Ktl-icon-tai-lieu

lệnh cad 2d3d

Được đăng lên bởi vanbinh-uct109
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Exl ma
Tªn lÖnh
Align
Arc
Arctext
Area
Array
Attdef vµ
DDattdef
Attdisp
Attedit vµ
Ddatte
Attext vµ
Ddattext
Base
Bhatch
Blipmode
Block
Break
Chamfer
Change
Chprop vµ
Ddchprop
Circle
Clipit
Copy
Copyclip
Cutclip
Ddedit
Ddim
Ddmodify
Ddselect
DdUCS
DDvpoint
Dimaligned
Dimangular
Dimbaseline
Dimcenter
Dimcontinue
Dimdiameter
Dimedit
Dimlinear

B¶NG mét sè LÖNH TRONG
NhËp t¾t,
phÝm t¾t
Al
A
Arctext
Aa
Ar
-At
At
Attdisp
-Ate
Ate
Attext
Ddattext
Base
Bh, H
Blipmode
B
Br
Cha
-Ch
Ch
C
Clipit
Co, Cp
Ctrl+C
Ctrl+X
Ed
D
Mo
Se
Uc
Vp
Dal
Dan
Dba
Dce
Dco
Ddi
Ded
Dli

Dimordinate
Dimradius
Dimstyle
Distance
Divide
Dtext
Dview
Elevation
Ellipse
Erase
Explode
Export
Extend
Extrude

Dor
Dra
Dst
Di
Div
Dt
Dv
Elev
El
E
X
Exp
Ex
Ext

Fillet

F

Grid
Grips
Group
Hatch
Hatchedit
Help
Hide
Id
Image
Insert vµ
Ddinsert
Intersect
Layer
Layfrz
Laylck
Layoff
Layon
Laythw
Layulk
Leader
Lengthen
Limits
Line
Linetype
List
Lman
Ltscale
Matchprop

F7, Ctrl+G
Gr
G, -G
H, -H
He
?, F1
Hi
Id
Im, -Im
I
-I
La,-La
Layfrz
Laylck
Layoff
Layon
Laythw
Layulk
Le, Lead
Len
Limits
L
Lt, -Lt
Ls, Li
Lman
Lts
Ma

