Ktl-icon-tai-lieu

máy phát điện xoay chiều 3 pha

Được đăng lên bởi Đạt Xều
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Hệ thống điện trên ôtô ngày càng có thêm nhiều thiết bị do các nhà sản
xuất nghiên cứu ứng dụng nó nhằm phục vụ cho việc lái xe, việc có thêm
thiết bị điện sẽ kéo theo lượng điện tiêu thụ cho xe cũng tăng lên đáng kể.
trước kia , nguồn cung cấp điện cho xe khi xe chạy là máy phát điện một
chiều, nhưng máy phát điện một chiều có nhiều nhược điểm như: cồng kềnh,
phát ra lượng điện nhỏ ở tốc độ động cơ thấp, sản xuất phức tạp…Vì vậy
máy phát điện xoay chiều 3 pha đã ra đời nhằm nâng cao khả năng phát điện
và cải tiến các nhược điểm của máy phát điện một chiều. đồ án chuyên
ngành với chuyên đề nghiên cứu máy phát điện xoay chiều 3 pha trên xe du
lịch trình bày chi tiết về các vấn đề đó.
đồ án bao gồm 4 phần chính:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống cung cấp điện.
Chương 2: Nghiên cứu máy phát điện xoay chiều trên xe du lịch.
Chương 3: Đặc điểm hư hỏng và phương pháp sửa chữa bảo
dưỡng máy phát điện.
Do kiến thức còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, tài liệu tham khảo
còn ít và điều kiện thời gian không cho phép nên đồ án bộ môn của em
không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô giáo trong bộ môn
chỉ bảo để đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin cảm ơn thầy giáo Th.s Phạm Việt Thành đã chỉ bảo và giúp
đỡ em hoàn thành đồ án này.
Hà Nội, Ngày 12/12/2013
Sinh viên thực hiện
Trần Quốc Doanh

2

Chương 1
TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN ÔTÔ

1.1 Chức năng của hệ thống điện trên ô tô.

HT ñieàu khieån ñoäng cô
(Ñaùnh löûa & Phun xaêng)

HT
chieáu saùng

HT
tín hieäu
HT thoâng tin

Accu

HT giaûi trí trong xe
HT Điện

HT ñieàu hoøa khoâng khí
Maùy
phaùt
điện

HT khoùa cöûa & baûo veä
HT khôûi
ñoäng
ñoäng cô

HT gaït &
xoâng kính

HT khoaù ñai
an toaøn & ÑK
tuùi khí

HT ÑK phanh

Hình 1.1. Hệ thống điện trên ô tô.
Hệ thống điện trên ô tô có đầy đủ các trang thiết bị và chức năng phục vụ
như một hệ thống điện hoàn chỉnh nói chung, cũng bao gồm các bộ phận
phát điện, tích điện, truyền dẫn và tiêu thụ điện năng.Tuy nhiên mạch điện
sử dụng trên xe là một chiều 12V hoặc 24V. Các bộ phận chính của hệ
thống gồm: hệ thống cung cấp điện( ắc quy và máy phát điện ), hệ thống
khởi động động cơ, hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử trên động cơ, hệ

3

thống chiếu sáng, hệ thống đồng hồ và hệ thống thiết bị chẩn đoán và báo
hỏng. Trên xe hiện đại, sự hoạt động của các trang thiết bị được kiểm soát
và điều khiển bởi bộ xử lý điện tử trung tâm.Trong phần này nghiên cứu về
hệ thống cung cấp điện trên xe, trong đó đi sâu tìm hiểu về máy phát điện
xoay ch...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Hệ thống điện trên ôngày càng thêm nhiều thiết bị do các nhà sản
xuất nghiên cứu ứng dụng nhằm phục vụ cho việc lái xe, việc thêm
thiết bị điện sẽ kéo theo lượng điện tiêu thụ cho xe cũng tăng lên đáng kể.
trước kia , nguồn cung cấp điện cho xe khi xe chạy máy phát điện một
chiều, nhưng máy phát điện một chiều có nhiều nhược điểm như: cồng kềnh,
phát ra lượng điện nhỏ tốc độ động thấp, sản xuất phức tạp…Vì vậy
máy phát điện xoay chiều 3 pha đã ra đời nhằm nâng cao khả năng phát điện
cải tiến các nhược điểm của máy phát điện một chiều. đồ án chuyên
ngành với chuyên đề nghiên cứu máy phát điện xoay chiều 3 pha trên xe du
lịch trình bày chi tiết về các vấn đề đó.
đồ án bao gồm 4 phần chính:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống cung cấp điện.
Chương 2: Nghiên cứu máy phát điện xoay chiều trên xe du lịch.
Chương 3: Đặc điểm hỏng phương pháp sửa chữa bảo
dưỡng máy phát điện.
Do kiến thức còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, tài liệu tham khảo
còn ít điều kiện thời gian không cho phép nên đồ án bộ môn của em
không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô giáo trong bộ môn
chỉ bảo để đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin cảm ơn thầy giáo Th.s Phạm Việt Thành đã chỉ bảo và giúp
đỡ em hoàn thành đồ án này.
Hà Nội, Ngày 12/12/2013
Sinh viên thực hiện
Trần Quốc Doanh
máy phát điện xoay chiều 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy phát điện xoay chiều 3 pha - Người đăng: Đạt Xều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
máy phát điện xoay chiều 3 pha 9 10 965