Ktl-icon-tai-lieu

Led trái tim

Được đăng lên bởi duongnguyen.bd
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

2

3

4

A

A

VCC

VCC

COR1
LED COLED3 R1
PILED101 PILED102
PIR102
COR3
LED COLED5 R3
PILED301 PILED302
PIR302
COR5
LED COLED7 R5
PILED501 PILED502
PIR502
COR7
LED COLED9 R7
PILED701 PILED702
PIR702
COR9
LED COLED11R9
PILED901 PILED902
PIR902
COR11
LED COLED13R11
PILED1101 PILED1102
PIR1102
COR13
LED COLED15R13
PILED1301 PILED1302
PIR1302
COR15
LED
R15
PILED1501 PILED1502
PIR1502

B

SW

2
PISW102
4
PISW104

PIC101
PIC102

PIR3 01
PIR3 02

COR18
R18
PIR1801
COR20
R20
PIR2001
COR22
R22
PIR2201
COR24
R24
PIR2401
COR26
R26
PIR2601
COR28
R28
PIR2801
COR30
R30
PIR3001
COR32
R32
PIR3201

PIIC101

330PIIC1028
28
330PIIC1027
27
PIR1901
330PIIC1026
26
PIR2101
330PIIC1025
25
PIR2301
330PIIC1024
24
PIR2501
330PIIC1023
23
PIR2701
330PIIC1022
22
PIR2901
330PIIC1021
21
PIR3101

P2.7/A15
P2.6/A14
P2.5/A13
P2.4/A12
P2.3/A11
P2.2/A10
P2.1/A9
P2.0/A8

RXD/P3.0
TXD/P3.1
INT0/P3.2
INT1/P3.3
T0/P3.4
T1/P3.5
WR/P3.6
RD/P3.7

PIIC1010

EA/VPP

PIIC1031

ALE/PROG
PSEN

COLED2
330 COLED4
LED
PIR202 PILED202 PILED201
330 PILED402 PILED401
LED
COLED6
PIR402
330 PILED602 PILED601
LED
COLED8
PIR602
330 COLED10
LED
PIR802 PILED802 PILED801
330 PILED1002 PILED1001
LED
COLED12
PIR1002
330 COLED14
LED
PIR1202 PILED1202 PILED1201
330 COLED16
LED
PIR1402 PILED1402 PILED1401
330 PILED1602 PILED1601
LED
PIR1602

PIIC1030
29
PIIC1029

9

PIIC1020
PIIC109

PIX101

10
11
PIIC1011
12
PIIC1012
13
PIIC1013
14
PIIC1014
15
PIIC1015
16
PIIC1016
17
PIIC1017

T2/P1.0
T2 EX/P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5/MOSI
P1.6/MISO
P1.7/SCK

PIR1701

COC1
C1
10uF

COR33
R33
10k

COR2
R2
PIR201
COR4
R4
PIR401
COR6
R6
PIR601
COR8
R8
PIR801
COR10
R10
PIR1001
COR12
R12
PIR1201
COR14
R14
PIR1401
COR16
R16
PIR1601

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7

PIR301

COR17
LED COLED19R17
PILED1701 PILED1702
PIR1702
COR19
LED COLED21R19
PILED1901 PILED1902
PIR1902
COR21
LED COLED23R21
PILED2101 PILED2102
PIR2102
COR23
LED COLED25R23
PILED2301 PILED2302
PIR2302
COR25
LED COLED27R25
PILED2501 PILED2502
PIR2502
COR27
LED COLED29R27
PILED2701 PILED2702
PIR2702
COR29
LED COLED31R29
PILED2901 PILED2902
PIR2902
COR31
LED
R31
PILED3101 PILED3102
PIR3102

COSW1
SW1

1
2
3
PIIC103
4
PIIC104
5
PIIC105
6
PIIC106
7
PIIC107
8
PIIC108

330PIIC1039
39
330PIIC1038
38
330PIIC1037
37
PIR501
330PIIC1036
36
PIR701
330PIIC1035
35
PIR901
330PIIC1034
34
PIR1101
330PIIC1033
33
PIR1301
330PIIC1032
32
PIR1501
PIR101

