Ktl-icon-tai-lieu

Máy bơm thủy lực

Được đăng lên bởi giatuongo1k7-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Máy bơm thủy lực được sử dụng trong hệ thống truyền động thủy
lực cung cấp dòng chất lỏng áp suất cao vào ổ cắm điện bơm.
Chúng được thiết kế đặc biệt máy bơm được sử dụng rộng rãi trong
công nghiệp, thiết lập thương mại và dân cư để tạo ra năng lượng
hữu ích từ các áp lực lên các chất lỏng khác nhau nhớt. Được hỗ trợ
bởi các nguồn năng lượng cơ khí, máy bơm thủy lực làm cho việc sử
dụng các bánh răng, cánh quạt, piston và các thiết bị khác nhau để
gây áp lực chất lỏng. Khi họ được hỗ trợ bởi chất lỏng áp lực, máy
bơm xoay theo một hướng ngược lại và hoạt động như một động cơ.
Máy bơm thủy lực bơm được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành công
nghiệp ngày nay, mặc dù máy bơm mới và nhanh chóng được sản
xuất gần như hàng ngày. Máy bơm thủy lực đóng vai trò như động cơ
và được đưa vào hoạt động chất lỏng áp lực cao bằng cách sử dụng
bánh răng, piston và các thiết bị khác.
Máy bơm thủy lực có thể được phân loại theo hai nhóm:
»Bơm thủy tĩnh: Họ là những máy bơm dịch chuyển tích cực. Để biết
thêm chi tiết, kiểm tra bài viết của chúng tôi trên Bơm thủy tĩnh
»Bơm thủy động lực học: Họ có hai loại: (a) chuyển máy bơm cố
định, trong đó chuyển không thể được điều chỉnh và (b) máy bơm
chuyển biến, trong đó chuyển có thể được điều chỉnh.Đối với thông
tin về máy bơm thủy lực, bơm thủy lựcbài viết của chúng tôi: Nitty
Gritties
Các loại bơm thủy lực:
»Air máy bơm thủy lực điều hành của một nguồn khí nén và không cần
năng lượng để duy trì áp lực của hệ thống. Họ là những máy bơm tiết
kiệm năng lượng.
»Máy bơm thủy lực điện: cung cấp năng lượng điện để máy móc, họ sử
dụng xi lanh thủy lực.
»Máy bơm ly hợp thủy lực: lắp ráp ly hợp được sự tham gia của một

máy bơm cho phép người sử dụng để áp dụng các áp lực yêu cầu hoặc
tham gia hoặc buông tha hệ thống ly hợp.
»Thiết bị thủy lực bơm: Họ đã intermeshing bánh răng dịch chuyển chất
lỏng và điều này sẽ giúp trong việc tạo ra năng lượng cơ học.
»Máy bơm tay thủy lực: Họ được vận hành bằng tay để tạo sức ép cho
hệ thống thủy lực.
»Máy bơm piston thủy lực: Đây là làm cho việc sử dụng một pit tông
như bộ máy giúp di chuyển chất lỏng thuỷ lực thông qua một xi lanh.
»Khuôn mẫu máy bơm nước: sử dụng năng lượng thủy lực để di
chuyển nước từ nơi này đến nơi khác.
»Ram máy bơm thủy lực: Họ chỉ có hai bộ phận chuyển động và họ
không cần bảo trì.
Bấm vào dưới đây để biết thêm thông tin về Ram bơm thủy lực.
»Khuôn mẫu Ram bơm
Các ứng dụng của bơm thủy lực
Máy bơm thủy lực có ứng dụng trong tất cả các loại thử nghiệm thấp và
áp suất cao và g...
Máy b m th y l cơ c s d ng trong h th ng truy n ng th y đư đ
l c cung c p dòng ch t l ng áp su t cao vào c m i n b m. đ ơ
Chúng c thi t k c bi t máy b m c s d ng r ng rãi trong đượ ế ế đặ ơ đượ
công nghi p, thi t l p th ng m i và dân c t o ra n ng l ng ế ươ ư để ă ượ
h u ích t các áp l c lên các ch t l ng khác nhau nh t. c h tr Đượ
b i các ngu n n ng l ng c khí, máy b m th y l c làm cho vi c s ă ượ ơ ơ
d ng các bánh r ng, cánh qu t, piston và các thi t b khác nhau ă ế đ
gây áp l c ch t l ng. Khi h c h tr b i ch t l ng áp l c, máy đượ
b m xoay theo m t h ng ng c l i và ho t ng nh m t ng c . ơ ướ ư đ ư độ ơ
Máy b m th y l c b m c s d ng r ng rãi nh t trong ngành côngơ ơ đượ
nghi p ngày nay, m c dù máy b m m i và nhanh chóng c s n ơ đượ
xu t g n nh hàng ngày. Máy b m th y l c óng vai trò nh ng c ư ơ đ ư độ ơ
c a vào ho t ng ch t l ng áp l c cao b ng cách s d ng đượ đư độ
bánh r ng, piston và các thi t b khác.ă ế
Máy b m th y l c có th c phân lo i theo hai nhóm:ơ đượ
»B m th y t nh: H là nh ng máy b m d ch chuy n tích c c. bi t ơ ĩ ơ Để ế
thêm chi ti t, ki m tra bài vi t c a chúng tôi trên B m th y t nhế ế ơ ĩ
»B m th y ng l c h c: H có hai lo i: (a) chuy n máy b m c ơ đ ơ
nh, trong ó chuy n không th c i u ch nh và (b) máy b m đ đ đư đ ơ
chuy n bi n, trong ó chuy n có th c i u ch nh. i v i thông ế đ đượ đ Đố
tin v máy b m th y l cơ , b m th y l cơ bài vi t c a chúng tôi: Nitty ế
Gritties
Các lo i b m th y l c: ơ
»Air máy b m th y l c i u hành c a m t ngu n khí nén và không c n ơ đ
n ng l ng duy trì áp l c c a h th ng. H là nh ng máy b m ti t ă ượ để ơ ế
ki m n ng l ng. ă ượ
»Máy b m th y l c i n: cung c p n ng l ng i n máy móc, h sơ đ ă ượ đ để
d ng xi lanh th y l c.
»Máy b m ly h p th y l c: l p ráp ly h p c s tham gia c a m t ơ đượ
Máy bơm thủy lực - Trang 2
Máy bơm thủy lực - Người đăng: giatuongo1k7-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Máy bơm thủy lực 9 10 939