Ktl-icon-tai-lieu

Linux cho mọi người

Được đăng lên bởi hungvnp3
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 4361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Linux cho nguo’i dùng
’`
’
Tác gia: Kostromin V. A.
’’
Dich boi: Phan Vınh Thinh
˜
˙
˙

Muc luc
˙ ˙
1
2

3

´
’
’’
ˆ
HDH Linux: lich su và các ban phân phoi
¯
˙
Cài dat HDH Linux trên cùng máy tính voi Windows
´’
¯˘ ¯
˙ ’n bi cài d ˘ t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Chua
¯a
ˆ
˙
˙
2.2 Phòng xa và nhung loi khuyên . . . . . . . . . . . . . . .
˜’ `’
’’ ¯o
2.3 Phân vùng trên d˜a và quá trình khoi d ˆ ng . . . . . . . . .
¯ı
˙’
´ nào là cau trúc "hình hoc cua d˜a" . . . . . . .
´
2.3.1 The
¯ı
ˆ
ˆ
˙
’
’ ¯ı
2.3.2 Phân vùng và bang phân vùng cua d˜a . . . . . . .
’’ ¯o
2.3.3 Quá trình khoi d ˆ ng HDH công ty Microsoft . . .
¯
˙
´ n d ˆ voi các d˜a lon . . . . . . . . . . . . . . .
` ´’
2.3.4 Va ¯e
¯ı ´’
ˆ
’’ ¯o
2.4 Lua chon trình khoi d ˆ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . .
’
˙
˙
’’ ¯o ˙
’ ¯
2.4.1 Trình khoi d ˆ ng LILO cua HDH Linux . . . . . .
˙
’’i d ˆ ng khác . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Các trình kho ¯o
˙ ’
2.4.3 Các phuong án khoi d ˆ ng . . . . . . . . . . . . .
’’
’ ¯o
’n bi các phân vùng trên d˙ a . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Chua
˜
¯ı
ˆ
˙
2.5.1 Loi khuyên khi tao phân vùng . . . . . . . . . . .
`’
˙
2.5.2 Chuong trình d ˆ’ phân chia o d˜a . . . . . . . . . .
¯e
ˆ’ ¯ı
’’
’’ ¯o
’
2.6 Windows NT và Linux: khoi d ˆ ng qua OS Loader cua NT
’’ dung trình khoi d ˆ ng LILO ˙ . . . . . . . . . . . . . . .
’’ ¯o
2.7 Su
˙
´˙
2.7.1 Cài d ˘ t và cau hình LILO . . . . . . . . . . . . . .
¯a
ˆ
˙
`
2.7.2 Cài d ˘ t các he d ˆ u hành khác sau Linux . . . . . .
¯a
ˆ ¯ie
˙’
˙
2.7.3 Chuyen thu muc /boot lên phân vùng DOS . . . .
ˆ
’
˙
`
’’ ¯o
2.8 Khoi d ˆ ng Linux tu MS-DOS bang loadlin.exe . . . . . .
`’
˘
˙
Bash
3.1 He vo là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˆ ’
˙
3.2 Các ký tu d ˘ c biet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˆ
’ ¯a
˙ ˙
˙
3.3 Thuc thi các câu lenh . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˆ
’
˙
˙
3.3.1 Thao tác ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Thao tác & . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Thao tác && và || . . . . . . . . . . . . . . .
`
`
3.4 ¯ au vào/d ˆ u ra tiêu chuan . . . . . . . . . . . . . .
Dˆ
¯a
ˆ’
3.4.1 Dòng du lieu vào-ra . . . . . . . . . . . . .
˜’ ˆ
˙
3.4.2 Lenh echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˆ
˙
3.4.3 Lenh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˆ
˙
’n huong d ˆ u vào/d ˆ u ra, d ’ong ong và d ˆ u loc
`
`
`
3.5 Chuye
¯a
¯u `’ ´
¯a
ˆ
ˆ
’´’ ¯a
˙
’’
3.5.1 Su dung >, < và >> . . . . . . . . . . . . . .
˙

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
....
Linux cho ngu
o
`
i dùng
Tác gia
: Kostromin V. A.
Di
˙
ch bo
i: Phan Vı
˜
nh Thi
˙
nh
Linux cho mọi người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Linux cho mọi người - Người đăng: hungvnp3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Linux cho mọi người 9 10 443