Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ROBOT CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2559 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ROBOT CÔNG NGHIỆP.
Câu 1: Động năng 1 khâu của tay máy là:
 Đại lượng vô hướng.
Câu 2: Lực suy rộng tính theo phương trình lagrange II là đại lượng:
 Tính trên trục ra của hộp giảm tốc.
Câu 3: Ý nghĩa của việc nghiên cứu động lực học ngược robot là:
 Xác định Lực, Momen, Kiểm nghiệm Bền, Cứng, Độ Tin cậy và chọn
Công Suất động cơ.
Câu 4: Hàm arcsin và arccos không được sử dụng để giải bài toán động học
ngược:
 Vì Bản thân chúng là các hàm tuần hoàn nên hàm ngược của chúng không
cho ra một giá trị góc duy nhất.
Câu 5: Ma trận quay là:
 Ma trận bắt buộc có định thức bằng 1.
Câu 6 : Kết quả của bài toán động học ngược dùng để :
 Làm đầu vào cho bài toán động lực học.
Câu 7 : Không gian công tác của robot là :
 Không gian của hệ quy chiếu cơ sở.
Câu 8 : Ma trận có tính chất trực giao là :
 Ma trận Quay.
Câu 9 : Thế năng trọng lực của mỗi khâu là :
 Công các lực tác dụng khâu đó.
1

Câu 10 : Bài toán động lực học ngược có ý nghĩa :
 Cho trước quỹ tích chuyển vị khâu chấp hành cuối Xác định Lực hoặc
Momen tác động tương ứng.
Câu 11 : Thế năng trọng lực của mỗi khâu được tính :
 Là công của trọng lực dể đưa trọng tâm khâu đó từ vị trí đang xét về gốc
thế năng chọn trước.
Câu 12 : Ma trận Jacobian hình học dùng để :
 Biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc bàn kẹp trong không gian công tác và
vận tốc các khớp.
Câu 13 : Ma trận Jacobian giải tích có đặc điểm :
 Dùng để xác định mối quan hệ giữa vận tốc bàn kẹp trong không gian
công tác và vận tốc các khớp.
Câu 14 : Lực hoạt động trong phương trình Newton Euler II có ý nghĩa :
 ?
Câu 15 : Để sử dụng phần đặc tính có lợi nhất của động cơ, người ta :
 Sử dụng hộp giảm tốc.
Câu 16 : Dạy học robot (teach-in) là kỹ thuật :
 Không giải bài toán ngược khi điều khiển.
Câu 17 : Ma trận Jacobian dùng để :
 Xác định cấu hình đặc biệt của robot.
Câu 18 : Động năng của một khâu bất kì trên cánh tay là lớn nhất khi :
 Tất cả các khâu tính từ nó về giá chuyển động với vận tốc cực đại, nhưng
không theo chiều triệt tiêu lẫn nhau.
2

Câu 19: Thế năng của một khâu bất kỳ đạt cực đại khi
 Chiều cao thế đo theo phương trọng lực là lớn nhất.
Câu 20: Trong chuỗi động học, một khâu bất kì có động năng cực đại khi
 Có bình phương vận tốc cực đại trong hệ quy chiếu cơ sở.
Câu 21: Ma trận jacobian sẽ không tồn tại nghịch đảo khi
> Số bậc tự do thực tế nhỏ hơn tổng số khớp (loại 5) của cấu trúc.
> Khi tầm với lớn nhất hay nhỏ nhất.
Câu 22: Tầm với lớn nhất của tay máy đạt được khi
 Không nghịch đảo đượ...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ROBOT CÔNG NGHIỆP.
Câu 1: Động năng 1 khâu của tay máy là:
Đại lượng vô hướng.
Câu 2: Lực suy rộng tính theo phương trình lagrange II là đại lượng:
Tính trên trục ra của hộp giảm tốc.
Câu 3: Ý nghĩa của việc nghiên cứu động lực học ngược robot là:
Xác định Lực, Momen, Kiểm nghiệm Bền, Cứng, Độ Tin cậy và chọn
Công Suất động cơ.
Câu 4: Hàm arcsinarccos không được sử dụng để giải bài toán động học
ngược:
Bản thân chúng là các hàm tuần hoàn nên hàm ngược của chúng không
cho ra một giá trị góc duy nhất.
Câu 5: Ma trận quay là:
Ma trận bắt buộc có định thức bằng 1.
Câu 6 : Kết quả của bài toán động học ngược dùng để :
Làm đầu vào cho bài toán động lực học.
Câu 7 : Không gian công tác của robot là :
Không gian của hệ quy chiếu cơ sở.
Câu 8 : Ma trận có tính chất trực giao là :
Ma trận Quay.
Câu 9 : Thế năng trọng lực của mỗi khâu là :
Công các lực tác dụng khâu đó.
1
LÝ THUYẾT ROBOT CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT ROBOT CÔNG NGHIỆP - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
LÝ THUYẾT ROBOT CÔNG NGHIỆP 9 10 248