Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Trưởng Lê
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc

LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
NG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: 

15 December 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Chöông 7

PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ
HEÄ THOÁNG
NG ÑIEÀU KHIEÅN RÔØI RAÏC

15 December 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

2

Noäi dung chöông 7
‘
‘
‘

Ñaùnh giaùtính oån ñònh
Chaát löôïng cuûa heä rôøi raïc
Thieát keá heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc

15 December 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

3

Ñaùnh
nh giaù tính oån ñònh

15 December 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

4

Ñieàu kieän oån ñònh cuûa heä rôøi raïc
‘

Heä thoáng oån ñònh BIBO (Bounded Input Bounded Output) neáu
tín hieäu vaøo bò chaën thì tín hieäu ra bò chaën.
Im s

Mieàn oån ñònh

Re{s} < 0

Im z

Re s

| z |< 1

Re z
1

z = eTs

Mieàn oån ñònh cuûa heä lieân
tuïc laø nöõa traùi maët phaúng s
15 December 2006

Mieàn oån ñònh

Mieàn oån ñònh cuûa heä rôøi raïc laø
vuøng naèm trong voøng troøn ñôn vò

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

5

Phöông trình ñaëc tröng cuûa heä rôøi raïc
‘

Heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc moâ taû bôûi sô ñoà khoái:
R(s)
+
GC(z)
G(s)
ZOH
−
T

C(s)

H(s)
⇒ Phöông trình ñaëc tröng: 1 + GC ( z )GH ( z ) = 0
‘

Heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc moâ taû bôûi PTTT:

 x(k + 1) = Ad x(k ) + Bd r (k )

c(k ) = Cd x(k )
⇒ Phöông trình ñaëc tröng:
15 December 2006

det( zI − Ad ) = 0

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

6

Phöông phaùp ñaùnh
nh giaù tính oån ñònh cuûa heä rôøi raïc
‘

Tieâu chuaån oån ñònh ñaïi soá
Ž Tieâu chuaån Routh – Hurwitz môû roäng
Ž Tieâu chuaån Jury

‘

Phöông phaùp quyõ ñaïo nghieäm soá

15 December 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

7

Tieâu chuaån Routh – Hurwitz môû roäng
ng
‘

PTÑT cuûa heä rôøi raïc: a0 z n + a1 z n−1 + L + an−1 z + an = 0
Im w

Im z

Mieàn oån ñònh

Re z

Re w

w +1
z=
w −1

1

Mieàn oån ñònh: trong voøng
troøn ñôn vò cuûa maët phaúng Z
‘

Mieàn oån ñònh

Mieàn oån ñònh: nöõa traùi
maët phaúng W

Tieâu chuaån Routh – Hurwitz môû roäng: ñoåi bieán z → w, sau ñoù aùp
duïng tieâu chuaån Routh – Hurwitz cho PTÑT theo bieán w.
15 December 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

8

Thí duï xeùt oån ñònh duøng
ng tieâu chuaån Routh – Hurwitz môû roäng
ng
‘

Ñaùnh giaù tính oån ñònh cuûa heä thoáng:
R(s)
+
ZOH
− T = 0.5

G(s)

C(s)

H(s)
Bieát raèng:
‘

3e − s
G (s) =
s+3

1
H ( s) =
s +1

Giaûi:
Phöông trình ñaëc tröng cuûa heä thoáng:

1 + GH ( z ) = 0

...
15 December 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
LY
LY
Ù
Ù
THUYE
THUYE
Á
Á
T
T
Ñ
Ñ
IE
IE
À
À
U KHIE
U KHIE
Å
Å
N T
N T
ÖÏ
ÖÏ
Ñ
Ñ
O
O
Ä
Ä
NG
NG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: http://www2.hcmut.edu.vn/~hthoang/
Moân ho
Moân ho
ï
ï
c
c
lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: Trưởng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
lý thuyết điều khiển tự động 9 10 341