Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết ôtô

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN
CỦA HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC Ô TÔ

Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng:
1. Xác định được công suất danh định của động cơ theo phương pháp lựa chọn thực nghiệm
và tính tốn.
2. Tính tốn được tỉ số truyền cực đại và cực tiểu của hệ thống truyền lực.
3. Xác định được tỉ số truyền ở số một của hộp số.
4. Trình bày được phương pháp phân phối tỉ số truyền theo cấp số nhân.
5. Trình bày được phương pháp phân phối tỉ số truyền theo cấp số điều hòa.
6. Xác định được tỉ số truyền của truyền lực chính.

80

5.1. XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH CỦA ĐỘNG CƠ THEO PHƯƠNG PHÁP
LỰA CHỌN THỰC NGHIỆM VÀ TÍNH TỐN:
5.1.1. Phương pháp lựa chọn công suất của động cơ bằng thực nghiệm:
Theo kinh nghiệm thì công suất động cơ được chọn theo hai chỉ số sau đây:
+ Công suất khối lượng :
Pemax
(kW/tấn)
(5.1)
m
+ Khối lượng công suất :
m
(kg/kW)
(5.2)
Pemax
Ở đây:
Pemax – Công suất cực đại của động cơ (kW).
m – Khối lượng tồn bộ của xe (kg).
Qua thực nghiệm chúng ta có bảng sau:
Loại xe
Du lịch
Xe tải
Xe bus
Xe địa hình

Pemax
(kW/tấn)
m
17 ÷ 65
8 ÷ 12
8 ÷ 12
8 ÷ 15

m

(kg/kW)
Pemax
15 ÷ 60
80 ÷ 125
80 ÷ 125
70 ÷ 125

5.1.2. Phương pháp lựa chọn công suất của động cơ bằng tính tốn :
Công suất cần thiết của động cơ được tính tốn dựa vào các thông số động lực học theo
yêu cầu cho trước như là:
+Lực chủ động riêng yêu cầu của xe [Fr] ứng với một vận tốc yêu cầu [v] nào đó.
Thông số này thể hiện yêu cầu về sức kéo của ôtô.
+ Độ dốc yêu cầu [i].
+ Gia tốc yêu cầu [j].
5.1.2.1. Tính tốn theo lực chủ động riêng yêu cầu của xe [Fr] ứng với một vận tốc yêu
cầu[v]:
Cơ sở để tính tốn là dựa vào phương trình cân bằng lực kéo của ô tô khi xe chuyển động
ổn định trên đường nằm ngang và không kéo rơmoóc :
Ở đây:

Fk = Ff + F max

(5.3)

Fk – Lực kéo tiếp tuyến ( lực chủ động ở các bánh xe ) của ô tô.
Ff – Lực cản lăn.
F - Lực cản không khí.
Khi đường nằm ngang ( = 0) và xe đạt vận tốc cực đại thì ta có:

81

Ff = G.f
2
F max = 0,625Cx S v 0max

Trong đó:
G – Trọng lượng tồn bộ của ô tô.
v0 – Vận tốc tương đối giữa xe và không khí:
vo = v  vg .
v – Vận tốc của ô tô.
vg – Vận tốc của gió.
Khi v = vmax thì vg khá nhỏ so với vmax nên ta có thể tính gần đúng :
vậy :
F max = 0,625Cx S v 2max

v 0max  vmax , bởi

Thay các giá trị Ff và F max vào (5.3) ta có :
Fk = G.f+ 0,625Cx S v 2max
Ở đây chúng ta sẽ đưa ra hai khái niệm mới:
- Lực chủ động của xe F :
F = Fk – F = Fk – 0,625Cx S v 2
- Lực chủ động riêng của xe:
F Fk  Fω
Fr =
= Fkr – F r...
80
CHƯƠNG 5
XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN
CỦA HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC Ô TÔ
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng:
1. Xác định được công suất danh định của động theo phương pháp lựa chọn thực nghiệm
và tính tốn.
2. Tính tốn được tỉ số truyền cực đại và cực tiểu của hệ thống truyền lực.
3. Xác định được tỉ số truyền ở số một của hộp số.
4. Trình bày được phương pháp phân phối tỉ số truyền theo cấp số nhân.
5. Trình bày được phương pháp phân phối tỉ số truyền theo cấp số điều hòa.
6. Xác định được tỉ số truyền của truyền lực chính.
Lý thuyết ôtô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết ôtô - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lý thuyết ôtô 9 10 721