Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình ừng dụng trong trắc địa

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tuấn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
TRONG TRẮC ĐỊA
THỰC HÀNH
Ngôn ngữ MATLAB

Quy định chung
• Các anh chị làm tất cả các bài tập trong
mỗi buổi thực hành trong cùng 1 tập tin
mang tên NHOMnn_THk.m với:
– nn là số thứ tự nhóm gồm hai chữ số (VD: 03)
– k là số thứ tự buổi thực hành (k=1:5)

• Mỗi bài TH của mỗi nhóm sẽ được chấm
điểm vào cuối buổi thực hành đó.

2

Trình bày bài TH
% Bai TH 1
% Nhóm 03: Nguyen Thanh An
%
Tran Thanh Binh
%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Cau 1
…
% Cau 2
…
3

Thực hành 1 (1)
• Tạo biến a có giá trị là -3,14.10-3
• Tạo vector hàng X gồm 4 phần tử có giá trị lần
lượt là 0,5a a3 |a| √|a|
• Tạo vector cột Y chứa 4 số tự nhiên lẻ đầu tiên
theo thứ tự tăng dần
• Tạo ma trận vuông A có đường chéo là vector
Y, tất cả các giá trị còn lại bằng 1
• Tạo ma trận B bằng cách thêm vector X vào
trước hàng đầu tiên của ma trận A
4

Thực hành 1 (2)
• Tạo ma trận C bằng cách thay hàng cuối cùng
của ma trận B bằng vector Y
• Tạo ma trận D bằng cách xóa cột thứ 2 của ma
trận C
• Tính ma trận E là phép nhân giữa ma trận
chuyển vị của C và C (theo đúng thứ tự)
• Tính ma trận G là nghịch đảo của ma trận E
• Xác định số cột n_col và số phần tử n của ma
trận C
5

Thực hành 1 (3)
• Tính giá trị trung bình của mỗi hàng của ma trận
C, đặt tên là mean_row
• Tìm giá trị lớn nhất của mỗi cột của ma trận C ,
đặt tên là max_col
• Tìm giá trị nhỏ nhất của ma trận C , đặt tên là
minC
• Tìm giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối của tất cả các
phần tử của ma trận C , đặt tên là max_absC
• Các giá trị của vector Y đang ở đơn vị độ, hãy
tính sin, cos, tan, cotan cho các giá trị đó , đặt tên
là sin_Y, cos_Y, tan_Y, cotan_Y
6

Thực hành 1 (4)
• Viết 1 đoạn chương trình để giải phương trình
bậc 2, đặt tên là pt2
– Input: 3 hệ số a, b, c
– Output: 2 nghiệm x1, x2

• Sử dụng chương trình trên để giải các phương
trình sau:
•
•
•
•

3x2 + 2x – 1 = 0
-x2 + 2x – 1 = 0
-4x2 = 8
5x = -1

7

Thực hành 2 (1)
• Cho hàm số y = 3x3 – 2x2 + 1. Cho x chạy
từ -1 đến 1 với bước nhảy 0.1.
– Tạo vector cột X chứa các giá trị x trên.
– Tính vector Y chứa các giá trị y tương ứng.
– Lưu X và Y thành tập tin định dạng ASCII
chứa 2 cột trên, đặt tên là “TH2.txt”.
8

Thực hành 2 (2)
• Giá trị của khoảng hơn một trăm lần đo
lặp độ dài đoạn AB (đơn vị mét) được lưu
lại dưới dạng 1 vector cột của tập tin
“dodai.txt”.
– Tính giá trị trung bình và sai số trung phương
một lần đo độ dài đoạn AB
– Lọc ra các trị đo có độ lệch so với giá trị trung
bình vượt quá 2 lần sai số trung phương, lưu
lại thành 1 tập tin vector cột mang...
LP TRÌNH NG DNG
TRONG TRC ĐỊA
THC HÀNH
Ngôn ng MATLAB
Lập trình ừng dụng trong trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình ừng dụng trong trắc địa - Người đăng: Nguyễn Thanh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lập trình ừng dụng trong trắc địa 9 10 383