Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Trưởng Lê
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc

LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: 
26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Chöông 4

ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG
HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

2

Noäi dung chöông 4
‘
‘
‘
‘
‘

Caùc tieâu chuaån chaát löôïng
Sai soá xaùc laäp
Ñaùp öùng quaù ñoä
Caùc tieâu chuaån toái öu hoùa ñaùp öùng quaù ñoä
Quan heä giöõa chaát löôïng trong mieàn taàn soá vaø chaát löôïng trong
mieàn thôøi gian

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

3

Caùc tieâu chuaån chaát löôïng

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

4

Caùc tieâu chuaån chaát löôïng
Sai soá xaùc laäp
cht(t)

exl

r(t)

e(t)

exl

0

‘

Sai soá: laø sai leäch giöõa tín hieäu ñaët vaø tín hieäu hoài tieáp.

e(t ) = r (t ) − cht (t )
‘

t

⇔

E ( s ) = R ( s ) − Cht ( s )

Sai soá xaùc laäp: laø sai soá cuûa heä thoáng khi thôøi gian tieán ñeán voâ
cuøng.
exl = lim e(t )
exl = lim sE ( s )
⇔
t →0

26 September 2006

s →0

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

5

Caùc tieâu chuaån chaát löôïng
Ñaùp öùng quaù ñoä: Ñoä voït loá
‘

Hieän töôïng voït loá: laø hieän töôïng ñaùp öùng cuûa heä thoáng vöôït quaù
giaù trò xaùc laäp cuûa noù.
c(t)

c(t)

voït loá

cmax
cxl

cxl

cmax− cxl
cxl

0

‘

khoâng voït loá

t

0

t

Ñoä voït loá: (Percent of Overshoot – POT) laø ñaïi löôïng ñaùnh giaù
möùc ñoä voït loá cuûa heä thoáng, ñoä voït loá ñöôïc tính baèng coâng thöùc:

cmax − cxl
× 100%
POT =
cxl
26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

6

Caùc tieâu chuaån chaát löôïng
Ñaùp öùng quaù ñoä: Thôøi gian quaù ñoä – Thôøi gian leân
‘

Thôøi gian quaù ñoä (tqñ): laø thôøi gian caàn thieát ñeå sai leäch giöõa ñaùp
öùng cuûa heä thoáng vaø giaù trò xaùc laäp cuûa noù khoâng vöôït quaù ε%.
ε% thöôøng choïn laø 2% (0.02) hoaëc 5% (0.05)

‘

Thôøi gian leân (tr): laø thôøi gian caàn thieát ñeå ñaùp öùng cuûa heä thoáng
taêng töø 10% ñeán 90% giaù trò xaùc laäp cuûa noù.
c(t)

c(t)

(1+ε)cxl
cxl
(1−ε) cxl

cxl
0.9cxl

t
0

tqñ

26 September 2006

0.1cxl
0

t
tr

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

7

Sai soá xaùc laäp

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

8

Sai soá xaùc laäp
Bieåu thöùc sai soá xaùc laäp

‘

Ta coù:

R( s)
E (s) =
1 + G (s) H (s)

‘

Suy ra:

sR ( s )
exl = lim sE ( s ) = lim
s →0
s →0 1 + G ( s ) H ( s )

‘

Nhaän xeùt: sai soá xaùc laäp khoâng chæ ...
26 September 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: http://www2.hcmut.edu.vn/~hthoang/
Moân hoïc
Moân hoïc
lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: Trưởng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
lý thuyết điều khiển tự động 9 10 817