Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tìm hiểu về GPS

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2749 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS .............2
1.1.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN .................................................................................2
1.2. CẤU TRÚC HỆ THỐNG GPS......................................................................3
1.2.1.Phần không gian (space segment)...............................................................4
1.2.2. Phần điều khiển (control segment) ............................................................5
1.2.3. Phần người sử dụng (user segment)...........................................................6
1.3.CÁC THẾ HỆ VỆ TINH VÀ MẠNG LƢỚI VỆ TINH GPS HIỆN TẠI .........6
1.3.1. Các thế hệ vệ tinh ......................................................................................6
1.3.2. Mạng lưới vệ tinh GPS hiện tại ..................................................................7
1.4. CẤU TRÚC TÍN HIỆU GPS .........................................................................8
1.4.1 Tần số cơ bản ..............................................................................................8
1.4.2. Các thông tin điều biến ..............................................................................8
1.4.3. Các loại sóng tải của hệ thống GPS ...........................................................9
1.4.4. Các thông báo vệ tinh. ...............................................................................9
1.4.5. Vệ tinh khoẻ hoặc không khoẻ (Healthy or Unhealthy) ..........................10
1.4.6. Vệ tinh hoạt động hoặc không hoạt động ................................................10
1.4.7. Độ chính xác dự báo đo khoảng cách (URE) ..........................................10
1.5. CÁC TRỊ ĐO GPS.......................................................................................11
Chƣơng 2 NGUYÊN LÝ ĐỊNH VỊ GPS ...............................................................14
2.1. ĐỊNH VỊ TUYỆT ĐỐI .................................................................................14
2.1.1. Biểu thức cơ bản để tính khoảng cách .....................................................14
2.1.2. Tính khoảng cách .....................................................................................16
2.2. ĐỊNH VỊ TƢƠNG ĐỐI ................................................................................19
2.2.1.Sai phân bậc một ..............................
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS ............. 2
1.1.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ................................................................................. 2
1.2. CẤU TRÚC HỆ THỐNG GPS ...................................................................... 3
1.2.1.Phần không gian (space segment)............................................................... 4
1.2.2. Phần điều khiển (control segment) ............................................................ 5
1.2.3. Phần người sử dụng (user segment)........................................................... 6
1.3.CÁC THẾ HỆ VỆ TINH VÀ MẠNG I VỆ TINH GPS HIỆN TẠI ......... 6
1.3.1. Các thế hệ vệ tinh ...................................................................................... 6
1.3.2. Mạng lưới vệ tinh GPS hiện tại .................................................................. 7
1.4. CẤU TRÚC TÍN HIỆU GPS ......................................................................... 8
1.4.1 Tần số cơ bản .............................................................................................. 8
1.4.2. Các thông tin điều biến .............................................................................. 8
1.4.3. Các loại sóng tải của hệ thống GPS ........................................................... 9
1.4.4. Các thông báo vệ tinh. ............................................................................... 9
1.4.5. Vệ tinh khoẻ hoặc không khoẻ (Healthy or Unhealthy) .......................... 10
1.4.6. Vệ tinh hoạt động hoặc không hoạt động ................................................ 10
1.4.7. Độ chính xác dự báo đo khoảng cách (URE) .......................................... 10
1.5. CÁC TRỊ ĐO GPS....................................................................................... 11
Chƣơng 2 NGUYÊN LÝ ĐỊNH VỊ GPS ............................................................... 14
2.1. ĐỊNH VỊ TUYỆT ĐỐI ................................................................................. 14
2.1.1. Biểu thức cơ bản để tính khoảng cách ..................................................... 14
2.1.2. Tính khoảng cách ..................................................................................... 16
2.2. ĐỊNH VỊ TƢƠNG ĐỐI ................................................................................ 19
2.2.1.Sai phân bậc một ....................................................................................... 20
2.2.2. Sai phân bậc hai ....................................................................................... 20
2.2.3. Sai phân bậc ba ........................................................................................ 20
2.3. CÁC NGUỒN SAI SỐ TRONG KẾT QUẢ ĐO GPS ............................... 21
2.3.1 Sai số do đồng hồ. ..................................................................................... 21
2.3.2 Sai số quỹ đạo vệ tinh. .............................................................................. 21
2.3.3 Ảnh hưởng của tầng Ion ........................................................................... 22
2.3.4 Ảnh hưởng của tầng đối lưu ..................................................................... 22
2.3.5 Tầm nhìn vệ tinh và sự trượt chu k ......................................................... 23
Luận văn tìm hiểu về GPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tìm hiểu về GPS - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Luận văn tìm hiểu về GPS 9 10 326