Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình tiện CNC hệ FANUC

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 19309 lần   |   Lượt tải: 190 lần
LẬP TRÌNH TIỆN CNC
HỆ FANUC

Nội dung

•
•
•
•
•

Caáu truùc chöông trình
Các khai báo tổng quát đầu chương trình
Các lệnh nội suy
Các lệnh lập trình nâng cao
Các chức năng đơn giản lập trình
Bài tập tổng hợp

Cấu trúc chương trình
Tieâu ñeà
Ñaàu baêng

Vuøng chöông
trình

Baét ñaàu chöông trình

Vuøng ghi chuù

Cuoái chöông trình

   Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng
• Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng cuûa chöông
trình ñöôïc kyù hieäâu baèng %. Hai kyù hieäu
naøy khoâng xuaát hieäân treân maøn hình cuûa
maùy CNC, nhöng khi xuaát nhaäp chöông
trình töø maùy CNC ra ngoaøi hay ngöôïc laïi
thì chuùng seõ ñöôïc duøng.

Soá cuûa chöông trình gia coâng
CNC
• Chöông trình trong heä FANUC ñöôïc ñaët teân baèng chöõ O
+ soá thöù töï chöông trình. Ngöôøi ta phaân loaïi caùc soá thöù töï
nhö sau:
• O0001 – O7999: Vuøng do ngöôøi duøng tuøy choïn
• O8000 - O8999: Vuøng do ngöôøi duøng coù baûo veä
• O9000 – O999: Vuøng daønh cho nhaø saûn xuaát
• Baïn coù theå duøng baát cöù soá naøo mieãn laø naèm trong vuøng
cho pheùp.
• Neáu caàn vieát ghi chuù cho deã nhôù thì ñeå trong ngoaëc ñôn.
Thí duï
• O1001 (Progam A);
• Heä thoáng seõ ñoïc nhöng khoâng xöû lyù nhoùm töø trong ngoaëc
ñôn.

Soá thöù töï vaø block
• Soá thöù töï block N ñöôïc duøng cho deã truy xuaát
doøng leänh.
• Phaïm vi soá thöù töï: N1- N9999
• Neáu khoâng duøng soá thöù töï block thì cuõng khoâng
sao.
• Soá thöù töï block N khoâng ñöôïc ñöùng tröôùc soá
chöông trình O
• Neáu khoâng coù soá chöông trình, heäï thoáng laáy soá
thöù töï block ñaàu tieân ñeå ñaët teân chöông trình.
• Coù theå boû qua vieäc ñaùnh soá moät soá doøng leänh.

Caáu truùc cuûa moät block

Caáu truùc moät töø leänh

Caùc ñòa chæ trong heä Fanuc
Chöùc naêng
Soá chöông trình
Soá thöù töï
Chöùc naêng chuaån bò
Töø leänh kích thöôùc

Ñòa chæ

YÙ nghóa
Soá chöông trình
Soá thöù töï
Chæ cheá ñoä di chuyeån duïng cuï
Chæ ñòa chæ di chuyeån duïng cuï tôùi
Chæ toïa ñoä taâm cung troøn
Chæ baùn kính cung troøn

Löôïng chaïy dao
Toác ñoâï caét
Dao caét
Chöùc naêng phuï

Chæ löôïng chaïy dao
Chæ toác ñoä truïc chính
Chæ soá duïng cuï vaø soá buø tröø
Baät taét caùc cô caáu chaáp haønh
Chæ goùc xoay baøn maùy

Döøng cuoái haønh trình

Chæ thôøi gian döøng maùy

Chöông trình caàn goïi

Chæ soá cuûa chöông trình con

Soá laàn laëp laïi chöông
trình con

Tham soá

Chæ soá laàn laëp chöông trình con
Tham soá trong caùc chu trình laäp saün

Caùc ñòa chæ trong heä FANUC

Phaïm vi giaù trò caùc ñòa chæ

Phaïm vi giaù trò caùc ñòa chæ

Bỏ qua m...
LẬP TRÌNH TIỆN CNC
HỆ FANUC
Lập trình tiện CNC hệ FANUC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình tiện CNC hệ FANUC - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Lập trình tiện CNC hệ FANUC 9 10 925