Ktl-icon-tai-lieu

Máy mài

Được đăng lên bởi Thanh Thao Nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG VI

MÁY MÀI
I. NGUYÊN LÝ CHUYỂN ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG
HỌC
I.1.Nguyên lý chuyển động
Trên tất cả các loại máy mài, chuyển động chính v là chuyển động vòng của đá
mài tính bằng [ m/s]. Chuyển động chạy dao trên máy mài rất khác nhau phụ thuộc
vào tính chất của từng loại máy.

I.2.Sơ đồ kết cấu động học

H. VI.1.Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy maøi

II.PHÂN LOẠI
Máy mài gồm các loại sau đây:

II.1.MÁY MÀI TRÒN NGOÀI

Mâm đẩy tốc

H. VI.2. Maùy maøi troøn ngoaøi

122

II.1.1.Máy mài tròn ngoài có tâm

H. VI.3. Maùy maøi troøn ngoaøi

Mặt đá mài
Đá mài
Nước làm mát

Chi tiết
H. VI.4.Nguyeân lyù vaø chuyeån ñoäng maùy maøi troøn ngoaøi

Đá mài

Chi tiết
H. VI.5. Caùc daïng beà maët maøi troøn ngoaøi

123

H. VI.6. Caùc phöông phaùp maøi treân maùy maøi troøn ngoaøi

II.1.2.Máy mài tròn ngoài vô tâm

H. VI.7. Maùy maøi voâ taâm

124

Đá mài
Chi tiết
Thanh
đỡ

Chiều quay

Góc nghiêng =θ
Đá mài
Đá mài

Chi tiết

Đá dẫn
Đá dẫn

Thanh đỡ

H. VI.8. Maùy vaø phöông phaùp maøi voâ taâm

125

H. VI.9. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng maøi voâ taâm

Nguyên lý mài vô tâm
Đá mài (1) hình trụ, có tốc độ v1=30÷60 m/s.Bánh dẫn 2 có dạng hình yên ngựa
(hyperboloide) quay với tốc độ v2= 10÷ 50m/phút. Chi tiết số 3 quay tròn với vận
tốc v. Thanh đỡ 4, máng dẫn 5 giữ cho chi tiết trượt dọc.
Bánh dẫn không có tác dụng mài chi tiết.Nó có nhiệm vụ làm cho phôi quay
tròn nhờ lực ma sát giữa hai mặt đá. Lực ma sát cần phải lớn hơn lực cắt (hệ số ma
sát của đá dẫn trên thép khoảng 0.6). Thanh đỡ có thể thay đổi và điều chỉnh được
tùy theo vật liệu của chi tiết gia công, thanh đỡ làm bằng những vật liệu khác nhau.
Nếu phôi là thép hoặc kim loại , thanh đỡ cần là thép chống mòn hoặc thép hợp kim
cứng. Để giảm rung động bề mặt tỳ của thanh đỡ đặt nghiêng về phía đá dẫn một góc
từ 30÷40 0 và để tránh kẹt, chi tiết gia công cần đặt cao hơn đường nối liền hai tâm
đá một khoảng h=(0.15÷0.25)d nhưng không quá 10÷12 mm (d: đường kính chi tiết
gia công).
Góc α có ảnh hưởng đến độ lớn lượng chạy dao.Khi mài thô lấy trị số
α=1.5÷6, khi mài tinh α=0.5÷1.5 0

II.2. MÁY MÀI TRÒN TRONG

Chi tieát
Ñaù maøi

H. VI.10. Maùy maøi troøn trong

126

II.2.1.Máy mài tròn trong cưỡng bức

Đá mài
Dây đai

Chi
tiết

Chiều ăn dao dọc
Bàn máy

Đá mài

H. VI.11. Nguyeân lyù vaø chuyeån ñoäng maùy maøi troøn trong

II.2.2. Máy mài tròn trong vô tâm
Đá mài ngoài

Đá mài trong

Chi tiết

H. VI.12. Nguyeân lyù vaø chuyeån ñoäng maùy maøi troøn trong voâ taâm

127

II.3. MÁY MÀI PHẲNG
II.3.1. Máy mài phẳng đá...
122
CHƯƠNG VI
MÁY MÀI
I. NGUYÊN LÝ CHUYN ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KT CU ĐỘNG
HC
I.1.Nguyên lý chuyn động
Trên tt c các loi máy mài, chuyn động chính v là chuyn động vòng ca đá
mài tính bng [ m/s]. Chuyn động chy dao trên máy mài rt khác nhau ph thuc
vào tính cht ca tng loi máy.
I.2.Sơ đồ kết cu động hc
II.PHÂN LOI
Máy mài gm các loi sau đây:
II.1.MÁY MÀI TRÒN NGOÀI
Mâm đẩ
y
tc
H
. VI.1.Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy maøi
H
. VI.2. Maùy maøi troøn ngoaøi
Máy mài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy mài - Người đăng: Thanh Thao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Máy mài 9 10 828