Ktl-icon-tai-lieu

LTM

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khi cộng hưởng :

RX 2L
4X 2L

 X 2;
L
R 2  X 2L 16  X 2L
R2X
16.2 32
XC  2 L 2 
 1,6 
R  X L 16  4 20
Z CH 0,8  

2.42 .
Mạch điện hình 2.82. Xem BT 2.34.
a) ss=5.104rad/s ; nt=54 772 rad/s

I  I R  I L '  2A; I L 9,9 A ;

b) I 11,95 A
C
c)Khi L’=0 mạch có dạng hình 2.83:

65

1
.
jC
L
U Lm


; T ( j) 

1
1
.
jL 
j(LC  )
Um
jC

jL.

Z LC

Z LC
1
1



R
R
1
R  Z LC
1
1  j(LC  )
Z LC
L

1
;

1
1  j2( 2  )
0 

0 

1
LC

, 

R
2L

2.43. Mạch điện hình 2.84
Cách 1:
2
U 2R U C
Công suất tiêu tán trên điện trở R được tính theo công thức P 

R
R
2
2
U
50
.Từ đó R  C 
12,5 .
P
200

Tổng trở của mạch :
 jRX C
RX C2
 jR 2 X C
Z jX L 

 jX L  2
r  jX
R  jX C R 2  X C2
R  X C2
r

RX C2
;
R 2  X C2

X X L 

R2X C
R 2  X C2

Từ điều kiện cộng hưởng có X = 0 nên Z=r . Từ đó ta thấy công suất có
12,5X C2
U2
r

thể tính theo công thức P 
.Với U=40 V,P=200 W,
sẽ tính
r
12,5 2  X C2
được XC16,67 .
Thay giá trị của XC và R vào điều kiện X=0 tìm được XL6.
Cách 2 : Có thể xây dựng đồ
I
U
thị vectơ như hình 2.84.b) để
40V
L
Z
tính như sau:
UL
RC

U

R

C

b)
a)
.

.

UC
50

30V

H×nh 2.84

.

Vì U U L  U RC nên 3 vectơ điện áp này lập thành 1 tam giác vuông với
.
góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp U RClà ZRC được xây dựng như sau:
Z RC

66

j ( arc tg
 jX C R  jX C R
XCR
R // C 

 Z RC e j ZLC 
e
R  jX C R  jX C
R 2  X 2C

XC
 90 0 )
R

 Z RC arctg

XC
X
30
 90 0   arcsin
  36,86 0  C  tg53,13 0
R
50
R

Cũng từ điều kiện cộng hưởng như trên ta có R=12,5 nên
XC=R.tg53,13016,67 . Từ đó xác định XL6  như trên.

C
U
L

H×nh 2.85

2.44..Hình 2.85.
Từ điều kiện trên có P R.I 2L nên xác định được R=3,2
Còn lại cần xác định XL và XC nên cận lập hệ 2 phương trình :
trình thứ nhất từ điều kiện cộng hưởng :
Tổng dẫn của mạch
Y

Phương

X
R
1
 j(
 2 L 2 ) g  jb 
2
XC R  XL
R  XL
2

g

R
R
RLC R
 2 2  2  2
2 2
R  0 L 0 L
L


b

X
1
 2 L 2 0  R 2  X 2L X L X C (1)
XC R  XL

2

Phương trình thứ 2 lập từ điều kiện hai nhánh cùng điện áp:
2
2
IL R  X L I C X C
(2)
Thay IL,IC,R vào (1) và 2 sẽ tính được X C 6,6  ,
XL  4,26 .

.

U1

R’ R
C

.

L

U2

H×nh 2.86

2.45. Với mạch điện hình 2.86.
a)Mạch có tần số cộng hưởng song song xác định từ
Z=r+jX với X=0

67

Z RC R 

1
; Z LRC
jC

1
) jL
jC


1
(R 
)  jL
jC
(R 

3

2

1
02
H×nh 2.87
L
1
L
( jLR  )[ R  j(L 
)]
C
C 
C

1
1 2
R  j(L 
)
R 2  (L 
)
C
jC
L
1
L
1
R  LR(...
Khi cộng hưởng :
61
20
32
416
216
2
16
4
80
2
2
2
2
2
2
2
2
,
.
XR
XR
X
;
L
X
X
X
XR
RX
,Z
L
L
C
L
L
L
L
CH
2.42 .
Mạch điện hình 2.82. Xem BT 2.34.
a)
ss
=5.10
4
rad/s ;
nt
=54 772 rad/s
b)
A,I
;A,I;AIII
C
L'LR
9511
992
c)Khi L’=0 mạch có dạng hình 2.83:
65
LTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LTM - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
LTM 9 10 567