Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình PLC

Được đăng lên bởi hquocphu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 54
CHÖÔNG 5
BOÄ HIEÄU CHÆNH PID, CAÙC HAØMÛ LYÙ TÍN HIEÄU TÖÔNG TÖÏ VAØ
ÖÙNG DUÏNG
5.1 Giôùi thieäu.
Nhieàu naêm tröôùc ñaây bñieàu khieån PID ñöôïc coi laø boä ñieàu khieån lyù
töôûng ñoái vôùi caùc ñi töôïng coù moâ hình lieân tuïc. Boä PID thöïc ï laø boä ñieàu
khieån ñoäng maø vieäc thay ñoåi caùc tham scuûa boä ñieàu khieån coù khaû naêng laøm
thay ñoåi ñaëc tính ñoäng vaø tónh cuûa heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng.
Boä ñieàu khieån PID thöïc chaát laø thieát ñieàu khieån thöïc hieän luaät ñieàu
khieån ñöôïc moâ taû baèng phöông trình sau:
u
.
(t) = k
p
e(t) +
D
t
I
Tde
T
0
1
e
.
(t)
trong ñoù e(t) laø tín hieäu vaøo, u(t) laø tín hieäu ra cuûa boä ñieàu khieån, k
p
laø hsoá
khueách ñaïi cuûa luaät ñieàu khieån tyû leä , T
I
haèng soá thôøi gian tích phaân vT
D
laø
haèng soá thôøi gian vi phaân .
Hình 5.1. Ñieàu khieån vôùi bñieàu khieån PID
Vôùi b ñieàu khieån PID, ngöôøi û duïng deã daøng tích hôïp caùc luaät ñieàu
khieån khaùc n luaät ñieàu khieån tæ leä (luaät P), ñieàu khieån tæ leä - tích phaân (luaät
PI), ñieàu khin tæ leä -vi phaân (luaät PD). Boä ñieàu khieån PID luoân laø moät phaàn
töû khoâng theå thay theá ñöôïc trong caùc quaù trình ï ñoäng khoáng ch nhieät ñoä,
möùc, toác ñoä…
Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa boä ñieàu khieån PID trong ñieàu khieån
thích nghi vaø ñieàu khieån môø lthöôøng xuyeân phaûi chænh ñònh laïi caùc tham s
cuûa noù cho phuø hôïp ùi ï thay ñoåi khoâng bieát tröôùc cuûa ñoái ôïng cuõng nhö
cuûa moâi tröôøng nhaèm ñaûm baûo ñöôïc caùc chæ tieâu chaát löôïng ñaõ ñeà ra trong heä
thoáng. Neáu nta ñaõ ï ñoäng hoaù ñöôïc coâng vieäc thay ñoåi tham soá naøy thì boä
ñieàu khieån PID ñoù seõ laø moät boä ñieàu khieån bn vöõng vôùi moïi taùc ñoäng cuûa
nhieãu ni cuõng nhö nhieãu ngoaïi ln heä thoáng.
Boä hieäu
chænh PID
Ñoái töôïng
ñieàu
khieån
Ngoõ ra
Ngoõ vaøo
-
e(t)
u(t)
Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn
Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
Lập trình PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình PLC - Người đăng: hquocphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Lập trình PLC 9 10 181