Ktl-icon-tai-lieu

màn hình giao diện người và máy

Được đăng lên bởi nguyenphat1984
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3609 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Automation and Drives

SIMATIC HMI
The Human
Machine Interface

HMI Operator Interfaces - Overview

SIMATIC HMI Operator Interfaces - Overview

A&D AS, 07/2004, Chart 1
© Siemens AG 2004 - Subject to change without prior notice

Automation and Drives

Operator and monitoring devices of the
SIMATIC HMI product range
SIMATIC HMI
The Human
Machine Interface

Enterprise
EnterpriseResource
ResourcePlanning
Planning(ERP)
(ERP)
Manufacturing
ManufacturingExecutionSystems
ExecutionSystems (MES)
(MES)

Introduction
Process
Prozessvisualisierung
visualization
Push Button Panels
Micro Panels
Client/Server

PC - Single user system

Internet Client

SCADA- System
WinCC

Mobile Panels
Operator
Maschinennahes
control and
Bedienen
monitoring
undatBeobachten
machine level
Panels
Multi Panels
HMI Trust
HMI Selection Tool

Push
Button
Panels

Micro
Panels

Mobile
Panels

SIMOTION MotionControl
Control

Panels

Multi
Panels

SIMATIC Controller

SIMATIC HMI Operator Interfaces - Overview

Panel PCs

HMI- Software
WinCC flexible
ProTool
ProTool/Pro

weitere
Other
Automatisierungssysteme
automation systems

A&D AS, 07/2004, Chart 2
© Siemens AG 2004 - Subject to change without prior notice

Automation and Drives

Arguments for the use of
SIMATIC Panels at machine level
SIMATIC HMI
The Human
Machine Interface

„

Rugged, compact and vielseitig

Introduction

„

Integral part of TIA

„

Open for a wide variety of
automation systems

Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels

„
Panels
Multi Panels
HMI Trust

One engineering software for all
operator devices:
SIMATIC WinCC flexible or ProTool

„

Worldwide application with extensive language support,
including Asian and cyrillic languages

„

Innovative HMI concepts

HMI Selection Tool

SIMATIC HMI Operator Interfaces - Overview

A&D AS, 07/2004, Chart 3
© Siemens AG 2004 - Subject to change without prior notice

Automation and Drives

SIMATIC HMI Panels
Configuration with WinCC flexible
SIMATIC HMI
The Human
Machine Interface

Stage 2: SCADA

Introduction

WinCC flexible Advanced
ES

Micro Panels
Mobile Panels
Panels

Engineering Software

Push Button Panels

Multi Panels

WinCC flexible Standard
WinCC flexible Compact
WinCC
flexible
Micro
Micro Panel

Panels
70-ser./170-ser.

Panels /
Multi Panels
270-ser./370-ser.

HMI Trust

PC-based

PC-based

WinCC flexible
Runtime

WinCC flexible
Runtime

RT
Runtime

HMI Selection Tool

SIMATIC HMI Operator Interfaces - Overview

A&D AS, 07/2004, Chart 4
© Siemens AG 2004 - Subject to ...
Automation and Drives
SIMATIC HMI
The Human
Machine Interface
SIMATIC HMI Operator Interfaces - Overview
A&D AS, 07/2004, Chart 1
© Siemens AG 2004 - Subject to change without prior notice
HMI Operator Interfaces - Overview
màn hình giao diện người và máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
màn hình giao diện người và máy - Người đăng: nguyenphat1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
màn hình giao diện người và máy 9 10 822