COLED17

1
PISW101
3
PISW103

PIIC1040

COIC1
IC1

COLED1

PIX102

COX1
PICx102 X1 12Mhz PICx202
COCx1
PICx1...
1
1
2
2
3
3
4
4
D D
C C
B B
A A
Title
Number RevisionSize
A4
Date: 10/12/2011 Sheet of
File: D:\Electronic\..\Led Trai Tim.SchDoc Drawn By:
T2/P1.0
1
T2 EX/P1.1
2
P1.2
3
P1.3
4
P1.4
5
P1.5/MOSI
6
P1.6/MISO
7
P1.7/SCK
8
RESET
9
RXD/P3.0
10
TXD/P3.1
11
INT0/P3.2
12
INT1/P3.3
13
T0/P3.4
14
T1/P3.5
15
WR/P3.6
16
RD/P3.7
17
XTAL1
18
XTAL2
19
P2.0/A8
21
P2.1/A9
22
P2.2/A10
23
P2.3/A11
24
P2.4/A12
25
P2.5/A13
26
P2.6/A14
27
P2.7/A15
28
PSEN
29
ALE/PROG
30
EA/VPP
31
P0.0/AD0
39
P0.1/AD1
38
P0.2/AD2
37
P0.3/AD3
36
P0.4/AD4
35
P0.5/AD5
34
P0.6/AD6
33
P0.7/AD7
32
IC1
AT89S52
LEDR32 330
LEDR30 330
LEDR28 330
LEDR26 330
LEDR24 330
LEDR22 330
LEDR20 330
LEDR18 330
LEDR16 330
LEDR14 330
LEDR12 330
LEDR10 330
LEDR8 330
LEDR6 330
LEDR4 330
LEDR2 330
LED R31 330
LED R29 330
LED R27 330
LED R25 330
LED R23 330
LED R21 330
LED R19 330
LED R17 330
LED R15 330
LED R13 330
LED R11 330
LED R9 330
LED R7 330
LED R5 330
LED R3 330
LED R1 330
VCCVCC
VCC
X1
12Mhz
Cx2
33pF
Cx1
33pF
GND
C1
10uF
21
3 4
SW1
SW
R33
10k
GND
IN
1
2
OUT
3
GND
IC2 LM7805
1
2
HD1
Header 2
GND
VCC
C2
470uF/16V
PIC101
PIC102
COC1
PIC201
PIC202
COC2
PICx101
PICx102
COCx1
PICx201
PICx202
COCx2
PIHD101
PIHD102
COHD1
PIIC101
PIIC102
PIIC103
PIIC104
PIIC105
PIIC106
PIIC107
PIIC108
PIIC109
PIIC1010
PIIC1011
PIIC1012
PIIC1013
PIIC1014
PIIC1015
PIIC1016
PIIC1017
PIIC1018
PIIC1019
PIIC1021
PIIC1022
PIIC1023
PIIC1024
PIIC1025
PIIC1026
PIIC1027
PIIC1028
PIIC1029
PIIC1030
PIIC1031
PIIC1032
PIIC1033
PIIC1034
PIIC1035
PIIC1036
PIIC1037
PIIC1038
PIIC1039
COIC1
PIIC201
PIIC202
PIIC203
COIC2
PILED101 PILED102
COLED1
PILED201PILED202
COLED2
PILED301 PILED302
COLED3
PILED401PILED402
COLED4
PILED501 PILED502
COLED5
PILED601PILED602
COLED6
PILED701 PILED702
COLED7
PILED801PILED802
COLED8
PILED901 PILED902
COLED9
PILED1001PILED1002
COLED10
PILED1101 PILED1102
COLED11
PILED1201PILED1202
COLED12
PILED1301 PILED1302
COLED13
PILED1401PILED1402
COLED14
PILED1501 PILED1502
COLED15
PILED1601PILED1602
COLED16
PILED1701 PILED1702
COLED17
PILED1801PILED1802
COLED18
PILED1901 PILED1902
COLED19
PILED2001PILED2002
COLED20
PILED2101 PILED2102
COLED21
PILED2201PILED2202
COLED22
PILED2301 PILED2302
COLED23
PILED2401PILED2402
COLED24
PILED2501 PILED2502
COLED25
PILED2601PILED2602
COLED26
PILED2701 PILED2702
COLED27
PILED2801PILED2802
COLED28
PILED2901 PILED2902
COLED29
PILED3001PILED3002
COLED30
PILED3101 PILED3102
COLED31
PILED3201PILED3202
COLED32
