Ktl-icon-tai-lieu

mạng máy tính

Được đăng lên bởi congtung10t2
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GI NG MÔN HỌC

M NG MÁY TÍNH

NộỌ Duốg











Chương 1 : Tổng quan về mạng máy tính
Chương 2 : Tầng vật lý
Chương 3 : Tầng liên kết dữ liệu
Chương 4 : Mạng cục bộ
Chương 5: Tầng mạng
Chương 6: Tầng giao vận
Chương 7: Họ giao thức TCP/IP
Chương 8: Tầng phiên
Chương 9: Tầng trình diễn
Chương 10 : Tầng ứng dụng

TàỌ ỏỌệu thaỐ khảo
TỌ ốg Anh







W. StaỏỏỌốgs, “Data aốd CoỐputƯr CoỐỐuốỌcatỌoốs”,
MacMillan,
JaỐƯs F. KurosƯ, KƯỌth W. Ross, “CoỐputƯr ốƯtworks:
a top-dowố approach ưƯaturỌốg thƯ IốtƯrốƯt”, AddỌsoố
Wesleys
Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP, Vol 1
& 3, Prentice-Hall,1993.
Behrouz A. Forouzan, DeAnza College, TCP/IP Protocol
Suite, second edition, McGraw-Hill, 2000.
Douglas E. Comer, Computer Networks and Internets
with Internet Applications, Prentice-Hall,1993.

TàỌ ỏỌệu thaỐ khảo
TỌ ốg VỌệt




Slide Bài gỌảốg Ốạốg Ốáy tíốh– Khoa CNTT
Nguyễố Thúc HảỌ, “Mạốg Ốáy tíốh và các hệ th ốg
Ốở”, NXB Giáo dục
Nguyễố Hồốg Sơố, “Giáo trình hệ th ốg Ốạốg máy
tính”, NXB Lao độốg

Ch ơốg 1 :
Tổốg quaố về Ốạốg Ốáy tíốh








1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

KháỌ ốỌệỐ Ốạốg Ốáy tíốh
Đặc tr ốg kỹ thuật của Ốạốg Ốáy tíốh
Phâố ỏoạỌ Ốạốg Ốáy tíốh
Chuẩố hóa Ốạốg Ốáy tíốh
MẾ hìốh phâố tầốg thu g ố
Nguyêố tắc truyềố thẾốg

Ch ơốg 1 :
Tổốg quaố về Ốạốg Ốáy tíốh
1.1 Khái ốỌệỐ Ốạốg máy tính






Là tập hợp các máy tính đ ợc k t ố Ọ vớỌ nhau
thông qua các đ ờốg truyềố vật lý và tuân theo
các quy ớc truyềố thông nào đó.

Các đ ờốg truyềố vật lý đ ợc hỌểu là các môi
tr ờốg truyềố (có thể là hữu tuy ố hoặc vô
tuy ố).
Các quy ớc truyềố thông (giao thức) chính là
cơ sở để các máy tính có thể trao đổỌ đ ợc vớỌ
nhau và là Ốột y u t quan tr ốg hàng đầu khi
nói về công ốghệ Ốạốg máy tính.

Ch ơốg 1 :
Tổốg quaố về Ốạốg Ốáy tíốh
1.2 Đặc tr ốg kỹ thuật của Ốạốg máy tính
1.2.1. Đ ờốg truyềố

Là ph ơốg tỌệố dùng để truyềố các tín hỌệu đỌệố tử gỌữa các máy tính.

Các tín hỌệu đỌệu tử đó chính là các thông tin, dữ ỏỌệu đ ợc bỌểu th d ớỌ
dạốg các xung ốh phân (ON_OFF), Ố Ọ tín hỌệu truyềố gỌữa các máy tính
vớỌ nhau đều thuộc sóng đỌệố từ

Tuỳ theo tầố s mà ta có thể dùng các đ ờốg truyềố vật lý khác nhau
- Đ ờốg truyềố hữu tuy ố (dây dẫố)
- Đ ờốg truyềố vô tuy ố: thông qua các sóng vô tuy ố
1.2.2. Kỹ thuật chuyểố Ốạch

Là đặc tr ốg kỹ thuật chuyểố tín hỌệu gỌữa các nút trong Ốạốg, có các kỹ
thuật chuyểố Ốạch ốh sau:
- Kỹ thuật chuyểố Ốạch đỌệố (chuyểố Ốạch kênh)
- Kỹ thuật chuyểố Ốạch thông báo
- Kỹ thuật chuyểố Ốạch gói

Ch ơốg 1 :
Tổốg qu...
BÀI GING MÔN HỌC
MNG MÁY TÍNH
mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng máy tính - Người đăng: congtung10t2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
mạng máy tính 9 10 393