Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết trường điên tử

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết trường điên tử

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản
1.1. Định nghĩa về “Trường điện từ”
Lý thuyết Trường điện từ là một ngành vật lý nghiên cứu về các hiện tượng điện
và từ trong tổng thể của chúng là Trường điện từ. Trường điện từ được sinh ra bởi các
hạt mang điện và sự chuyển động của chúng. Trường điện từ được sinh ra sau đó đến
lượt nó lại tương tác với các hạt mang điện.
Trường điện từ được định nghĩa như sau:
Trường điện từ là một dạng vật chất cơ bản, chuyển động với vận tốc c trong mọi
hệ quy chiếu quán tính trong chân không. Nó thể hiện sự tồn tại và vận động qua
những tương tác với dạng vật chất khác là những hạt hoặc những môi trường chất
mang điện.

1.2. Sơ lược về “Lý thuyết Trường điện từ”
Lý thuyết Trường điện từ được nhà bác học James Maxwell tổng hợp từ các lý
thuyết đã tồn tại trước đây như lý thuyết về điện trường tĩnh, lý thuyết về điện động
học, lý thuyết về từ trường tĩnh. Lý thuyết tổng hợp này nghiên cứu những vẫn đề liên
quan đến các hạt mang điện, dòng điện, nam châm, sóng điện từ (ánh sáng, sóng vô
tuyến,...).
Khái niệm cơ bản trong lý thuyết Trường điện từ là Trường điện từ. Lý thuyết này
nghiên cứu các hiện tượng điện và từ dưới đây:
•

điện trường tĩnh được sinh ra bởi các hạt mang điện đứng yên;

•

từ trường tĩnh được sinh ra bởi các dòng điện không đổi;

•

từ động là hiện tượng từ được sinh ra bởi dòng điện biến đổi theo thời gian;

•

điện động liên quan đến các tương tác động học giữa các dòng điện;

•

vô tuyến điện liên quan đến các hiện tượng truyền sóng điện từ.
Chương 1 - Trang 1

1.3. Các biến trạng thái cơ bản của trường điện từ
Theo định nghĩa chung, biến trạng thái của một hệ là những biến được định nghĩa
ra để trực tiếp hay gián tiếp đo, biểu diễn trạng thái và quá trình động lực học của hệ,
hoặc đo, biểu diễn năng lực tương tác của hệ. Đối với trường điện từ, có hai biến trạng
→

→

thái là véctơ cường độ điện trường E và véctơ cường độ từ cảm B . Chúng đo năng
lực tác động lực của trường điện từ đối với môi trường chất.
→

1.3.1. Véctơ cường độ điện trường E

Biến trạng thái này đại diện cho mặt điện trường của trường điện từ. Trong môi
trường có hệ số điện môi ε, một điện tích điểm Q gây ra tại điểm M cũng ở trong môi
→

trường đó một điện trường có véctơ cường độ điện trường E có biểu thức như sau:
→

E=

Q →
r0
4πε r 2

(1.1)
→

trong đó r là khoảng cách từ điện tích điểm Q đến điểm M và r0 là véctơ đơn vị nằm
trên đường nối từ điện tích Q đến điểm M và có chiều luôn luôn hướng từ từ điện tích
Q...
Lý thuyết trường điên t
Lý thuyết trường điên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết trường điên tử - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết trường điên tử 9 10 86