Ktl-icon-tai-lieu

MATLAB toàn tập

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 215 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Updatesofts.com

Ebook Team

1

Matlab toµn tËp
cµi ®Æt
1. MATLAB for WIN

Yªu cÇu hÖ thèng

•
•

HÖ thèng IBM hoÆc t−¬ng thÝch 100% víi bé vi xö lÝ 486 Intel céng víi bé ®ång xö lÝ to¸n
häc 487 ( ngo¹i trõ 486 DX cã bé xö lÝ bªn trong ), Pentium hoÆc Pentium Pro
Processor.
Microsoft Window 95 hoÆc Window NT.

a) æ CD ROM
- Bé ®iÒu phèi ®å ho¹ 8 bit vµ card mµn h×nh ( 256 mµu ®ång thêi )
- Kho¶ng trèng ®Üa ®ñ ®Ó cµi ®Æt vµ ch¹y c¸c tuú chän. Sù yªu cÇu ®Üa cøng thay ®æi tuú
theo kÝch cì c¸c partition vµ c¸c tÖp trî gióp help ®−îc cµi ®Æt trùc tiÕp theo tuú chän. Qu¸
tr×nh cµi ®Æt sÏ th«ng b¸o cho b¹n biÕt tØ mØ vÒ dung l−îng ®Üa yªu cÇu. VÝ dô:
Partition víi mét liªn cung mÆt 0 cÇn 25 MB cho riªng MATLAB vµ 50 MB cho c¶
MATLAB vµ HELP.
Partition víi liªn cung 64 KB cÇn 115 MB cho riªng MATLAB vµ 250 MB cho c¶
MATLAB vµ HELP.
b ) Bé nhí.
Microsoft WIndow 95: 8 MB tèi thiÓu vµ 16 MB khuyÕn nghÞ.
Microsoft WIN NT 3.51 hoÆc 4.0: 12 MB tèi thiÓu vµ 16 MB khuyÕn nghÞ.
C¸c khuyÕn nghÞ
• Bé nhí phô vµo (Bé nhí bæ sung: additional Memory).
• VØ m¹ch t¨ng tèc ®å ho¹ bæ trî cho Microsoft Window.
• M¸y in trî gióp cho Microsoft Window.
• VØ m¹ch ©m thanh trî gióp cho Microsoft Window.
• Microsoft Word 7.0 hoÆc h¬n ( nÕu b¹n cã ý ®Þnh sö dông MATLAB NoteBook ).
• Tr×nh biªn dÞch Watcom C, Borland, Microsoft (x©y dùng file MEX).
• Netscape Navigator 2.0 hoÆc version cao h¬n hoÆc Microsoft Internet Explorer 3.0 ®Ó
ch¹y MATLAB Help Desk.

Qu¸ tr×nh cµi ®Æt
1. §Æt ®Üa vµo æ CD. Trªn WIN 95 ch−¬ng tr×nh SETUP b¾t ®Çu ch¹y tù ®éng nÕu nh−
MATLAB cha ®−îc cµi tõ tr−íc. Cßn kh«ng, nhÊn ®óp vµo biÓu t−îng setup.exe ®Ó b¾t ®Çu
qu¸ tr×nh cµi ®Æt.
2. ChÊp nhËn hay bá ®i nh÷ng khuyÕn c¸o vÒ cÊp ®¨ng kÝ phÇn mÒm trªn mµn h×nh.
NÕu chÊp nhËn b¹n míi cã thÓ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh cµi ®Æt.
3. Trªn Custumer Information, nhËp vµo tªn b¹n, ®Þa chØ cña b¹n. Tªn kh«ng ®−îc qu¸
30 kÝ tù. NhÊn nót NEXT.
4. NhÊn vµo c¸c hép trèng thµnh phÇn dÊu ‘v‘ nÕu nh− b¹n muèn tuú chän ®ã vµ
nhÊn tiÕp nÕu b¹n cã ý ®Þnh kh«ng muèn tuú chän ®ã ( cã thÓ thªm vµo sau nµy nÕu muèn

Updatesofts.com

Ebook Team

2

). Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ C:\MATLAB lµ th− môc ®Ých mÆc ®Þnh cña qu¸ tr×nh cµi ®Æt. NÕu
b¹n muèn cµi ®Æt vµo th− môc kh¸c hoÆc ®æi tªn th− môc th× b¹n lùa chän Browse.
MATLAB cho Macintosh.
MATLAB cho m¸y Macintosh ch¹y ®−îc trªn:
• Mäi m¸y Macintosh cã cÊu h×nh ®ñ m¹nh ( power Macintosh ).
• Mäi Macintosh ®−îc trang bÞ bé vi xö lÝ 68040 ( bé ®ång xö lÝ to¸n häc bªn trong ).
• Mäi m¸y Macintosh ®−îc tran...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MATLAB toàn tập - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
215 Vietnamese
MATLAB toàn tập 9 10 86