Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình tiện CNC hệ FAGOR

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 5902 lần   |   Lượt tải: 68 lần
LẬP TRÌNH TIỆN CNC
HỆ FAGOR

Nội dung

•
•
•
•
•

Caáu truùc chöông trình
Các khai báo tổng quát đầu chương trình
Các lệnh nội suy
Các lệnh lập trình nâng cao
Các chức năng đơn giản lập trình
Bài tập tổng hợp

Cấu trúc chương trình

   Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng
• Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng cuûa chöông
trình ñöôïc kyù hieäâu baèng %. Hai kyù hieäu
naøy khoâng xuaát hieäân treân maøn hình cuûa
maùy CNC, nhöng khi xuaát nhaäp chöông
trình töø maùy CNC ra ngoaøi hay ngöôïc laïi
thì chuùng seõ ñöôïc duøng.

Soá cuûa chöông trình gia coâng
CNC
• Chöông trình trong heä FAGOR ñöôïc ñaët teân
baèng chöõ soá töø 0 ñeán 99998.
• Baïn coù theå duøng baát cöù soá naøo mieãn laø naèm
trong vuøng cho pheùp.
• Neáu caàn vieát ghi chuù cho deã nhôù thì ñeå trong
ngoaëc ñôn. Thí duï
• 00001 (Progam A)
• Heä thoáng seõ ñoïc nhöng khoâng xöû lyù nhoùm töø
trong ngoaëc ñôn.

Soá thöù töï vaø block
Soá thöù töï block N ñöôïc duøng cho deã truy xuaát doøng leänh.
Phaïm vi soá thöù töï: N0- N9999
Neáu khoâng duøng soá thöù töï block thì cuõng khoâng sao.
Soá thöù töï block N khoâng ñöôïc ñöùng tröôùc soá chöông
trình.
• Coù theå boû qua vieäc ñaùnh soá moät soá doøng leänh.
• Khi laäp trình baèng tay, ñeå ñeà phoøng vieát thieáu, phaûi cheøn
theâm doøng leänh, soá cuûa doøng leänh neân vieát caùch quaûng,
thí duï 5, 10, 15,...
• Coù theå duøng soá 0 ñeå chæ soá thöù töï N vaø soá chöông trình.
•
•
•
•

Caáu truùc cuûa moät block

Caáu truùc moät töø leänh

Caùc ñòa chæ trong heä Fagor

Caùc ñòa chæ trong heä Fagor

Phaïm vi giaù trò caùc ñòa chæ

Phaïm vi giaù trò caùc ñòa chæ

Thöïc hieän moät block coù ñieàu kieän
• Ñeå thöïc hieän moät block coù ñieàu kieän duøng daáu “.” ñaët ôû
sau soá block. Heä thoáng seõ thöïc hieän block naøy neáu treân
panel ñieàu khieån cuûa maùy CNC baät ON coâng taéc
OPSKIP. Neáu ñeå OFF, block bò boû qua. Thí duï caùch vieát
boû qua block coù ñieàu kieän:
• Vieát ñuùng: N20. G00 X10.0
• Thoâng thöôøng heä thoáng ñoïc tröôùc 4 block khi thöïc hieân
chöông trình. Do ñoù ñeå thöïc hieän block coù ñieàu kieän baïn
phaûi kích hoaït (baät ON) coâng taéc töông öùng tröôùc noù ít
nhaát laø 5 block.

Thöïc hieän moät block coù ñieàu kieän
• Neáu vieát “..” sau soá thöù töï block, thí duï
N20.. G00 X10.0 baïn chæ caàn baät ON coâng
taéc töông öùng tröùôc noù moät block laø noù seõ
ñöôïc thöïc hieän.
• Vieäc thöïc hieän block coù ñieàu kieän N4..
huûy buø tröø baùn kính dao G41 vaø G42.

Keát thuùc chöông trình
• Chöông trình CNC ñöôïc ...
LẬP TRÌNH TIỆN CNC
HỆ FAGOR
Lập trình tiện CNC hệ FAGOR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình tiện CNC hệ FAGOR - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Lập trình tiện CNC hệ FAGOR 9 10 884