PIR101PIR102
COR1
PIR201 PIR202
COR2
PIR301PIR302
COR3
PIR401 PIR402
COR4
PIR501PIR502
COR5
PIR601 PIR602
COR6
PIR701PIR702
COR7
PIR801 PIR802
COR8
PIR901PIR902
COR9
PIR1001 PIR1002
COR10
PIR1101PIR1102
COR11
PIR1201 PIR1202
COR12
PIR1301PIR1302
COR13
PIR1401 PIR1402
COR14
PIR1501PIR1502
COR15
PIR1601 PIR1602
COR16
PIR1701PIR1702
COR17
PIR1801 PIR1802
COR18
PIR1901PIR1902
COR19
PIR2001 PIR2002
COR20
PIR2101PIR2102
COR21
PIR2201 PIR2202
COR22
PIR2301PIR2302
COR23
PIR2401 PIR2402
COR24
PIR2501PIR2502
COR25
PIR2601 PIR2602
COR26
PIR2701PIR2702
COR27
PIR2801 PIR2802
COR28
PIR2901PIR2902
COR29
PIR3001 PIR3002
COR30
PIR3101PIR3102
COR31
PIR3201 PIR3202
COR32
PIR3301
PIR3302
COR33
PISW101
PISW102
PISW103
PISW104
COSW1
PIX101
PIX102
COX1
PIC202
PICx101 PICx201
PIHD101
PIIC1020
PIIC202
PIR3302
PIC102
PIIC109
PIR3301
PISW101
PISW103
PICx102
PIIC1018
PIX101
PICx202
PIIC1019
PIX102
PIHD102
PIIC201
PIIC101
PIR201
PIIC102
PIR401
PIIC103
PIR601
PIIC104
PIR801
PIIC105
PIR1001
PIIC106
PIR1201
PIIC107
PIR1401
PIIC108
PIR1601
PIIC1010
PIR1801
PIIC1011
PIR2001
PIIC1012
PIR2201
PIIC1013
PIR2401
PIIC1014
PIR2601
PIIC1015
PIR2801
PIIC1016
PIR3001
PIIC1017
PIR3201
PIIC1021
PIR3101
PIIC1022
PIR2901
PIIC1023
PIR2701
PIIC1024
PIR2501
PIIC1025
PIR2301
PIIC1026
PIR2101
PIIC1027
PIR1901
PIIC1028
PIR1701
PIIC1029
PIIC1030
PIIC1032
PIR1501
PIIC1033
PIR1301
PIIC1034
PIR1101
PIIC1035
PIR901
PIIC1036
PIR701
PIIC1037
PIR501
PIIC1038
PIR301
PIIC1039
PIR101
PILED102
PIR102
PILED202
PIR202
PILED302
PIR302
PILED402
PIR402
PILED502
PIR502
PILED602
PIR602
PILED702
PIR702
PILED802
PIR802
PILED902
PIR902
PILED1002
PIR1002
PILED1102
PIR1102
PILED1202
PIR1202
PILED1302
PIR1302
PILED1402
PIR1402
PILED1502
PIR1502
PILED1602
PIR1602
PILED1702
PIR1702
PILED1802
PIR1802
PILED1902
PIR1902
PILED2002
PIR2002
PILED2102
PIR2102
PILED2202
PIR2202
PILED2302
PIR2302
PILED2402
PIR2402
PILED2502
PIR2502
PILED2602
PIR2602
PILED2702
PIR2702
PILED2802
PIR2802
PILED2902
PIR2902
PILED3002
PIR3002
PILED3102
PIR3102
PILED3202
PIR3202
PIC101
PIC201
PIIC1031
PIIC1040
PIIC203
PILED101 PILED201
PILED301 PILED401
PILED501 PILED601
PILED701 PILED801
PILED901
PILED1001
PILED1101 PILED1201
PILED1301 PILED1401
PILED1501 PILED1601
PILED1701 PILED1801
PILED1901 PILED2001
PILED2101 PILED2201
PILED2301 PILED2401
PILED2501 PILED2601
PILED2701 PILED2801
PILED2901 PILED3001
PILED3101 PILED3201
PISW102
PISW104
Led trái tim - Trang 2
Led trái tim - Người đăng: duongnguyen.bd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Led trái tim 9 10 940