T¸c dông
Sao, xoay vµ thay ®æi tØ
lÖ ®èi tîng ®Þnh theo ®êng
VÏ cung trßn
§Þnh ch÷ theo cung
trßn
TÝnh diÖn tÝch
T¹o m¶ng 1 ®èi tîng
§Æt thuéc tÝnh cho khèi
(Block)
HiÓn thÞ thuéc tÝnh
So¹n l¹i thuéc tÝnh
XuÊt thuéc tÝnh ra file
v¨n b¶n
§Þnh ®iÓm chÌn
T« vïng
ChÕ ®é dÊu kiÓm d¹ng
(+)
T¹o khèi
C¾t ®o¹n th¼ng gi÷a 2
®iÓm
V¸t 2 ®êng th¼ng
Thay ®æi 1 sè tÝnh chÊt
®èi tîng
TÝnh chÊt cña ®èi tîng
VÏ ®êng trßn
Khoanh vïng 1 ®èi tîng
Sao chÐp
Sao chÐp Copy -->
Paste
C¾t Cut --> Paste
Thay ®æi dßng Text
KÝch thíc
Thay ®æi tÝnh chÊt ®èi tîng
Lùa chän
Thay ®æi hÖ trôc
Thay ®æi ®iÓm nh×n
Ghi kÝch thíc theo híng ®èi tîng
Ghi kÝch thíc gãc
§êng kÝch thíc chuÈn
§¸nh dÊu t©m 1 ®êng
hay cung trßn
Ghi kÝch thíc liªn tôc
Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh
Thay ®æi kÝch thíc
Ghi kÝch thíc theo trôc
to¹ ®é
KÝch thíc ®Õn gèc to¹
®é
Ghi kÝch thíc b¸n kÝnh
KiÓu kÝch thíc
TÝnh kho¶ng c¸ch
Chia ®o¹n b»ng nhau
(sè ®o¹n)
ViÕt dßng v¨n b¶n ®¬n
Gãc nh×n phèi c¶nh
trong 3D
Thay ®æi ®é cao
VÏ ElÝp, cung ElÝp
Xo¸
Ph¸ vì ®èi tîng ®a
thµnh phÇn
XuÊt file vÏ ra
KÐo dµi ®Õn 1 ®èi tîng
T¹o chiÒu cao cho ®èi
tîng
VÏ cung tiÕp tuyÕn víi
2 ®èi tîng
ChÕ ®é m¹ng líi ®iÓm
(Grid)
¤ kiÓm ®èi tîng
Nhãm ®èi tîng
T« vïng chän
HiÖu chØnh vïng t«
Menu Help
ChÕ ®é Èn (Èn ®èi tîng
khuÊt)
Th«ng sè b¶n vÏ
ChÌn ¶nh
ChÌn, hiÖu chØnh khèi
(Block)
Giao c¸c miÒn
(Region)
C¸c hiÖu chØnh vÒ líp
Lµm ®«ng líp (Layer)
Kho¸ líp (Layer)
Èn líp (Layer)
HiÖn líp (Layer)
Lµm ...
Exl ma B¶NG mét sè LÖNH TRONG AUTOCAD - PhÇn 2D
Tªn lÖnh
NhËp t¾t,
phÝm t¾t
T¸c dông
Align
Al
Sao, xoay vµ thay ®æi tØ
lÖ ®èi tîng ®Þnh theo ®-
êng
Arc A VÏ cung trßn
Arctext Arctext
§Þnh ch÷ theo cung
trßn
Area Aa TÝnh diÖn tÝch
Array Ar T¹o m¶ng 1 ®èi tîng
Attdef vµ
DDattdef
-At
At
§Æt thuéc tÝnh cho khèi
(Block)
Attdisp Attdisp HiÓn thÞ thuéc tÝnh
Attedit vµ
Ddatte
-Ate
Ate
So¹n l¹i thuéc tÝnh
Attext vµ
Ddattext
Attext
Ddattext
XuÊt thuéc tÝnh ra file
v¨n b¶n
Base Base §Þnh ®iÓm chÌn
Bhatch Bh, H T« vïng
Blipmode Blipmode
ChÕ ®é dÊu kiÓm d¹ng
(+)
Block B T¹o khèi
Break Br
C¾t ®o¹n th¼ng gi÷a 2
®iÓm
Chamfer Cha V¸t 2 ®êng th¼ng
Change -Ch
Thay ®æi 1 sè tÝnh chÊt
®èi tîng
Chprop vµ
Ddchprop
Ch
TÝnh chÊt cña ®èi tîng
Circle C VÏ ®êng trßn
Clipit Clipit
Khoanh vïng 1 ®èi t-
îng
Copy Co, Cp Sao chÐp
Copyclip Ctrl+C
Sao chÐp Copy -->
Paste
Cutclip Ctrl+X C¾t Cut --> Paste
