Ktl-icon-tai-lieu

Mạch LED trái tim

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
D4
D5

D30

D31

D3

D32

D28

D2

D27

Designed by TrungSonKMT@gmail.com

28

29

D1

3

5

6

30

31

4

D6

MACH LED TRAI TIM DON

D29

D7

32

2

27

D26

Phone : 0973411128

26

1

7

D8

D25
8

25

D9

D24
9

Reset

24

BANG TRO
D10

D23

RESPACK-8

D11

D22
11

C1

C2

33p

33p

U1

22

D12

R34

10u

19

D21

CRYSTAL = 12MHz

18

12

1k

XTAL1

XTAL2

21

D13

R1

D20

9

13

D14

15

D19
D18

D17
1
2
3

1
1N4007
3

29
30
31

19

CONGTAC-03

D33

2

17

16

D16
POWER JACK

18

14

D15

CAM SAC DIEN THOAI VAO DAY

C4

C5

100n

220u

RST

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7

1k

20

1
2
3
4
5
6
7
8

R2
R3
100R
R4
100R
R5
100R
R6
100R
R7
100R
R8
100R
R9
100R
100R

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5
6
7
8
9

23

1

10

C3

PSEN
ALE
EA

P1.0/T2
P1.1/T2EX
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
AT89C52

P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD

R26
R27
100R
R28
100R
R29
100R
R30
100R
R31
100R
R32
100R
R33

39
38
37
36
35
34
33
32
21
22
23
24
25
26
27
28
10
11
12
13
14
15
16
17

R18
R19
100R
R20
100R
R21
100R
R22
100R
R23
100R
R24
100R
R25
100R
100R
R10

R11
100R
R12
100R
R13
100R
R14
100R
R15
100R
R16
100R
R17
100R
100R

100R
100R
17
18
19
20
21
22
23
24
9
10
11
12
13
14
15
16

25
26
27
28
29
30
31
32

...
XTAL2
18
XTAL1
19
ALE
30
EA
31
PSEN
29
RST
9
P0.0/AD0
39
P0.1/AD1
38
P0.2/AD2
37
P0.3/AD3
36
P0.4/AD4
35
P0.5/AD5
34
P0.6/AD6
33
P0.7/AD7
32
P1.0/T2
1
P1.1/T2EX
2
P1.2
3
P1.3
4
P1.4
5
P1.5
6
P1.6
7
P1.7
8
P3.0/RXD
10
P3.1/TXD
11
P3.2/INT0
12
P3.3/INT1
13
P3.4/T0
14
P3.7/RD
17
P3.6/WR
16
P3.5/T1
15
P2.7/A15
28
P2.0/A8
21
P2.1/A9
22
P2.2/A10
23
P2.3/A11
24
P2.4/A12
25
P2.5/A13
26
P2.6/A14
27
U1
AT89C52
2
3
4
5
6
7
8
9
1
BANG TRO
RESPACK-8
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29D30
D31
D32
1
2
3
4
5
6
7
8
17
18
19
20
21
22
23
24
9
10
11
12
13
14
15
16
25
26
27
28
29
30
31
32
1
32
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CRYSTAL = 12MHz
C1
33p
C2
33p
R1
1k
C3
10u
R2
100R
R3
100R
R4
100R
R5
100R
R6
100R
R7
100R
R8
100R
R9
100R
R10
100R
R11
100R
R12
100R
R13
100R
R14
100R
R15
100R
R16
100R
R17
100R
R18
100R
R19
100R
R20
100R
R21
100R
R22
100R
R23
100R
R24
100R
R25
100R
R26
100R
R27
100R
R28
100R
R29
100R
R30
100R
R31
100R
R32
100R
R33
100R
MACH LED TRAI TIM DON
Designed by TrungSonKMT@gmail.com
Phone : 0973411128
Reset
R34
1k
1
32
CAM SAC DIEN THOAI VAO DAY
POWER JACK
D33
1N4007
C4
100n
C5
220u
1
2
3
CONGTAC-03
Mạch LED trái tim - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mạch LED trái tim 9 10 699