Ktl-icon-tai-lieu

Mạng di động GSM

Được đăng lên bởi shadow1990
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3656 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1 - Giới thiệu mạng di động GSM

Định nghĩa GSM
GSM là viết tắt của từ " The Global System for Mobile
Cpommunication" - Mạng thông tin di động toàn cầu.
- GSM là tiêu chuẩn chung cho các thuê bao di động di chuyển
giữa các vị trí địa lý khác nhau mà vẫn giữ được liên lạc .
Các mạng điện thoại GSM ở việt nam .
Ở Việt Nam và các nước trên Thế giới , mạng điện thoại GSM
vẫn chiếm đa số, Việt Nam có 3 mạng điện thoại GSM đó là :
- Mạng Vinaphone : 091 => 094...
- Mạng Mobiphone : 090 => 093...
- Mạng Vietel
098...
Công nghệ của mạng GSM
Các mạng điện thoại GSM sử dụng công nghệ TDMA
- TDMA là viết tắt của từ " Time Division Multiple Access " Phân chia các truy cập theo thời gian .
Giải thích : Đây là công nghệ cho phép 8 máy di động có thể
sử dụng chung 1 kênh để đàm thoại , mỗi máy sẽ sử dụng 1/8
khe thời gian để truyền và nhận thông tin.
Công nghệ CDMA .
Khác với công nghệ TDMA của các mạng GSM là công nghệ
CDMA của các mạng như
- Mạng Sphone
095...
- Mạng EVN.Telecom 096...
- Mạng HTL
092...
- CDMA là viết tắt của " Code Division Multiple Access " Phân chia các truy cập theo mã .
Giải thích : Công nghệ CDMA sử dụng mã số cho mỗi cuộc
gọi, và nó không sử dụng một kênh để đàm thoại như công
nghệ TDMA mà sử dụng cả một phổ tần (nhiều kênh một lúc)
vì vậy công nghệ này có tốc độ truyền dẫn tín hiệu cao hơn
công nghệ TDMA
Cấu trúc cơ bản của mạng di động .
Mỗi mạng điện thoại di động có nhiều tổng đài chuyển mạch
MSC ở các khu vực khác nhau ( Ví dụ như tổng đài miền Bắc,
miền Trung, miền Nam) và mỗi Tổng đài lại có nhiều trạm thu
phát vô tuyến BSS
xuanvinh_0912421959 Tài liệu này đã đăng ký bản quyền

www.hocnghe.com.vn

Mạng Điện thoại di động GSM
Băng tần GSM 900 MHz .
- Nếu bạn sử dụng thuê bao mạng Vinaphone, Mobiphone
hoặc Vietel là bạn đang sử dụng công nghệ GSM.
Công nghệ GSM được chia làm 3 băng tần
- Băng tần GSM 900MHz
- Băng tần GSM 1800MHz
- Và băng tần GSM 1900MHz
Tất cả các mạng điện thoại ở Việt Nam hiện đang phát ở băng
tần 900MHz , các nước trên Thế giới sử dụng băng tần
1800MHz, Mỹ sử dụng băng tần 1900MHz .

Băng tần GSM 900MHz
Với băng GSM 900MHz , Điện thoại di động thu ở dải sóng
935MHz đến 960MHz và phát ở dải sóng 890MHz đến
915MHz
Khi điện thoại dd thu từ đài phát trên một tần số nào đó ( trong
giải 935MHz đến 960MHz ) nó sẽ trừ đi 45MHz để lấy ra tần
số phát, khoảng cách giữa tần số thu và phát của băng GSM
900 luôn luôn là 45MHz .
Tần số thu và phát của máy di động là do tổng đài điều khiển .
xuanvinh_0912421959 Tà...
1 - Gii thiu mng di động GSM
z
Định nghĩa GSM
GSM
là viết tt ca t " The
G
lobal
S
ystem for
M
obile
Cpommunication" - Mng thông tin di động toàn cu.
- GSM là tiêu chun chung cho các thuê bao di động di chuyn
gia các v trí địa lý khác nhau mà vn gi được liên lc .
z
Các mng đin thoi GSM vit nam .
Vit Nam và các nước trên Thế gii , mng đin thoi GSM
vn chiếm đa s, Vit Nam có 3 mng đin thoi GSM đó là :
- Mng
Vinaphone
: 091 => 094...
- Mng
Mobiphone
: 090 => 093...
- Mng
Vietel
098...
z
Công ngh ca mng GSM
Các mng đin thoi GSM s dng công ngh TDMA
- TDMA
là viết tt ca t " Time Division Multiple Access " -
Phân chia các truy cp theo thi gian .
Gii thích
: Đây là công ngh cho phép 8 máy di động có th
s dng chung 1 kênh để đàm thoi , mi máy s s dng 1/8
khe thi gian để truyn và nhn thông tin.
z
Công ngh CDMA .
Khác vi công ngh
TDMA
ca các mng
GSM
là công ngh
CDMA
ca các mng như
- Mng
Sphone
095...
- Mng
EVN.Telecom
096...
- Mng
HTL
092...
-
CDMA
là viết tt ca " Code Division Multiple Access " -
Phân chia các truy cp theo mã .
Gii thích
: Công ngh
CDMA
s dng mã s cho mi cuc
gi, và nó không s dng mt kênh để đàm thoi như công
ngh TDMA mà s dng c mt ph tn (nhiu kênh mt lúc)
vì vy công ngh này có tc độ truyn dn tín hiu cao hơn
công ngh TDMA
z
Cu trúc cơ bn ca mng di động .
Mi mng đin thoi di động có nhiu tng đài chuyn mch
MSC các khu vc khác nhau ( Ví d như tng đài min Bc,
min Trung, min Nam) và mi Tng đài li có nhiu trm thu
p
h
á
t vô tu
y
ến BSS
www.hocn
g
he.com.vn
xuanvinh
_
0912421959 T
à
i liu n
à
y
đã đăn
g
k
ý
b
n
q
u
y
n
Mạng di động GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng di động GSM - Người đăng: shadow1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mạng di động GSM 9 10 699