Ktl-icon-tai-lieu

mô hình mạng lan trường đại học

Được đăng lên bởi bautroihoalong
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2755 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn
Xây dựng hệ thống mạng
LAN cho trường đại học

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
Họ tên người thực
tập:..................................................................................................Lớp................………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
Điểm: …………………….
Ngày …… tháng …… năm 2011…
CƠ SỞ THỰC TẬP
(Ký và đóng dấu)

1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ BẢO VỆ THỰC
TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên :..................................................................................................................
Lớp : ..........................................................................................................................
Địa điểm thực tập:......................................................................................................
I. TIẾN ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN
1. Mức độ liên hệ với giáo viên : ....................................................................................
...............................................................................................................................
2. Thời gian thực tập và quan hệ với cơ sở: ....................................................................
3. Tiến độ thực hiện : .....................................................................................................
II. NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Thực hiện các nội dung thực tập:................................................................................
2. Thu thập và xử lý số liệu thực tế:................................................................................
3. ................................................................................................................ K
hả năng hiểu biết thực tế và lý thuyết:..................................................................
III. HÌNH THỨ...
Luận văn
Xây dng h thng mng
LAN cho trường đại hc
mô hình mạng lan trường đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô hình mạng lan trường đại học - Người đăng: bautroihoalong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
mô hình mạng lan trường đại học 9 10 687