Ktl-icon-tai-lieu

Máy tiện

Được đăng lên bởi Lam Hoang Xuan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.<

* ]

E$ 2 I

V W ( ,<

*

]

R# *
W a<

D [

N
Dˆ

2 I

+ '4

2N

&*W .<

e

* ]
D

V Wo<
W..<

W

*

]

< l 2K
<k 6 N

! 2 W.g<O 6

* ] 2 I

V

e
?

'E
G

#

]

G 2&

N

*

F

#*/ 2

LV '

W.o<O 6

G

V

VW. <O 6

*

*

! $#

#*5

*

W.,<

> '4 W. <

! $ #W.-<

%

#0

>

#*/ 2

*

7

*

#*/ 2

* 'E

] 2 I

F W T(b
"#

: Wg<

* 'E

+

#*5

]

V

5# D /

! $ #W

+# $&

&

W.T<
*

$&

F W-<

V

G

V W <

* >

!

] @ '

LV '
N

] 2 I

5# D / D I

D #*+

R# *

+

"

G

*

F W.a<k 6
W.b<O 6
&* 2

G
'#

Š
'E

# <
! /!
9> \-

()

F

U

)

φ142
φ 254
V

O& $

.,Dw ( .T-, S
+

!

F

< 7

( R# 2

#*5

G

#*5

;

=$ #

h.i( h i ( h i " $

Q

.

$

] 2&

N

N D I <

`

@

R#& LF

÷

H 1*

LF

@

@

> 2 /#

&*< z#
;

#*5

*

#3

&*

‚H ;
8

>( )

M

! yk

5$

>

! yy cyk

D

+

K

T D : N

M
+

2&

> $

2&

N

! k yy D 6

7aD : N

23

23 '

7D : N

* @

i<

‚H ;

D

h

>

+

F

2+

$ #8

7a

* @

E 4 D : N

> T D

;
N

× × × x T

7

*
'

2&

+

N

_ e .g
>

23
_

h V
>
(

& (

"

;

! yk

7 D : N
e

F

T … $
…

$

7
* i<

ky 7
#*5
#*5

p

7$

;

K
}

9 …$
i $=

>

#*5

.S. ( .ST ( .S.a

.S. ( TS. ( .aS.

>

J

*D 6

7

/ F

K

× ×

x

K

4

: F
2 x2
x.g
co n3

+# F

>

'J

D #*+

/ &

R# *
8

H ;

K

7a

H ;

Q
D

%

h :

> LF

#*5

/ G V 2 I D #*+

( "

> <

$

;

$ #8

#3

)

.o

.g

)

+ D+ E$

.g

:

(
.

≈

,

@

>

<<<<<<<<<<<

( <<<<<<<<<<
"

.o

:

;

T<
.g<

&*

_ e

<
^ &* 7 .

: \-

G V
O

<

<

^ &* a , G
] 2&

> <

# ' ^

pJ
N

*

N

*

> 2

V A

I 2

+ h T S-, ( aTSob i
] 2E

D : N
7

<H ;

5#

$% 'J

#*5

#

_

8 'J

K#
2

V

V

R# #3 8
!
E

+

F

6 R# * . e
>

2P

2 I

V

M

h. e
G

<

i

2

'

'

:

C

Q

&* a ,

T

C

Q

$

2

#*"

\ #*5 'r

c …$

#*5

c …$

#*5

c…$

#*5

…$

#*5

c …$
c2 I

G V

5# / G V
2&

N

A
7

:

*

7

#*5
F

:

LF

K 2

N
<

6 :

]

&

=$ #<

;

2P

.<

+<

$% ( %
I $

>

&*

* 'J

K#

8 a( g(
7

K 2

b

( a ( T, ( TT ( Tg <

7T …$

#*5

V '4 <

x.
^ \T S-,

.

? b !F
K#

+ h e

4

V

n i 8 'J

8

-

2&

N

*

+

1vg (VII )

Z 25
60
42 42
(VIII ) ⋅ M 2 i ⋅ M 4 XIII .i gb M 5( XV ).12 = t ci
60
42 50
36 28
$

7}
2 I

V

M

G

A

) 7 $#*

6
xs

s

c F

.

<} <

.

K

5#

_

: & $

$

8

" W

2

V

LF

'J

A

E

? /7 ! U

x Sπ <`

K#

2

I }
.

N

<

A

$

c _
c \-

b 2&

G V

* 'J
6 #

2&

n
G V z#

N

*

< s\

+

#

_D &

+

xaTSob<

Z 25
60
42 64
(VIII ) ⋅ M 2 i
M 4. XII .i gb M 5( XV ).12 = t ci = π .mi
60
42 97
36 28

1vg (VII )

$

$#*

8
xs <}
…

^\e

.

? c

V

+
`

1vg(VII)

#*5
V z#
LF

2

<

I }

2<

Uv

K „
...
.
.<*]E$2I+]2IVW<*]2I+]2I
VW(,<*5#D/DI*>$&#*5FWT(b*
]  R#*  ! FW-<* ] V "# #0 ] V
D#*+ W a<* ]V &]V:Wg<* G 2& N
D[ NDGVWo<* 'E #*/2> W.,<*
R#* Dˆ ] @ 'W..<* 'E #*/ 2 > '4W.<*
2I+'4W.T<*e!$#W.-<*!$#"
2N&*W.<*5#D/?FVW.<O 6G*
LV 'W<l 2K 7 %   #*5 FW.a<k 6
N e ! $#W<k 6 N 'E #*/ 2 LV 'W.b<O 6 G Š
+#$&!2W.g<O 6G#W.o<O 6G&*2'#'E
#<
 !/!()
9>\-FU ).,Dw (.T-,S(R#2#*5
254
142
φ
φ
+!F<7G;#*5
V =$#
 
O &$h.i(hi(hi"$Q$]2&NNDI<
Máy tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy tiện - Người đăng: Lam Hoang Xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Máy tiện 9 10 433