Ktl-icon-tai-lieu

Lọc bụi và tiêu âm

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2303 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG XIII: LỌC BỤI VÀ TIÊU ÂM
13.1 LỌC BỤI
13.1.1 Khái niệm
Độ trong sạch của không khí là một trong những tiêu chuẩn quan trọng cần được
khống chế trong các không gian điều hoà và thông gió. Tiêu chuẩn này càng quan trong đối
với các đối tượng như bệnh viện, phòng chế biến thực phẩm, các phân xưởng sản xuất đồ điện
tử, thiết bị quang học .. vv
Bụi là những phần tử vật chất có kích thước nhỏ bé khuếch tán trong môi trường
không khí.
Bụi là một trong các chất độc hại. Tác hại của bụi phụ thuộc vào các yếu tố: Kích cỡ
bụi, nồng độ bụi và nguồn gốc bụi.
• Phân loại bụi
- Theo nguồn gốc của bụi
+ Hữu cơ: Do các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm như thuốc lá, bông vải,
bụi gỗ, các sản phẩm nông sản, da, lông súc vật.
+ Bụi vô cơ: Có nguồn gốc từ kim loại, khoáng chất, bụi vô cơ, đất, đá, xi
măng, amiăng.
Theo kích cỡ hạt bụi:
Bụi có kích cỡ càng bé tác hại càng lớn do khả năng xâm nhập sâu, tồn tại trong không khí
lâu và khó xử lý. Theo kích cỡ bụi được phân thành các dạng chủ yếu sau:
+ Siêu mịn: Là những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 0,001µm. Loại bụi này là
tác nhân gây mùi trong các không gian thông gió và điều hoà không khí.
+ Rất mịn
: 0,1 ÷ 1 µm
+ Mịn
: 1 ÷ 10 µm
+ Thô
: > 10 µm
- Theo hình dáng hạt bụi
Theo hình dạng có thể phân thành các dạng bụi sau:
+ Dạng mãnh (dạng tấm mỏng)
+ Dạng sợi
+ Dạng khối
• Tác hại của bụi
Bụi có nhiều tác hại đến sức khoẻ và chất lượng các sản phẩm
- Đối với sức khoẻ của con người bụi ảnh hưởng đến đường hô hấp, thị giác và ảnh
hưởng đến cuộc sống sinh hoạt khác của con người. Đặc biệt đối với đường hô hấp, hạt bụi
càng nhỏ ảnh hưởng của chúng càng lớn, với cỡ hạt 0,5 ÷10µm chúng có thể thâm nhập sâu
vào đường hô hấp nên còn gọi là bụi hô hấp. Mức độ ảnh hưởng của bụi phụ thuộc nhiều vào
nồng độ bụi trong không khí (mg/m3). Nồng độ bụi cho phép trong không khí phụ thuộc vào
bản chất của bụi và thường được đánh giá theo hàm lượng ôxit silic (SiO2).
- Nhiều sản phẩm đòi hỏi phải được sản xuất trong những môi trường hết sức trong
sạch. Ví dụ như công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế tạo thiết bị quang học, điện tử ..
- Nồng độ:
+ Nồng độ bụi cho phép trong không khí thường cho theo nòng độ ôxit silic

271

Bảng 13.1. Nồng độ cho phép của bụi trong không khí
Hàm lượng SO2,
%
Z > 10
2 ÷ 10
<2
Bụi amiăng

Nồng độ bụi cho phép của
không khí trong khu làm việc
Zb < 2 mg/m3
2÷4
4÷6
<2

Nồng độ bụi cho phép của
không khí tuần hoàn
Zb < 0,6 mg/m3
< 1,2
< 1,8

13.1.2 Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng của nó
Tr...
CHƯƠNG XIII: LC BI VÀ TIÊU ÂM
13.1 LC BI
13.1.1 Khái nim
Độ trong sch ca không khí là mt trong nhng tiêu chun quan trng cn được
khng chế trong các không gian điu hoà và thông gió. Tiêu chun này càng quan trong đối
vi các đối tượng như bnh vin, phòng chế biến thc phm, các phân xưởng sn xut đồ đin
t, thiết b quang hc .. vv
Bi là nhng phn t vt cht có kích thước nh bé khuếch tán trong môi trường
không khí.
Bi là mt trong các ch
t độc hi. Tác hi ca bi ph thuc vào các yếu t: Kích c
bi, nng độ bi và ngun gc bi.
Phân loi bi
- Theo ngun gc ca bi
+ Hu cơ: Do các sn phm nông nghip và thc phm như thuc lá, bông vi,
bi g, các sn phm nông sn, da, lông súc vt.
+ Bi vô cơ: Có ngun gc t kim loi, khoáng cht, b
i vô cơ, đất, đá, xi
măng, amiăng.
- Theo kích c ht bi:
Bi có kích c càng bé tác hi càng ln do kh năng xâm nhp sâu, tn ti trong không khí
lâu và khó x lý. Theo kích c bi được phân thành các dng ch yếu sau:
+ Siêu mn: Là nhng ht bi có kích thước nh hơn 0,001µm. Loi bi này là
tác nhân gây mùi trong các không gian thông gió và điu hoà không khí.
+ Rt mn : 0,1 ÷ 1 µm
+ Mn : 1 ÷ 10 µm
+ Thô : > 10 µm
- Theo hình dáng ht bi
Theo hình dng có th phân thành các dng bi sau:
+ Dng mãnh (dng tm mng)
+ Dng si
+ Dng khi
Tác hi ca bi
Bi có nhiu tác hi đến sc kho và cht lượng các sn phm
- Đối vi sc kho ca con người bi nh hưởng đến đường hô hp, th giác và nh
hưởng đến cuc sng sinh hot khác c
a con người. Đặc bit đối vi đường hô hp, ht bi
càng nh nh hưởng ca chúng càng ln, vi c ht 0,5 ÷10µm chúng có th thâm nhp sâu
vào đường hô hp nên còn gi là bi hô hp. Mc độ nh hưởng ca bi ph thuc nhiu vào
nng độ bi trong không khí (mg/m
3
). Nng độ bi cho phép trong không khí ph thuc vào
bn cht ca bi và thường được đánh giá theo hàm lượng ôxit silic (SiO
2
).
- Nhiu sn phm đòi hi phi được sn xut trong nhng môi trường hết sc trong
sch. Ví d như công nghip thc phm, công nghip chế to thiết b quang hc, đin t ..
- Nng độ:
+ Nng độ bi cho phép trong không khí thường cho theo nòng độ ôxit silic
271
Lọc bụi và tiêu âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lọc bụi và tiêu âm - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Lọc bụi và tiêu âm 9 10 574