Ktl-icon-tai-lieu

Lò hơi

Được đăng lên bởi thaitambk
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1955 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN
Có nhiều loại thiết bị vận chuyển được áp dụng trong các xí nghiệp thuộc công
nghiệp sinh học. Chủ yếu là sử dụng các cơ cấu vận chuyển tác động liên tục để vận
chuyển các vật vì các công đoạn của các quá trình công nghệ trong các xí nghiệp này
được tổ chức theo dây chuyền.
Dưới đây là việc phân loại đặc tính của nguyên vật liệu được vận chuyển và đặc
tính của các thiết bị.
3.1. PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN CHO CÁC
NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ VI SINH
Những yêu cầu cơ bản đối với các máy móc vận chuyển trong sản xuất vô trùng là
phải tuân thủ nghiêm ngặt về độ vô trùng, độ kín của đường vận chuyển nhằm loại trừ
bụi bặm và các chất hại khác ở dạng khí, bào tử,... có trong không khí. Các vật liệu làm
nên thiết bị không tác động đến nguyên liệu và đặc biệt là phải bảo đảm tính chất ban
đầu của nguyên liệu khi tháo dỡ khỏi thiết bị.
Các máy làm chuyển dịch vật liệu một cách liên tục theo hướng chuyển dịch
ngang được gọi là máy vận chuyển, còn theo hướng chuyển dịch thẳng đứng được gọi là
gau tải. Các thiết bị có cơ cấu vận chuyển liên tục để chuyển dịch vật liệu từ công đoạn
này sang công đoạn kế tiếp được gọi là băng tải.
Các máy vận chuyển trong công nghiệp được chia ra làm hai dạng: dạng vận
chuyển bên ngoài và bên trong. Sự vận chuyển bên ngoài được sử dụng khi tải nguyên
liệu, bán thành phẩm, nhiên liệu, các vật liệu chính và phụ về nhà máy để sản xuất và
xây dựng, còn được sử dụng để chuyển thành phẩm và phế liệu sản xuất khỏi nhà máy.
Vận chuyển bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường ống
thuộc loại vận chuyển bên ngoài. Vận chuyển bên trong nhà máy dùng để chuyển dời
vật giữa các phân xưởng và bên trong phân xưởng. Vận chuyển bên trong có tầm quan
trọng đối với hoạt động của nhà máy.
Phân loại các máy vận chuyển theo các dấu hiệu đặc trưng sau: theo nguyên tắc
tác động, theo loại và phương pháp chuyển dịch vật thể, theo mục đích và phương pháp
của thiết bị ở vị trí sản xuất.
Theo nguyên tắc tác động, các thiết bị vận chuyển có tác động gián đoạn và liên
tục. Trong các thiết bị vận chuyển liên tục thì các cấu tử mang vật thể và các môi trường
chuyển động chỉ trong một hướng, việc nạp và tháo dỡ vật liệu được tiến hành trong
thời gian chuyển động. Thiết bị tác động liên tục được sử dụng để chuyển dời hàng hóa
hay luồng hàng hóa.

44

Trong các thiết bị này hàng hóa được vận chuyển nhờ các bộ phận kéo khác nhau:
xích, băng tải, dây cáp hay theo nguyên tắc khác như vận chuyển bằng vít tải, rung,
quá...
Chương 3
THIT B VN CHUYN
Có nhiu loi thiết b vn chuyn được áp dng trong các xí nghip thuc công
nghip sinh hc. Ch yếu là s dng các cơ cu vn chuyn tác động liên tc để vn
chuyn các vt vì các công đon ca các quá trình công ngh trong các xí nghip này
được t chc theo dây chuyn.
Dưới đây là vic phân loi đặc tính ca nguyên vt liu được vn chuyn và đặc
tính ca các thiết b.
3.1. PHÂN LOI VÀ LA CHN CÁC THIT B VN CHUYN CHO CÁC
NHÀ MÁY CÔNG NGH VI SINH
Nhng yêu cu cơ bn đối vi các máy móc vn chuyn trong sn xut vô trùng là
phi tuân th nghiêm ngt v độ vô trùng, độ kín ca đường vn chuyn nhm loi tr
bi bm và các cht hi khác dng khí, bào t,... có trong không khí. Các vt liu làm
nên thiết b không tác động đến nguyên liu và đặc bit là phi bo đảm tính cht ban
đầu ca nguyên liu khi tháo d khi thiết b.
Các máy làm chuyn dch vt liu mt cách liên tc theo hướng chuyn dch
ngang được gi là máy vn chuyn, còn theo hướng chuyn dch thng đứng được gi là
gau ti. Các thiết b có cơ cu vn chuyn liên tc để chuyn dch vt liu t công đon
này sang công đon kế tiếp được gi là băng ti.
Các máy vn chuyn trong công nghip được chia ra làm hai dng: dng vn
chuyn bên ngoài và bên trong. S vn chuyn bên ngoài được s dng khi ti nguyên
liu, bán thành phm, nhiên liu, các vt liu chính và ph v nhà máy để sn xut và
xây dng, còn được s dng để chuyn thành phm và phế liu sn xut khi nhà máy.
Vn chuyn bng đường st, đường b, đường thy, đường hàng không, đường ng
thuc loi vn chuyn bên ngoài. Vn chuyn bên trong nhà máy dùng để chuyn di
vt gia các phân xưởng và bên trong phân xưởng. Vn chuyn bên trong có tm quan
trng đối vi hot động ca nhà máy.
Phân loi các máy vn chuyn theo các du hiu đặc trưng sau: theo nguyên tc
tác động, theo loi và phương pháp chuyn dch vt th, theo mc đích và phương pháp
ca thiết b v trí sn xut.
Theo nguyên tc tác động, các thiết b vn chuyn có tác động gián đon và liên
tc. Trong các thiết b vn chuyn liên tc thì các cu t mang vt th và các môi trường
chuyn động ch trong mt hướng, vic np và tháo d vt liu được tiến hành trong
thi gian chuyn động. Thiết b tác động liên tc được s dng để chuyn di hàng hóa
hay lung hàng hóa.
44
Lò hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lò hơi - Người đăng: thaitambk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lò hơi 9 10 56