Ddedit Ed Thay ®æi dßng Text
Ddim D KÝch thíc
Ddmodify Mo
Thay ®æi tÝnh chÊt ®èi t-
îng
Ddselect Se Lùa chän
DdUCS Uc Thay ®æi hÖ trôc
DDvpoint Vp Thay ®æi ®iÓm nh×n
Dimaligned Dal
Ghi kÝch thíc theo h-
íng ®èi tîng
Dimangular Dan Ghi kÝch thíc gãc
Dimbaseline Dba §êng kÝch thíc chuÈn
Dimcenter Dce
§¸nh dÊu t©m 1 ®êng
hay cung trßn
Dimcontinue Dco Ghi kÝch thíc liªn tôc
Dimdiameter Ddi Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh
Dimedit Ded Thay ®æi kÝch thíc
Dimlinear Dli
Ghi kÝch thíc theo trôc
to¹ ®é
Dimordinate Dor
KÝch thíc ®Õn gèc to¹
®é
Dimradius Dra Ghi kÝch thíc b¸n kÝnh
Dimstyle Dst KiÓu kÝch thíc
Distance Di TÝnh kho¶ng c¸ch
Divide Div
Chia ®o¹n b»ng nhau
(sè ®o¹n)
Dtext Dt ViÕt dßng v¨n b¶n ®¬n
Dview Dv
Gãc nh×n phèi c¶nh
trong 3D
Elevation Elev Thay ®æi ®é cao
Ellipse El VÏ ElÝp, cung ElÝp
Erase E Xo¸
Explode X
Ph¸ vì ®èi tîng ®a
thµnh phÇn
Export Exp XuÊt file vÏ ra
Extend Ex KÐo dµi ®Õn 1 ®èi tîng
Extrude Ext
T¹o chiÒu cao cho ®èi
tîng
Fillet F
VÏ cung tiÕp tuyÕn víi
2 ®èi tîng
Grid F7, Ctrl+G
ChÕ ®é m¹ng líi ®iÓm
(Grid)
Grips Gr ¤ kiÓm ®èi tîng
Group G, -G Nhãm ®èi tîng
Hatch H, -H T« vïng chän
Hatchedit He HiÖu chØnh vïng t«
Help ?, F1 Menu Help
Hide Hi
ChÕ ®é Èn (Èn ®èi tîng
khuÊt)
Id Id Th«ng sè b¶n vÏ
Image Im, -Im ChÌn ¶nh
Insert vµ
Ddinsert
I
-I
ChÌn, hiÖu chØnh khèi
(Block)
Intersect
Giao c¸c miÒn
(Region)
Layer La,-La C¸c hiÖu chØnh vÒ líp
Layfrz Layfrz Lµm ®«ng líp (Layer)
Laylck Laylck Kho¸ líp (Layer)
Layoff Layoff Èn líp (Layer)
Layon Layon HiÖn líp (Layer)
Laythw Laythw Lµm tan líp (Layer)
Layulk Layulk Më khãa líp (Layer)
Leader Le, Lead Dßng chó thÝch
Lengthen Len Thay ®æi ®é dµi
Limits Limits Giíi h¹n b¶n vÏ
Line L VÏ ®êng th¼ng
Linetype Lt, -Lt NÐt ®êng th¼ng
List Ls, Li
LiÕt kª th«ng sè ®èi t-
îng
Lman Lman Qu¶n lý layer
Ltscale Lts TØ lÖ c¸c lo¹i nÐt
Matchprop Ma
G¸n tÝnh chÊt 1 ®èi t-
îng ®Õn 1 ®èi tîng
Measure Me
chia ®o¹n b»ng nhau
(®é dµi)
Menu Menu Thanh Menubar
Minsert Minsert
ChÌn nhiÒu lÇn khèi
(Block)
Mirror Mirror LÊy ®èi xøng
Mline Ml VÏ ®êng th¼ng ®«i
Mocoro Mocoro Dêi cãp vµ xoay
Move M Dêi
Mslide Mslide T¹o slide (¶nh)
Mspace Mspace Sang chÕ ®é Model
Mtext T, -T, Mt ViÕt khèi v¨n b¶n
Mview Mv
T¹o khung nh×n ®éng
(floating vports)
Mvsetup Mvsetup
ThiÕt lËp th«ng sè b¶n
New Ctrl+N T¹o b¶n vÏ míi
Objects Os, -Os C¸c chÕ ®é b¶n vÏ
