Ktl-icon-tai-lieu

Mặt ghép p-n

Được đăng lên bởi Phạm Trung Kiên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.1.3. chất bán dẫn tạp chất
a. chất bán dãn tạp chất loại n
- tiến hành pha thêm các nguyên tử thuộc nhóm 5 trong BTH vào mạng tinh thể chất bán dẫn nguyên
chất nhờ công nghệ đặc biệt với nồng độ 10 ngũ 10 đến 10 ngũ 18 nguyên tử/cm3 ta thu được chất bán
dẫn tạp chất loại n.
Các nguyên tử nhóm 5 có 5 điện tử ở lớp ngoài cùng nên khi tham gia liên kết với các nguyên tử bán dẫn
thuần mỗi nguyên tử tạp chất sẽ thừa ra 1 điện tử. điện tử này liên kết yếu ớt với hạt nhân nên dễ dàng
bứt ra khỏi hạt nhân hình thành nên từng cặp.
+, điện tử tự do.
+,ion dương tạp chất.
ở nhiệt độ phòng hầu hết các nguyên tử tạp chất đã bị ion hóa
cùng với quá trình ion hóa các nguyên tử tạp chất vẫn diễn ra quá trình ion hóa các nguyên tử bán dẫn
thuần nhưng với mức độ yếu.
như vậy trong mạng tinh thể chất bán dẫn tạp chất loại n tồn tại hai loại hạt mang điện:
+, điện tử tự do.
+, lỗ trống (mang điện tích dương)
Trong đo điện tử là hạt dẫn chiếm đa số, lỗ trống là hạt dẫn thiểu số.
b. chất bán dẫn tạp chất loại p.
- tiến hành pha các nguyên tử thuộc nhóm 3 trong bngr tuần hoàn vào mang tinh thể chất bán dẫn
thuần ta dược chất bán dẫn tạp chất loại p.
Các nguyên tử nhóm 3 có 3 e lớp ngoài cùng nên khi tham gia liên kết với các nguyên tử chất bán dẫn
thuần sẽ có 1 liên kết bị thiếu e.
Liên kết khuyết này dễ dàng nhận thêm e hình thành nên các ion âm tạp chất và mất đi số lượng các e
tương ứng .
Các e bù đắp cho liên kết bị khuyết được sản sinh ra từ việc ion hóa các nguyên tử bán dẫn thuần.
Như vậy trong mang tinh thê chất bán dẫn tạp chất loại p tồn tại hai loai hạt mang điện :
+, các điện tử tự do.
+, các lỗ trống.

Trong đó các lỗ trông là hạt dẫn chiếm đa số có nồng độ lớn hơn nhiều cấp so với nồng độ của các điện
tử tự do.
1.2 Điot bán dẫn
1.2.1 Mặt ghép p-n và tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn.
a. Mặt ghép p-n khi chưa có điện trường ngoài.
Khi cho hai đơn tinh thể chất bán dẫn tạp chất loại p và chất bán dẫn tạp chất loại n tiếp xúc công ghệ
với nhau ta thu được mặt ghép p-n. Do có sự chênh lệch về nồng độ điện tử tự do giữa miền bán dẫn
tạp chất loại n và miền bán dẫn tạp chất loại p nên tại nơi tiếp giáp giữa hai miền xảy ra hiện tượng
chuyển động khuếch tán của các e tự do từ miền bán dẫn n sang miền bán dẫn p. Quá trình chuyển động
khuếch tán này hình thành nên lớp ion dương bên phía miền bán dẫn n lớp ion âm bên phía miền bán
dẫn p, vùng ion này nằm ở hai bên nơi tiếp giáp và được gọi là vùng nghèo. Quá trình khuếch tán cho tới
khi lớp ion âm bên phía miền p đủ lớn để ...


 !"#$%&'
()*+,*&-.+/0/+/012+34

5 ! !+*6-788&-
9:;<="+*+*8-&->?
@"8A>B=,
CD+*E
CD3F
6*+G9+H 
7&-I"B &?"I"B 
93&-@+
3&J"'.+*K
CD+*E
CD:"LM+*N3FO
$"++*+;LD:"L';L

 ""9&'
934
5  P-788&-
9;< 8HP
Q88?JPB>&+;L34P
3F@
5P7+R8H8+34;S;"=&* 9
T3&J".+*K
CD+*E
CD:"L
Mặt ghép p-n - Trang 2
Mặt ghép p-n - Người đăng: Phạm Trung Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mặt ghép p-n 9 10 603