Ktl-icon-tai-lieu

mạng viễn thông

Được đăng lên bởi nguyenvanvinh0123-gmail-com
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3576 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Nội dung học phần Mạng viễn thông
„

Mạng viễn thông

Lý thuyết:
„
„
„

Bộ môn Mạng viễn thông
Khoa viễn thông 1- PTIT

„
GV: Nguyễn Thị Thu Hằng 2008

GV: Nguyễn Thị Thu Hằng
DT: 04-33519387
bomonmangvt1@yahoo.com
ptitthuhang@yahoo.com

„

„

„

Yêu cầu bài tập Mạng viễn thông
Phần 1: Giới thiệu chung về mạng viễn thông
„

„

„

GV: Nguyễn Thị Thu Hằng 2008

„

„

„

Câu 1: Nêu khái niệm mạng viễn thông. Mạng viễn thông bao gồm những
phần tử gì? Cho ví dụ.
Câu 2: Trình bày khái niệm dịch vụ viễn thông và mạng mang dịch vụ.
Câu 3:
Nêu những ưu điểm của phương thức truyền gói so với phương
thức truyền kênh?
Câu 4:
Phân tích và so sánh đặc điểm của mạng FR và ATM

Phần 3 : Mạng IP
„

„
„
„

Câu 5:
sánh TCP
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:

Trình bày
với UDP
Trình bày
Trình bày
Trình bày

chức năng các lớp của mô hình giao thức TCP/IP. So
cấu trúc gói tin IPv4 và các phân lớp địa chỉ IPv4
và giải thích các ưu nhược điểm của công nghệ VoIP
các tham số QoS chủ yếu trong mạng VoIP

Phần 4 : Xu hướng phát triển mạng và dịch vụ
„
„

Phần 2 : Các mạng chuyển mạch kênh và chuyển gói
„

Bài tập: Gồm phần tự chọn và phần bắt buộc
(xem file riêng)
Thi viết cuối kỳ (câu hỏi ôn tập là phần bài tập)

Yêu cầu bài tập Mạng viễn thông

„

Câu 9: Phân tích xu hướng phát triển mạng viễn thông và dịch vụ
Câu 10: Nêu khái niệm NGN. Phân tích 4 đặc điểm cơ bản của NGN.

Phần 5 : Bài tập mở rộng (BẮT BUỘC)
„

GV: Nguyễn Thị Thu Hằng 2008

„

Giới thiệu chung về mạng viễn thông
Các mạng chuyển mạch kênh
Các mạng chuyển gói
Mạng IP
Xu hướng phát triển mạng và dịch vụ viễn thông

Vẽ mô hình phân lớp chức năng, cấu trúc vật lý của mạng cung cấp
dịch vụ và giải thích cơ chế hoạt động cơ bản của một trong các
dịch vụ sau: 1719, 1800, 1900, VoD, VPN, IPTV, Thoại qua trang
web, Quản lý tại nhà, Đào tạo từ xa qua mạng ISDN hoặc NGN, Trò
chơi tương tác, thực tại ảo, Truyền hình hội nghị NGN, Bán hàng qua
mạng Internet.

1

Nội dung chương 1

„
„

Khái niệm viễn thông

Các phần tử cấu thành mạng viễn thông
„

ViÔn th«ng

„
„

TruyÒn
thanh

Song h−íng

TruyÒn
h×nh

TruyÒn
h×nh v«
tuyÕn

TruyÒn
h×nh
c¸p

§iÖn
b¸o

Telex

§iÖn
tho¹i
cè
®Þnh

§iÖn
tho¹i
di
®éng

„

TruyÒn
d÷
liÖu

Th−
®iÖn
tö

TruyÒn
h×nh
héi
nghÞ

GV: Nguyễn Thị Thu Hằng 2008

GV: Nguyễn Thị Thu Hằng 2008

§¬n h−íng

1.1 Các phần tử cấu thành mạng viễn thông
1.2 Dịch vụ viễn thông và mạng mang dịch vụ
1.3 Phân loại mạng viễn thông

GV: Nguyễn Thị Thu Hằng 2008

Chương 1:
Giới thiệu chung về mạng viễn
thông

„

Node (nút)
Link (liên kết)
T...
1
Mng vin thông
GV: NguynTh Thu Hng
DT: 04-33519387
bomonmangvt1@yahoo.com
ptitthuhang@yahoo.com
B môn Mng vin thông
Khoa vin thông 1- PTIT
GV: NguynTh Thu Hng 2008
Nidung hcphnMng vin thông
Lý thuyết:
Giithiu chung v mng vin thông
Các mng chuynmch kênh
Các mng chuyngói
Mng IP
Xu hướng phát trinmng và dch v vin thông
Bài tp: Gmphnt chnvàphnbtbuc
(xem file riêng)
Thi viếtcuik (câu hntplàphnbàitp)
GV: NguynTh Thu Hng 2008
Yêu cubàitp Mng vin thông
Phn 1: Gii thiu chung v mng vin thông
Câu 1: Nêu khái nim mng vin thông. Mng vin thông bao gm nhng
phn t gì? Cho ví d.
Câu 2: Trình bày khái nim dch v vin thông và mng mang dch v.
Phn 2 : Các mng chuyn mch kênh và chuyn gói
Câu 3: Nêu nhng ưu đim ca phương thc truyn gói so vi phương
thc truyn kênh?
Câu 4: Phân tích và so sánh đặc đim ca mng FR và ATM
Phn 3 : Mng IP
Câu 5: Trình bày chc năng các lp ca mô hình giao thc TCP/IP. So
sánh TCP vi UDP
Câu 6: Trình bày cu trúc gói tin IPv4 và các phân lp địa ch IPv4
Câu 7: Trình bày và gii thích các ưu nhược đim ca công ngh VoIP
Câu 8: Trình bày các tham s QoS ch yếu trong mng VoIP
GV: NguynTh Thu Hng 2008
Yêu cubàitp Mng vin thông
Phn 4 : Xu hướng phát trin mng và dch v
Câu 9: Phân tích xu hướng phát trin mng vin thông và dch v
Câu 10: Nêu khái nim NGN. Phân tích 4 đặc đim cơ bn ca NGN.
Phn 5 : Bài tp m rng (BT BUC)
V mô hình phân lp chc năng, cu trúc vt lý ca mng cung cp
dch v và gii thích cơ chế hot động cơ bn ca mt trong các
dch v sau: 1719, 1800, 1900, VoD, VPN, IPTV, Thoi qua trang
web, Qun lý ti nhà, Đào to t xa qua mng ISDN hoc NGN, Trò
chơi tương tác, thc ti o, Truyn hình hi ngh NGN, Bán hàng qua
mng Internet.
mạng viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng viễn thông - Người đăng: nguyenvanvinh0123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
mạng viễn thông 9 10 825