Ktl-icon-tai-lieu

MÃ HÓA ĐỘNG CƠ

Được đăng lên bởi haidaioto
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 4:

HEÄ THOÁNG MAÕ HOÙA ÑOÄNG CÔ


Heä thoáng maõ hoùa ñoäng cô

Loaïi
Shinchang

Boä phaùt tín hieäu
Cuoän daây aêng ten
Loaïi SMARTRA

Boä phaùt tín hieäu

Cuoän daây aêng ten +
SMARTRA
Ñeøn baùo maõ hoùa ñoäng cô

Hình 4.1: Sô ñoà maõ hoùa ñoäng cô loaïi Shinchang
Ñeå giaûm thieåu soá löôïng xe bi maát troäm, heä thoáng maõ hoùa ñoäng cô ñöôïc ra ñôøi vaø phaùt trieån
bôûi caùc nhaø saûn xuaát xe hôi. Coù nhieàu heä thoáng khaùc nhau treân thò tröôøng, phuï thuoäc vaøo loaïi
xe vaø nhaø saûn xuaát. Nhöng veà chöùc naêng caên baûn thì haàu heát caùc loaïi xe thì gioáng nhau: ñoäng
cô khoâng theå khôûi ñoäng ñöôïc khi khoâng nhaän ñöôïc söï ñaêng kyù thích hôïp töø heä thoáng maõ hoùa
ñoäng cô. Noùi chung laø coù caùch ñaêng kyù khaùc nhau chaún haïn nhö soá maät maõ vaø nhöõng caùch
khaùc. Nhöng treân xe huyndai, vieäc ñaêng kyù ñöôïc thöïc hieän bôûi heä thoáng tieáp nhaän soùng ñöôïc
laép beân trong chìa khoùa. Tính naêng vöôït troäi cuûa heä thoáng naøy laø taøi xeá khoâng caàn phaûi thöïc

hieän theâm baát kyø thao taùc naøo (chaúng haïn nhö khai baùo maõ bí maät,vv…). So vôùi caùc xe khoâng
coù heä thoáng maõ hoùa ñoäng cô: heä thoáng ñöôïc trang bò beân trong xe Huyndai töø naêm 1997. Coù
hai kieåu thieát keá caên baûn thoâng duïng nhö: Heä thoáng Shinchang vaø heä thoáng Smartra (bieät hieäu
Smartra ñöôïc vieát taét cuûa chöõ Smart transponder antenna). Taát nhieân coù söï khaùc bieät giöõa
hai heä thoáng vaø cuõng coù vaøi ñieåm khaùc bieät khoâng quan troïng khaùc / ngoaïi tröø caùc heä thoáng
ñoäc laäp, nhöng veà nguyeân lyù hoaït ñoäng chung thì taát caû ñeàu gioáng nhau: Khi chìa khoùa phuø
hôïp ñöôïc laép vaøo oå khoøa ñaùnh löûa, heä thoáng ñaùnh löûa ñöôïc kích hoaït, boä ñieàu khieån ñieän töû
ñoäng cô cho pheùp khôûi ñoäng phuï thuoäc vaøo heä thoáng hieän taïi , tính hieäu löïc cuûa maät maõ ñöôïc
thöïc hieän bôûi heä thoáng ñieàu khieån maõ hoùa ñoäng cô (Shinchang) hoaëc tröïc tieáp baèng heä thoáng
ñieàu khieån ñieän töû ñoäng cô (Smartra). Söï moâ taû chi tieát caùc heä thoáng rieâng leû vaø söï vaän haønh
cuûa chuùng seõ ñöôïc moâ taû sau. Nhöõng heä thoáng ñöôïc laép ñaët ñoù coù theå ñöôïc ghi nhaän thöôøng
xuyeân moät caùch deã daøng thoâng qua söï nhaän daïng cuûa ñeøn nhaän daïng choáng troäm. Caùc heä
thoáng maø khoâng coù ñeøn naøy thoâng thöôøng ñoù laø caùc heä thoáng Shinchang. Neáu coù maët boä chæ
baùo naøy treân heä thoáng thì noù chính laø heä thoáng choáng troäng Smartra. Ngoaïi tröø moät soá tröôøng
hôïp sau:...
Phần 4:
HEÄ THOÁNG MAÕ HOÙA ÑOÄNG CÔ
Heä thoáng maõ hoùa ñoäng cô
Hình 4.1: Sô ñoà maõ hoùa ñoäng cô loaïi Shinchang
Ñeå giaûm thieåu soá löôïng xe bi maát troäm, heä thoáng maõ hoùa ñoäng ñöôïc ra ñôøi vaø phaùt trieån
bôûi caùc nhsaûn xuaát xe i. Cnhieàu hthoáng khaùc nhau treân thò tröôøng, phuï thuoäc vaøo loaïi
xe vaø nhaø saûn xuaát. Nhöng veà chöùc naêng caên baûn thì haàu heát caùc loaïi xe thì gioáng nhau: ñoäng
khoâng theå khôûi ñoäng ñöôïc khi khoâng nhaän ñöôïc söï ñaêng kthích hôïp töø heä thoáng maõ hoùa
ñoäng cô. Noùi chung laø coù caùch ñaêng kyù khaùc nhau chaún haïn nhö soá maät maõ vaø nhöõng caùch
khaùc. Nhöng treân xe huyndai, vieäc ñaêng kñöôïc thöïc hieän bôûi heä thoáng tieáp nhaän soùng ñöôïc
laép beân trong chìa khoùa. Tính naêng vöôït troäi cuûa heä thoáng naøy laø taøi xeá khoâng caàn phaûi thöïc
Cuoän daây aêng ten +
SMARTRA
Cuoän daây aêng ten
Boä phaùt tín hieäu
Loaïi
Shinchang
Boä phaùt tín hieäu
Loaïi SMARTRA
Ñeøn baùo maõ hoùa ñoäng
MÃ HÓA ĐỘNG CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÃ HÓA ĐỘNG CƠ - Người đăng: haidaioto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
MÃ HÓA ĐỘNG CƠ 9 10 757