Ktl-icon-tai-lieu

MASTERCAM 2D

Được đăng lên bởi Dung Cnc
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bμi gi¶ng MasterCAM
- 12 -
1.2 Khëi ®éng MasterCAM
Cã hai c¸ch khëi ®éng mét ch¬ng tr×nh MasterCAM X trong m«i trêng
Window 9x vµ NT, XP:
C¸ch 1: NÕu b¹n ®· t¹o mét biÓu tîng - shortcut trªn mµn h×nh, Double
Click vµo ®ã, xem h×nh 1.20.
C¸ch 2: Trªn thanh taskbar, Click vµo nót Start\ All Programs\
MasterCAM X \ MasterCAM X
H×nh 1.21: Mµn h×nh MasterCAM X
1.3 Mµn h×nh MasterCAM
Sau khi vµo MasterCAM, hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ mµn h×nh lµm viÖc cña MasterCAM víi 4 ph©n
vïng chÝn sau: vïng mµn h×nh ®å ho¹, vïng thanh c«ng cô, vïng menu mµn h×nh vµ vïng hái ®¸p
cña ch¬ng tr×nh (System response area)
H×nh 1.20
Vïn
g
Menu bar
Vïn
g
thanh c«n
g
cô (toolbar)
MASTERCAM 2D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MASTERCAM 2D - Người đăng: Dung Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
MASTERCAM 2D 9 10 291