Ktl-icon-tai-lieu

LCD

Được đăng lên bởi Phố Buồnn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11/12/2015

KIẾM TÀI LIỆU | LCD HD44780 ­ Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển

Nhập tên tài liệu muốn tìm vào đây...
 

Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ
 Trợ giúp
Tất cả
Biểu mẫu ­ Văn bản
Công Nghệ Thông Tin
Giải Trí ­ Thư Giãn
Giáo Dục ­ Đào Tạo
Kế toán
Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Học Xã Hội
Kinh Doanh ­ Tiếp Thị
Kinh Tế ­ Quản Lý
Kỹ Năng Mềm
Kỹ Thuật ­ Công Nghệ
Luận văn
Ngoại Ngữ
Nông ­ Lâm ­ Ngư
Tài Chính ­ Ngân Hàng
Thể loại khác
Văn Bản Luật
Văn Hoá ­ Nghệ Thuật
Văn học
Y Tế ­ Sức Khoẻ

Tải xuống

   
LCD HD44780 ­ Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển
1
Like

Được đăng lên bởi tien_hoanghi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3690 lần   |   Lượt tải: 39 lần
LCD HD44780 ‐ Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển
Trietnguyen, SPKT, 30/6/2007
* Giới thiệu :
Ngày nay, thiết bị hiển thị LCD (Liquid Crystal Display) được sử dụng trong rất nhiều các ứng
dụng của VĐK. LCD có rất nhiều ưu điểm so với các dạng hiển thị khác: Nó có khả năng hiển thị kí tự đa
dạng, trực quan (chữ, số và kí tự đồ họa), dễ dàng đưa vào mạch ứng dụng theo nhiều giao thức giao tiếp
khác nhau, tốn rất ít tài nguyên hệ thống và giá thành rẽ …
Bài viết này chủ yếu dựa vào datasheet HD44780 của Hitachi, một loại chíp điều khiển LCD rất
thông dụng ở nước ta. Phần đầu là phần giới thiệu và đặc tính của HD44780 có tính chất tham khảo, phần
sau là một KIT ứng dụng cụ thể để các bạn có thể tự làm thí nghiệm.
Phần 1 :
Tổng Quát Về LCD HD44780
1> Hình dáng và kích thước:
Có rất nhiều loại LCD với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, trên hình 1 là hai loại LCD thông
dụng.
Hình 1 : Hình dáng của hai loại LCD thông dụng
Khi sản xuất LCD, nhà sản xuất đã tích hợp chíp điều khiển (HD44780) bên trong lớp vỏ và chỉ đưa
các chân giao tiếp cần thiết. Các chân này được đánh số thứ tự và đặt tên như hình 2 :
Hình 2 : Sơ đồ chân của LCD
Trang 1
 2> Chức năng các chân :
Chân số Tên
Chức năng
1
VSS
Chân nối đất cho LCD, khi thiết kế mạch ta nối chân này với GND của mạch điều
khiển
2
VDD
Chân cấp nguồn cho LCD, khi thiết kế mạch ta nối chân này với VCC=5V của mạch
điều khiển

­thuat­cong­nghe/tai­lieu/lcd­hd44780­giao­tiep­va­lap­trinh­dieu­khien/3.html

1/10

11/12/2015

KIẾM TÀI LIỆU | LCD HD44780 ­ Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển

điều khiển
3
Vee
Chân này dùng để điều chỉnh độ tương phản của LCD.
Chân chọn thanh ghi (Register select). Nối chân RS với logic “0” (GND) hoặc logic
“1” (VCC) để chọn thanh ghi.
4
RS
+ Logic “0”: Bus DB0‐DB7 sẽ nối với thanh ghi lệnh IR của LCD (ở chế độ “ghi” write) ...
11/12/2015 KIẾMTÀILIỆU|LCDHD44780GiaoTiếpVàLậpTrìnhĐiềuKhiển
http://kiemtailieu.com/kythuatcongnghe/tailieu/lcdhd44780giaotiepvalaptrinhdieukhien/3.html 1/10
Nhậptêntàiliệumuốntìmvàođây...
ĐăngkýĐăngnhập
Trangchủ
Trợgiúp
Tấtcả
BiểumẫuVănbản
CôngNghệThôngTin
GiảiTríThưGiãn
GiáoDụcĐàoTạo
Kếtoán
KhoaHọcTựNhiên
KhoaHọcXãHội
KinhDoanhTiếpThị
KinhTếQuảnLý
KỹNăngMềm
KỹThuậtCôngNghệ
Luậnvăn
NgoạiNgữ
NôngLâmNgư
TàiChínhNgânHàng
Thểloạikhác
VănBảnLuật
VănHoáNghệThuật
Vănhọc
YTếSứcKhoẻ
Tảixuống
LCDHD44780GiaoTiếpVàLậpTrìnhĐiềuKhiển
Đượcđănglênbởitien_hoanghi
Sốtrang:33trang|Lượtxem:3690lần|Lượttải:39lần
LCDHD44780‐GiaoTiếpVàLậpTrìnhĐiềuKhiển
Trietnguyen,SPKT,30/6/2007
*Giớithiệu:
Ngàynay,thiếtbịhiểnthịLCD(LiquidCrystalDisplay)đượcsửdụngtrongrấtnhiềucácứng
dụngcủaVĐK.LCDcórấtnhiềuưuđiểmsovớicácdạnghiểnthịkhác:Nócókhảnănghiểnthịkítựđa
dạng,trựcquan(chữ,sốvàkítựđồhọa),dễdàngđưavàomạchứngdụngtheonhiềugiaothứcgiaotiếp
khácnhau,tốnrấtíttàinguyênhệthốngvàgiáthànhrẽ…
BàiviếtnàychủyếudựavàodatasheetHD44780củaHitachi,mộtloạichípđiềukhiểnLCDrất
thôngdụngởnướcta.PhầnđầulàphầngiớithiệuvàđặctínhcủaHD44780cótínhchấtthamkhảo,phần
saulàmộtKITứngdụngcụthểđểcácbạncóthểtựlàmthínghiệm.
Phần1:
TổngQuátVềLCDHD44780
1>Hìnhdángvàkíchthước:
CórấtnhiềuloạiLCDvớinhiềuhìnhdángvàkíchthướckhácnhau,trênhình1làhailoạiLCDthông
dụng.
Hình1:HìnhdángcủahailoạiLCDthôngdụng
KhisảnxuấtLCD,nhàsảnxuấtđãtíchhợpchípđiềukhiển(HD44780)bêntronglớpvỏvàchỉđưa
cácchângiaotiếpcầnthiết.Cácchânnàyđượcđánhsốthứtựvàđặttênnhưhình2:
Hình2:SơđồchâncủaLCD
Trang1
2>Chứcnăngcácchân:
ChânsốTên
Chứcnăng
1
VSS
ChânnốiđấtchoLCD,khithiếtkếmạchtanốichânnàyvớiGNDcủamạchđiều
khiển
2
VDD
ChâncấpnguồnchoLCD,khithiếtkếmạchtanốichânnàyvớiVCC=5Vcủamạch
điềukhiển
1
Like
LCD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LCD - Người đăng: Phố Buồnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
LCD 9 10 595