Offset O VÏ ®íng song song
Open Ctrl+O Më 1 b¶n vÏ
Pan P, -P KÐo mµn h×nh
Pasteclip Ctrl+P
C¾tg d¸n (--> Copy vµ
Cut)
Pedit Pe
HiÖu chØnh ®êng ®a
tuyÕn (Polyline)
Pline Pl VÏ ®êng ®a tuyÕn
Plot Ctrl+P In Ên
Point Po VÏ ®iÓm
Polygon Pol VÏ ®a gi¸c
Preview Pre Xem b¶n vÏ khi in
Projectname
Projectnam
e
§Æt tªn khi vÏ theo
nhãm
Pspace Ps ChÕ ®é Paper
Purge Pu
Dän nh÷ng thiÕt lËp ko
dïng dÕn
Qleader Qleader Chó thÝch nhanh
Qsave Ctrl+S Lu nhanh b¶n vÏ
Quit Exit Tho¸t ch¬ng tr×nh
Ray Ray VÏ tia th¼ng
Rectang Rec VÏ h×nh ch÷ nhËt
Redo Ctrl+Y
Quay l¹i bíc võa phôc
håi
Redraw R vÏ l¹i B¶n vÏ
Regen Re T¨ng ®é nÐt b¶n vÏ
Region Reg
ChuyÓn ®èi tîng sang
d¹ng miÒn
Rename vµ
Ddrename
Ren
-Ren
Thay ®æi tªn c¸c ®èi t-
îng
Render Rr
T¹o mét khung nh×n ®èi
tîng 3D
Revcloud Revcloud VÏ hiÖu øngm©y
Rotate Ro Xoay ®èi tîng
Save Ctrl+S Lu b¶n
Saveas Ctrl+Shift+S
Lu b¶n vÏ sang tªn
kh¸c
Scale Sc Thay ®æi tØ lÖ ®èi tîng
Script Scr Ch¹y c¸c ®o¹n script
Section Sec
Giao c¸c miÒn
(Region)
Select
S
ct
Lùa chän
Shade Sha T« khèi (3D)
Sketch Sketch
Sang chÕ ®é vÏ tay
theo chuét
Snap Sn ChÕ ®é truy b¾t ®iÓm
Solid So VÏ c¸c vËt thÓ
Spline Spl VÏ ®ên ®a tuyÕn cong
Splinedit Spe
HiÖu chØnh ®êng cong
®a tuyÕn (Spline)
Status Status HiÖn tr¹ng b¶n vÏ
Stretch S KÐo gi·n ®èi tîng
Style St KiÒu v¨n b¶n
Subtract Su
Trõ bï c¸c miÒn víi
nhau
Text Text V¨n b¶n
Thickness Th T¹o ®é dµy
Time Time
Th«ng sè vÒ thêi gian
b¶n vÏ
Tilemode Tm, Ti
Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ
gi÷a chÕ ®é Model vµ
Paper
Trim Tr XÐn theo ®êng
Undo U, Ctrl+Z Phôc håi bíc võa vÏ
UCS Ucs HÖ to¹ ®é
UCSicon Ucsicon BiÓu tîng hÖ to¹ dé
Union Uni Hîp c¸c miÒn (Region)
Units vµ
Ddunits
Un
-Un
ChØnh söa ®¬n vÞ b¶n
Update Update CËp nhËt b¶n vÏ
View vµ
Ddview
V
-V
Chän mÆt ph¼ng chiÕu
Vplayer Vplayer
§iÒu khiÓn hiÓn thÞ líp
(layer) trªn c¸c cæng
nh×n (vports)
Vpoint -Vp Chän ®iÓm nh×n
Vports Vports
T¹o khung nh×n tÜnh
(tiled vports)
Vslide Vslide Ch¹y c¸c slide (¶nh)
Wblock W Lu khèi (block ) ra file
Xattach Xa
Thªm vµo b¶n vÏ tham
kh¶o ngoµi
Xbind vµ
-Xbind
Xb
-Xb
Buéc b¶n vÏ tham
kh¶o ngoµi
Xclip Xc
Khoanh vïng tham
kh¶o ngoµi
Xline Xl VÏ ®¬ng th¼ng (giãng)
Xref vµ
Ref
Xr
-Xr
Tham kh¶o ngoµi
Zoom Z Thu phãng b¶n vÏ
lệnh cad 2d3d - Người đăng: vanbinh-uct109
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
lệnh cad 2d3d 9 10 493