Ktl-icon-tai-lieu

máy điện 1

Được đăng lên bởi Dao Vu
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 1845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN: CÔ SÔÛ KYÕ THUAÄT ÑIEÄN
------------0----------GVC-ThS.NGUYEÃN TROÏNG THAÉNG
GVC-ThS.NGOÂ QUANG HAØ

GIAÙO TRÌNH

MAÙY ÑIEÄN I

TP. HCM Thaùng 12 / 2005

Truong DH SPKT TP. HCMLÔØI NOÙI ÑAÀU
Giaùo trình MAÙY ÑIEÄ N I laø moät cuoán saù ch trong boä GIAÙO TRÌNH MAÙY ÑIEÄN goàm 2
taäp nhaèm giuù p sinh vieân baä c ñaïi hoï c hoaë c cao ñaúng ngaønh Ñieän Coâng Nghieäp , Ñieän
Töï Ñoän g cuû a tröôøn g Ñaï i Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaä t TP.HCM laøm taøi lieäu hoï c taäp, hoaë c
coù theå duøng laøm taø i lieäu tham khaûo cho sinh vieân ngaønh Coâng ngheä Ñieän- Ñieän töû,
Coâng ngheä Ñieän töû –Vieãn thoâ ng vaø caùc ngaønh khaùc lieâ n quan ñeán lónh vöï c ñieän –ñieän
töû.
Giaùo trình maùy ñieä n trình baøy nhöõ ng lyù thuyeát cô baûn veà: caáu taïo; nguyeân lyù laøm
vieä c; caùc quan heä ñieän töø ; caùc ñaë c tính cuõng nhö caùc hieän töôïng vaät lyù xaûy ra trong:
Maùy ñieän moä t chieàu; Maù y bieán aùp; Maùy ñieän khoâ ng ñoà ng boä vaø Maùy ñieän ñoàng boä.
Toaøn boä giaùo trình maù y ñieän ñöôï c chia laøm 2 taäp:
Taäp I goàm 2 phaàn : Maù y ñieän moä t chieàu vaø Maù y bieán aùp.
Taäp II goàm 3 phaàn : Nhöõng vaán ñeà lyù luaä n chung cuûa caù c maù y ñieän xoay chieàu (daïng
maùy ñieän quay); Maùy ñieän khoâng ñoàng boä ; Maùy ñieän ñoàng boä.
M
P. HC
Ttrình baøy noäi dung
t
Ñeå giuùp sinh vieân deã daøng tieáp thu kieán thöùc moân hoïc, giaùohtrình
t ua
moät caù ch ngaén goïn , cô baûn. ÔÛ moãi chöông coù ví duï am Ky a, caâ u hoû i vaø baø i taäp ñeå
minh hoï
ph
sinh vieân coù theå hieåu saâu hôn nhöõng vaán ñeà DH Suñaõ hoï c.
mình
g
ruon
n©T
quye
Ban
Caùc taùc gæa

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCMMUÏC LUÏC
Môû ñaàu
Phaàn I: Maù y ñieä n moät chieà u (MÑMC)
Chöông 1: Ñaïi cöông veà maùy ñieän moät chieàu
Chöông 2: Maïch töø luùc khoâng taûi cuû a MÑMC
Chöông 3: Daây quaán phaàn öùng cuû a MÑMC
Chöông 4: Quan heä ñieän töø trong MÑMC
Chöông 5: Töø tröôøn g luùc coù taûi cuû a MÑMC
Chöông 6: Ñoå i chieàu
Chöông 7: Maùy phaù t ñieän moät chieà u
Chöông 8: Ñoän g cô ñieän moä t chieàu
Chöông 9: Maùy ñieän moät chieà u ñaëc bieät coân g suaá t nhoû

Trang
01
07
13
22
40
48
56
68
83
96

M

P. HC
uat T

Phaàn II: Maù y bieán aù p (MBA)
y th
Chöông 1: Khaù i nieäm chung veà MBA
am K
u ph
Chöông 2: Toå noá i daây vaø maïch töø cuû a MBA DH S
ong
Chöông 3: Quan heä ñieän töø trongn © Tru
M...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN: CÔ SÔÛ KYÕ THUAÄT ÑIEÄN
------------0-----------
GVC-ThS.NGUYEÃN TROÏNG THAÉNG
GVC-ThS.NGOÂ QUANG HAØ
GIAÙO TRÌNH
MAÙY ÑIEÄN I
TP. HCM Thaùng 12 / 2005
máy điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy điện 1 - Người đăng: Dao Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
máy điện 1 9 10 405