Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh Tắt Trong AutoCad

Được đăng lên bởi tritam2791-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AutoCAD Command
PhÝm
T¾t
3A
3DO
3F
3P

Tªn LÖnh
3DARRAY
3DORBIT
3DFACE
3DPOLY

A
ADC
AA

ARC
ADCENTER
AREA

AL

ALIGN

AP

APPLOAD

10.
11.
12.
13.

AR
ATT
-ATT
ATE

ARRAY
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT

14.
15.
16.

B
BO
BR

BLOCK
BOUNDARY
BREAK

17.
18.
19.
20.
21.

C
CH
-CH
CHA
COL
CO,
cp

CIRCLE
PROPERTIES
CHANGE
ChaMFER
COLOR

23.
24.
25.

D
DAL
DAN

DIMSTYLE
DIMALIGNED
DIMANGULAR

26.

DBA

DIMBASELINE

27.

DCE

DIMCENTER

DCO

DIMCONTINUE

29.
30.
31.

DDI
DED
DI

DIMDIAMETER
DIMEDIT
DIST

32.

DIV

DIVIDE

33.

DLI

DIMLINEAR

34.

DO

DONUT

35.
36.
37.
38.
39.

DOR
DOV
DR
DRA
DS

DIMORDINATE
DIMOVERRIDE
DRAWORDER
DIMRADIUS
DSETTINGS

22.

28.

to

COPY

môc ®Ých
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3
chiÒu
A

VÏ cung trßn
Lay thu vien co san
TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tưîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tưîng
kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng
dông ARX
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tưîng ®ưîc chän
T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B

T¹o Block
T¹o ®a tuyÕn kÝn
XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
VÏ ®ưêng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
V¸t mÐp c¸c c¹nh
X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tưîng ®îc vÏ theo tr×nh tù
Sao chÐp ®èi tîng
D
T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh
Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc
Ghi kÝch thưíc gãc
TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®ưêng nÒn cña kÝch
thưíc ®ưîc chän
T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®ưêng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn
vµ ®ưêng trßn
TiÕp tôc 1 ®ưêng th¼ng, 1 gãc tõ ®ưêng më réng thø 2 cña kÝch
thưíc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän
Ghi kÝch thưíc ®ưêng kÝnh
ChØnh söa kÝch thưíc
§o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
§Æt mçi 1 ®èi tưîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc
chu vi ®èi tưîng
T¹o ra kÝch thưíc th¼ng ®øng hay n»m ngang
VÏ c¸c ®ưêng trßn hay cung trßn ®ưîc t« dµy hay lµ vÏ h×nh
vµnh kh¨n
T¹o ra kÝch thưíc ®iÓm gãc
ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thưíc
Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tưîng vµ h×nh ¶nh
T¹o ra kÝch thưíc b¸n kÝnh
HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid, Polar
1

41.

DT
DV

DTEXT
DVIEW

42.

E

ERASE

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ED
EL
EX
EXIT
EXP
EXT
F

DDEDIT
ELLIPSE
EXTEND
QUIT
EXPORT
EXTRUDE
FILLET

50.

FI

FILTER

40.

51.

G

GROUP

52.

-G

-GROUP

53.
...
AutoCAD Command
PhÝm
T¾t
Tªn LÖnh môc ®Ých
3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
3DO 3DORBIT
3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
3P 3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3
chiÒu
A
A ARC VÏ cung trßn
ADC ADCENTER Lay thu vien co san
AA AREA TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh
AL ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tưîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tưîng
kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
AP APPLOAD
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng
dông ARX
10.
AR ARRAY
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tưîng ®ưîc chän
11.
ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12.
-ATT -ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13.
ATE ATTEDIT HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
14.
B BLOCK T¹o Block
15.
BO BOUNDARY T¹o ®a tuyÕn kÝn
16.
BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
17.
C CIRCLE
VÏ ®ưêng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
18.
CH PROPERTIES HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
19.
-CH CHANGE HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
20.
CHA ChaMFER V¸t mÐp c¸c c¹nh
21.
COL COLOR
X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tưîng ®îc vÏ theo tr×nh tù
22.
CO,
cp
COPY Sao chÐp ®èi tîng
D
23.
D DIMSTYLE T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh
24.
DAL DIMALIGNED Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc
25.
DAN DIMANGULAR
Ghi kÝch thưíc gãc
26.
DBA DIMBASELINE
TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®ưêng nÒn cña kÝch
thưíc ®ưîc chän
27.
DCE DIMCENTER
T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®ưêng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn
vµ ®ưêng trßn
28. to DCO DIMCONTINUE
TiÕp tôc 1 ®ưêng th¼ng, 1 gãc tõ ®ưêng më réng thø 2 cña kÝch
thưíc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän
29.
DDI DIMDIAMETER
Ghi kÝch thưíc ®ưêng kÝnh
30.
DED DIMEDIT
ChØnh söa kÝch thưíc
31.
DI DIST §o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
32.
DIV DIVIDE
§Æt mçi 1 ®èi tưîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc
chu vi ®èi tưîng
33.
DLI DIMLINEAR
T¹o ra kÝch thưíc th¼ng ®øng hay n»m ngang
34.
DO DONUT
VÏ c¸c ®ưêng trßn hay cung trßn ®ưîc t« dµy hay lµ vÏ h×nh
vµnh kh¨n
35.
DOR DIMORDINATE
T¹o ra kÝch thưíc ®iÓm gãc
36.
DOV DIMOVERRIDE
ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thưíc
37.
DR DRAWORDER
Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tưîng vµ h×nh ¶nh
38.
DRA DIMRADIUS
T¹o ra kÝch thưíc b¸n kÝnh
39.
DS DSETTINGS HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid, Polar
1
Lệnh Tắt Trong AutoCad - Trang 2
Lệnh Tắt Trong AutoCad - Người đăng: tritam2791-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lệnh Tắt Trong AutoCad 9 10 459