Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web với struts 1

Được đăng lên bởi boylonely2801-gmail-com
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3620 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lập trình mạng

J2EE patterns
Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Nội dung






Giới thiệu về J2EE patterns
Lập trình web với JSP – Java - Tomcat
Lập trình web sử dụng web service
Struts framework
Bài tập

2

J2EE patterns

Kiến trúc J2EE với WS

[image source: ]

4

[image source:
]

5

Các nhóm patterns








Bean (EJB): entity bean, session bean,
message-driven bean
Object (control of object): DAO, transfer
object
Control: delegate, front control, service
locator/handler
View: view helper, dispatcher view

6

Lập trình web với JSP

Java – JSP - Tomcat
x.JSP

doX.JSP

Control
DAO

Bean

DB
8

Ví dụ: login trên web
Home.jsp

doLogin.jsp

dao.UserDAO

UserHome.jsp

entity.User

DB
9

Cài đặt server Tomcat (1)
Bước 1: Cài đặt môi trường JDK, tomcat và axis:
Giải nén tập tin jakarta-tomcat-4.0.6.zip tại C:\Webservice\jakartatomcat-4.0.6
Giải nén tập tin xml-axis-beta1.zip tại C:\Webservice\xml-axis-beta1
Cài đặt JDK tại C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_21
Copy thư mục axis (C:\Webservice\xml-axis-beta1\webapps\axis)
vào trong thư mục webapps (C:\Webservice\jakarta-tomcat4.0.6\webapps)
Copy tập tin xerces.jar (C:\Webservice\jakarta-tomcat4.0.6\common\lib\xerces.jar) vào trong thư mục lib
(C:\Webservice\jakarta-tomcat-4.0.6\webapps\axis\WEB-INF\lib)

10

Lớp bean: entity.User
package entity;
public class User {
private String username;
private String password;
public User(){}
public User(String username, String password){
this.username = username;
this.password = password;
}
public String getUsername() {
return username;
}
public void setUsername(String username) {
this.username = username;
}
public String getPassword() {
return password;
}
public void setPassword(String password) {
this.password = password;
}
}

11

Lớp DAO: dao.UserDAO (1)
package dao;
import
import
import
import
import

java.sql.Connection;
java.sql.DriverManager;
java.sql.PreparedStatement;
java.sql.ResultSet;
java.sql.SQLException;

public class UserDAO {
Connection conn = null;
public UserDAO(String dbUsername, String dbPassword) {
String dbUrl = "jdbc:mysql://your.database.domain/yourDBname";
String dbClass = "com.mysql.jdbc.Driver";
try {
Class.forName(dbClass);
conn = DriverManager.getConnection (dbUrl, dbUsername, dbPassword);
}catch(ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}catch(SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}

12

Lớp DAO: dao.UserDAO (2)
public boolean ...
Lập trình mạng
J2EE patterns
Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)
Lập trình web với struts 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình web với struts 1 - Người đăng: boylonely2801-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Lập trình web với struts 1 9 10 29