Ktl-icon-tai-lieu

led cube 5x5x5x5

Được đăng lên bởi Hieu Like
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
10K

JP1

D1

BAT85

14

1
2
3
4
5

IC2
24

VDD

2

SIN

4

LATCH

3

RA2/AN2
RA1/AN1
RA0/AN0

CLK

11
12
13

VSS

PIC16F688
GND

1K8

GND

RSET

21

BLANK

22

R1

23

ICSP

L4

5
6
7
8
9
10

+5V

+5V

1
2

Vpp
Vdd
Gnd
ICSPDAT
ICSPCLK

T5

L3

OSC1/RA5
OSC2/RA4
MCLR/RA3

RC5
RC4
RC3/AN7
RC2/AN6
RC1/AN5
RC0/AN4

GND

GND

B

T4

L2

2
3
4

JP2

VDD

L1

1

S1
3
4

T3

A
IC1

L0

4
3
2
1

R3

+5V
RA5
Ext Sync
Gnd

+5V

A

T2

+5V

T1

6
+5V

5
+5V

4
+5V

3

+5V

2

+5V

1

SOUT

1

GND

LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
LED11
LED12
LED13
LED14
LED15
LED16

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

LED25
LED24
LED23
LED22
LED21
LED20
LED19
LED18
LED17
LED16
LED15
LED14
LED13
LED12
LED11
LED10

LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
LED11
LED12
LED13
LED14
LED15
LED16

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

LED9
LED8
LED7
LED6
LED5
LED4
LED3
LED2
LED1

B

CAT4016

GND

+5V
C6

10uF

C5

+

+5V
+

C4

10uF

+5V

GND GND GND

10uF

C3

+

+5V
C2
100nF

+5V
C1
100nF

CTRPIN
SW
OUTER

+5V

J1

100nF

+5V

GND GND GND

GND
+5V

C

IC3
24

VDD

2

SIN

4

LATCH

3

PWRLED R4

270R +5V

GND
DC Power Jack 2.1mm

CLK

GND
23

RSET

21

BLANK

22

SOUT

R2

1K8

See circuit description text for location

1

GND

C

CAT4016

D
H1
MOUNT-HOLE3.2

H3
MOUNT-HOLE3.2

H2
MOUNT-HOLE3.2

D

H4
MOUNT-HOLE3.2

GND

GND

5x5x5 LED Cube Driver

Rev 1

1

2

3

4

5

6

...
ICSP
Vpp
Vdd
Gnd
ICSPDAT
ICSPCLK
Ext Sync
RA5
+5V
Gnd
BAT85
PIC16F688
+5V
GND
GND
GND
1K81K8
GND
GND
+5V+5V
CAT4016
CAT4016
+5V
+5V
+5V
+5V
+5V
10K
100nF
100nF
100nF
10uF
10uF
GND GND GND GND GND
+5V
+5V
+5V
+5V
+5V
+5V
GND
+5V
GND
+5V
GND
GND
MOUNT-HOLE3.2
MOUNT-HOLE3.2
MOUNT-HOLE3.2
MOUNT-HOLE3.2
270R
+5V
GND
10uF
GND
+5V
MCLR/RA3
4
OSC1/RA5
2
RA0/AN0
13
RA1/AN1
12
RA2/AN2
11
RC0/AN4
10
RC1/AN5
9
RC2/AN6
8
RC3/AN7
7
RC4
6
RC5
5
OSC2/RA4
3
VSS
14
VDD
1
IC1
R1R2
GND
1
SIN
2
CLK
3
LATCH
4
LED1
5
LED2
6
LED3
7
LED4
8
LED5
9
LED6
10
LED7
11
LED8
12
LED9
13
LED10
14
LED11
15
LED12
16
LED13
17
LED14
18
LED15
19
LED16
20
BLANK
21
SOUT
22
RSET
23
VDD
24
IC2
GND
1
SIN
2
CLK
3
LATCH
4
LED1
5
LED2
6
LED3
7
LED4
8
LED5
9
LED6
10
LED7
11
LED8
12
LED9
13
LED10
14
LED11
15
LED12
16
LED13
17
LED14
18
LED15
19
LED16
20
BLANK
21
SOUT
22
RSET
23
VDD
24
IC3
L0
L1
L2
L3
L4
R3
C1 C2 C3
C4 C5
CTRPIN
SW
OUTER
J1
1
2
3
4
5
JP1
D1
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
LED11
LED12
LED13
LED14
LED15
LED16
LED17
LED18
LED19
LED20
LED21
LED22
LED23
LED24
LED25
3 1
24
S1
H1
H2
H3
H4
T1 T2 T3 T4 T5
R4
PWRLED
1
2
3
4
JP2
C6
DC Power Jack 2.1mm
Rev 1
See circuit description text for location
5x5x5 LED Cube Driver
A
B
C
D
1 2 3 4 5 6
A
B
C
D
1 2 3 4 5 6
+
+
+
led cube 5x5x5x5 - Người đăng: Hieu Like
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
led cube 5x5x5x5 9 10 400