Ktl-icon-tai-lieu

Máy xây dựng

Được đăng lên bởi Ngo Dung
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2600 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Giáo trình máy xây dựng
1
ÑAÏI HOÏC ÑAØ NAÜNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG &COÂNG NGHIEÄP
GIAÙO TRÌNH
MAÙY XAÂY DÖÏNG
Bieân soaïn: GVC-Th.S. Nguyeãn Phöôùc Bình
Ñaø Naüng, Thaùng 10 naêm 2004
Máy xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy xây dựng - Người đăng: Ngo Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Máy xây dựng 9 10 144