Ktl-icon-tai-lieu

Máy chưng cất đạm ken đan

Được đăng lên bởi Ngockha Nguyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
MÔN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

ĐỀ TÀI:TÌM HIỂU THIẾT BỊ CHƯNG CẤT ĐẠM
KJELDAHL

GVHD: Vũ Hoàng Yến
Nhóm 11

DANH SÁCH NHÓM
STT

HỌVÀ TÊN

MSSV

1

NGUYỄNNGỌC KHA

2005120260

2

ĐIỂUTHÀNH LONG

2005120312

3

HUỲNHTHỊ THU NHIỄU

2005120274

4

LÊCHÍ THẮNG

2005120359

Nộidungchính
1.Giớithiệuchung

2.ThiếtbịKejeldahl

3.Nhữngyếutốcóthểảnhhưởngđếnkếtquả

4.Khảnăngứngdụng

5.Các yếu tố ảnh hưởng quá trình phá mẫu

6.Ứngdụng

1/ GIỚI THIỆU CHUNG

Nhàhóa

học Johan Kjeldahl (1849-1900) người Đan Mạch đã phát triển nên

phương pháp phân tích nguyên tố Nitơ trong các hợp chất hữu cơ ngày nay gọi là
phươngpháp Kjeldahl.

Phương pháp Kjeldahl gồm 3 bước khác nhau: quá trình ninh, quá trình chưng cất,
quá trình chuẩn độ.

2.THIẾT BỊKJELDAHL

2.1Hai đơn vị phámẫu

2.3Bể phân huỷ nhanh chóng

2.2Hai đơn vị chưng cất Kjeldahl

2.4Hệ thống 4 đơn vị loại bỏ khí

2.5Ốngphámẫu

2.6.Kjeldahlchưngcất/khốichưng cất
2.7Hệ thống sưởi ấm lớp vỏ

2.8Kjeldahl chưng cất thành lập, với các khớp
nối mặt đất thủy tinh, 500 ml

Bộphậnkết
nốibóngđèn

RapidsTill

Bộchưngcấtđạm
Kjeldahltự động

Nguyên tắc hoạt động của máyKjeldahl
Mẫu được đưa vào bồn đốt (hệ thống vô cơ hoá mẫu)
thông qua các ống KjeldahlvàSau khi vô cơ hoá mẫu
xong, toàn bộ mẫu + ống Kjeldahl được đưa qua hệ
thống chưng cất NH3toàn bộ sản phẩm được đưa qua
thiết bị chuẩn độ.
Bộ phá mẫu + bộ trung hòa khí độc (bộ hút khí
độc)bộchưng cấtđạm
chuẩnđộ.

Bộ chưng cấtKjeldahl

ĐỊNH LƯỢNG N - PROTEIN BẰNG MÁY KJELDAHL

Nguyêntắc của quá trình phân tích

Mẫuđược vô cơ hoá bằng H2SO4đđ ở nhiệt độ cao và có chất xúc tác. Các phản ứng của quá
trình vô cơ hoá mẫu xảy ra nhưsau:
2H2SO4 = 2H2O + 2SO2 + O2

Oxy tạo thành lại oxy hoá các nguyên tố khác. Các phân tử chứa nitơ dưới tác
dụng của H2SO4tạo thành NH3. Các protein bị thuỷ phân thành axit amin.
Cacbon và hydro của axit amin tạo thành CO2và H2O, còn nitơ được giải phóng
dưới dạng NH3kết hợp với axit H2SO4dư tạo thành (NH4)2SO4tan trong dung
dịch.
2NH3+ H2SO4= (NH4)2SO4

Đuổiamoniacra khỏi dung dịch bằngNaOH.
(NH4)2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O + 2NH3
ĐịnhlượngNH3bayrabằngmộtacid (phươngpháptrựctiếp):
2NH3 + 2H2O + 4H3BO3 = (NH4)2B4O7 +7H2O
(NH4)2B4O7+ 2HCl + 5H2O= 4H3BO3 + 2NH4Cl
HoặccóthểsửdụngH2SO40,1NdưchuẩnđộlượngH2SO4dưbằngdungdịchNaOH0,1N
(phươngphápgiántiếp):
NH3+H2SO4=(NH4)2SO4+H2SO4dư
2NaOH+H2SO4dư=Na2SO4+2H2O

QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH

Vôcơhóamẫu

Tốnnhiềuthờigian.

Phávỡcácliênkếtgi

Chấ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
BÁOO TIỂU LUẬN
MÔN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
GVHD: Vũ Hoàng Yến
Nhóm 11
ĐỀ TÀI:TÌM HIỂU THIẾT BỊ CHƯNG CẤT ĐẠM
KJELDAHL
Máy chưng cất đạm ken đan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy chưng cất đạm ken đan - Người đăng: Ngockha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Máy chưng cất đạm ken đan 9 10 257