PIR31001
PIOP1003
PIR3001
PIOP903
PIR1402
PIOP804
PIR2002
PIOP704
PIR1702
PIOP603
PIR1302
PIOP503
PIR1102
PIOP403
PIR902
PIOP303
PIR602
PIOP203
PIR402
PIOP103
PIR202
PILEDU1201
PIRU1301
PILEDU1101
PIRU1201
PILEDU1001
PIRU1101
PILEDU901
PIRU1001
PILEDU801
PIRU901
PILEDU701
PIRU801
PILEDU601
PIRU701
PILEDU501
PIRU601
PILEDU401
PIRU401
PILEDU301
PIRU301
PILEDU201
PIRU201
PILEDU101
PIRU101
PILEDO1201
PIOP1202
PILEDO1101
PIOP1102
PILEDO1001
PIOP1002
PILEDO901
PIOP902
PILEDO801
PIOP802
PILEDO701
PIOP702
PILEDO601
PIOP602
PILEDO501
PIOP502
PILEDO401
PIOP402
PILEDO301
PIOP302
PILEDO201
PIOP202
PILEDO101
PIOP102
PILED20201
PIR20201
PILED801
PIRLN01
PILED401
PIREN101
PIJTAG08
PIJTAG06
PIDDL101
PIJ20102
PIJ20201
PIC1602
PIUMCU012
PIY102
PIC1502
PIUMCU013
PIY101
PIC202
PIDZ202
PIQ401
PIR3102
PIC201
PIQN203
PIQP203
PIR3101
PIC102
PIDZ102
PIQ301
PIR2902
PIC101
PIQN103
PIQP103
PIR2901
PI0307
PI0306
PI0305
PI0304
PIR1701
PIR1801
PIUU205
NLOPpWM1
PIR2001
PIR2101
PIUU206
NLOPpWM2
PIR201
PIR301
PIUU101
NLOPROLE1
PIR401
PIR501
PIUU102
NLOPROLE2
PIR601
PIR801
PIUU103
NLOPROLE3
PIR901
PIR1001
PIUU104
NLOPROLE4
PIR1101
PIR1201
PIUU105
NLOPROLE5
PIR1301
PIR1501
PIUU106
NLOPROLE6
PIR1401
PIR1601
PIUU107
NLOPROLE7
PIR3002
PIR3202
PIUU108
NLOPROLE8
PIR3302
PIR31002
PIUU203
NLOPROLE9
PIR3402
PIR32002
PIUU204
NLOPROLE10
PILEDO702
PIUMCU018
NLPWM1
PILEDO802
PIUMCU019
NLPWM2
PI414801
PICRS01
PIRS01
PIUMCU09
NLRESET
PIP1403 PIP1702
PIU204
NLSW0
PIP1404 PIP1703
PIU203
NLSW1
PIP1405 PIP1704
PIU202
NLSW2
PIP1406 PIP1705
PIU201
NLSW3
PIP1407 PIP1706 PIU2015
NLSW4
PIP1408 PIP1707 PIU2014
NLSW5
PIP1409 PIP1708 PIU2013
NLSW6
PIP14010
PIP1709 PIU2012
NLSW7
PIJTAG01
PIUMCU024
NLTCK
PIJTAG09
PIUMCU027
NLTDI
PIJTAG03
PIUMCU026
NLTDO
PIJTAG05
PIUMCU025
NLTMS
PILEDU1202
PIQN101
PIQP101
PIUU2014
NLUPWM1
PILEDU1102
PIQN201
PIQP201
PIUU2013
NLUPWM2
PIK105
PILEDU102
PIUU1018
NLUROLE1
PIK205
PILEDU202
PIUU1017
NLUROLE2
PIK305
PILEDU302
PIUU1016
NLUROLE3
PIK405
PILEDU402
PIUU1015
NLUROLE4
PIK505
PILEDU502
PIUU1014
NLUROLE5
PIK605
PILEDU602
PIUU1013
NLUROLE6
PIK1105
PILEDU702
PIUU1012
NLUROLE7
PIK1205
PILEDU802
PIUU1011
NLUROLE8
PIK905
PILEDU902
PIUU2016
NLUROLE9
PIK1005
PILEDU1002
PIUU2015
NLUROLE10
PID201
PIJP1302
NLV1
PIC1002
PIQD102
PIRCS101
PIUN01
NLV2
PIC901
PICNPN02
PIL201
PIQD103
PIUN03
NLV4
PI0201
PI0301
PI414802
PIC1702
PICL601
PICL701
PIENCD102
PIJCB102
PIJTAG04
PIJTAG07
PIL202
PIP1402
PIP1602
PIP1701
PIP1801
PIREN102
PIRLN02
PIRop101
PIRop201
PIRPB01
PIRS02
PIU2016
PIU3016
PIUMCU010
PIUMCU030
PIUMCU032
Lập trình Pic - Trang 2
Lập trình Pic - Người đăng: Quy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập trình Pic 9 10 745